vorige "BIO-INDICATOREN"
volgende

Alle levende wezens die op aarde aanwezig zijn geven inlichtingen over het milieu waarin ze leven. Sinds heel lang reeds maakt de mens hiervan bewust of onbewust gebruik. Vooral de laatste decennia en mede door de industriele revolutie, die in hoge mate bijdroeg tot ernstige en opvallende aantastingen van ons leefmilieu, ging men meer en meer de noodzaak inzien om te beschikken over eenvoudige hulpmiddelen om de kwaliteit van het leefmilieu te kunnen evalueren. De begrippen "bioindicator" en "ecologische niche" worden belicht. Het voordeel van het gebruik van bioindicatoren t.o.v. de overige evalutietechnieken wordt afgewogen. Er bestaan vele methoden die gebruik maken van verschillende organismen of levensgemeenschappen. Enkele belangrijke worden aan de hand van concrete voorbeelden voorgesteld. Het gaat om de B.B.I. (Belgische Biotische Index) die gebruik maakt van macroinvertebraten en de methode van Zelinka & Marvan die werkt met micro-organismen (hoofdzakelijk algen). Beide methoden werden toegepast op waterlopen in en om het Zonienwoud. Niet alleen de waterkwaliteit kan met deze technieken gemeten worden maar ook de luchtkwaliteit. Hiervoor zijn vooral de korstmossen zeer geschikt. Twee methoden komen aan bod, de meting van de groeisnelheid van een bepaalde soort en het vaststellen van de diversiteit. In het Brusselse Gewest werd de groeisnelheid van Lecanora muralis nagegaan in een project dat in samenwerking met de schoolgemeenschap verliep. De resultaten tonen een opvallende overeenkomst met de metingen van het SO2-gehalte van de lucht. Planten kunnen ook fungeren als levende snuffelpalen die waarschuwen voor de aanwezigheid van bepaalde polluenten in de lucht. Ook bodemeigenschappen kunnen afgeleid worden uit het voorkomen van bepaalde soorten. De omvang van de bodemverdichting, een groot probleem in het Zoniënwoud kon op deze wijze in kaart gebracht worden.

Inventaris: 23 horizontale panelen (70 x 100 cm), waarvan 18 in glas gekaderde)

Info-fiche

Opstelling van de panelen

Ontleningsvoorwaarden

Info en reservering


 HOMEPAGE