meesterproef

In de nieuwe onderwijsstructuur 'Bachelor-Master' wordt de vijfjarige 'Bachelor/Master-opleiding in de ingenieurswetenschappen: architectuur' afgesloten met een meesterproef.

De meesterproef heeft een omvang van 24 SP. Het is dus een omstandig werkstuk waarin de student het bewijs levert een opleiding op academisch niveau te kunnen beëindigen. Van de student wordt verwacht dat hij/zij op een zelfstandige en wetenschappelijke wijze een architecturaal relevant onderwerp kan behandelen en uitdiepen. Kenmerkend is het origineel en creatief samenbrengen en integreren van bekwaamheden, kennis en ervaringen om zo tot nieuwe kennis en oplossingen te komen.

De meesterproef is een werkstuk waarmee de student blijk geeft van zijn/haar vermogen tot analyseren en synthetiseren, zelfstandig onderzoekend en probleemoplossend denken, verdiepend specialiseren en kunstzinnig scheppen. Deze proef past in het mission statement van de opleiding. De meesterproef laat toe de mogelijke profilering voorzien in de opleiding (Architectonisch Ontwerpen vs. Bouwtechnisch Ontwerpen) nog te accentueren.

De meesterproef bestaat uit twee componenten:

  • Een ontwerp dat mede gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van technische of architectonische aard maakt de ontwerpbeslissingen inzichtelijk.
  • Een ontwerp dat mede gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van technische of architectonische aard maakt de ontwerpbeslissingen inzichtelijk.

Voor beide componenten is er een interactie of wederzijdse inwerking tussen het ontwerpen en het wetenschappelijk onderzoek, we noemen het in het vervolg van het document 'doorwerking'. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk:

  • een technisch wetenschappelijke studie met architectonische relevantie
  • een architectonisch wetenschappelijke studie
  • een onderzoekend ontwerp, aangevuld met wetenschappelijke studies van technische en/of architectonische aard
  • een ontwerp, gedragen door een sterk gefundeerde technisch wetenschappelijke studie
  • een ontwerp, gedragen door een sterk gefundeerde architectonisch wetenschappelijke studie

Dit leidt tot gedifferentieerde voorstellen voor de ontwerpopdrachten in het 2e jaar van de Master. Globaal wordt gesteld dat één globale probleemstelling/site wordt vooropgesteld waarin de verschillende individuele ontwerpopdrachten kunnen kaderen. Deze probleemstelling/site wordt bij aanvang van het 2e semester van het 1ste jaar van de Master meegedeeld.

stay in contact with ARCH

linkedin