Educatiewetenschappen?
EDucatieWEtenschappen: Agogiek en Onderwijskunde

Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel staat op vlak van universitair onderwijs voor twee opleidingen: Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Vanaf het eerste jaar worden studenten in de Bachelor Agogische Wetenschappen voorbereid om door te stromen naar de Master Agogische Wetenschappen en/of de Master Onderwijskunde.

De studenten die de opleiding aanvatten, brengen een veelvoud aan interessegebieden mee, maar hebben één gemeenschappelijk motief: het werken met mensen.

Eerder dan door specialismen opereren de agogische wetenschappen en onderwijskunde dan ook multidisciplinair en multifunctioneel.

Multidisciplinair betekent dat we ons beroepenop de inzichten van de filosofie die denkmodellen, mens- en wereldbeelden aanbiedt en deze in vraag stelt; op de sociologie die ons inzicht geeft in de maatschappelijke systemen en verhoudingen; en op de psychologie die ons meer leert over de mensen met wie werken.

Multifunctioneel verwijst naar de drie niveaus (of functieprofielen) waarop we actief zijn: het niveau van begeleiding, een beheersniveau en een niveau van beleidsontwikkeling. Deze niveaus worden overkoepeld door de belangrijke onderzoeksfunctie die in de opleidingen centraal staat en de verschillende niveaus in verband brengt met elkaar.

De opleidingen agogische wetenschappen en onderwijskunde zijn bovendien sterk verankerd met het praktijkveld en volgen maatschappelijke ontwikkelingen op binnen onder meer de domeinen van kunsteducatie, cultuurbeleid, gemeenschapsvorming, diversiteit, vergrijzing, onderwijsvernieuwing, educatieve leeromgevingen,…

Internationaal profileert de opleiding zich als (adult) educational sciences. Naast onze internationale contacten en activiteiten op vlak van onderzoek, blijven we ook niet achter in het gebied van ons onderwijsaanbod . Vanaf het academiejaar 2011 – 2012  is ons onderwijsaanbod aangevuld met de nieuwe Engelstalige Master of Educational Sciences (Curriculum Design and Innovation). Internationalisering ten top. We zullen immers niet alleen internationale studenten aantrekken. We plannen op termijn ook in zee te gaan met internationale lesgevers, universiteiten… 

 

EDUCATIONAL SCIENCES?

 

Educational Science: Adult Education and Educational sciences

The Department of Educational Sciences at the Vrije Universiteit Brussel has two educational programs in the field of education: Educational Sciences and Adult Educational Science.
Students who start the program, bring a multitude of interests with them, but they have one common incentive: working with people.

This means that the Educational Sciences operate multidisciplinary and multifunctional.


Multidisciplinary means we rely on the insights of philosophy, sociology and psychology. Philosophy offers us mental models, human and world views and questions them. Sociology gives us insights into the social systems and relationships, and psychology offers us to learn more about the people who we work with.

Multifunctional refers to the three levels (or function profiles) in which we operate: the level of guidance, management and policy development. These levels are coordinated by the important role of research which is central in the programs and which associates the training levels with each other.

The Educational Sciences have a strong link with practices and follow developments within society including the fields of art education, culture policies, community building, diversity, ageing, educational renewal, educational environments, ...

Besides our international contacts and activities in research, we offer a English Master of Educational Sciences (Curriculum Design and Innovation) starting from the academic year of 2011-2012. This is part of our internationalization in all its glory. We will not only attract international students, we also collaborate with other universities at the international level.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLLOQUIUM BEHOEFTEONDERZOEK HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN GEVANGENIS ANTWERPEN - 21 november 2013
 
Het decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 2013 stelt dat de hulp- en dienstverlening uitgebouwd moet worden op basis van behoeften van gedetineerden. Om dit te kunnen realiseren, is voldoende inzicht nodig in de behoeften van deze doelgroep. Daarom heeft het team hulp- en dienstverlening van de gevangenis van Antwerpen ervoor gekozen om een behoefteonderzoek te organiseren. Omwille van haar expertise in het uitvoeren van participatief onderzoek en behoefteonderzoeken is deze onderzoeksvraag voorgelegd aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens het colloquium op donderdag 21 november 2013 worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld. Er wordt ingegaan op het profiel van de poulatie in de gevangenis van Antwerpen, wie (niet) participeert aan het hulp- en dienstverleningsaanbod en wat hiervoor de motieven of barrières zijn. Verder wordt er ingegaan op welke ondersteuning gedetineerden wensen tijdens de detentie om aansluiting te vinden bij de hulp- en dienstverlening na detentie. 
 
Programma
13u00 Onthaal met koffie
13u30 Aanleiding van het onderzoek
djimejimMevr. Marty Hayen, onderwijscoördinator gevangenis Antwerpen
13u40  Mogelijkheden optimaliseren door samenwerking
dimogejiDhr. Jo Demuynck, adviseur-generaal gevangenisdirecteur, inrichtingshoofd gevangenis
djimjiomAntwerpen
13u50 Onderzoeksopzet en resultaten deel 1
djimjimjiDra. Dorien Brosens, doctoraatsstudent aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep
djiomejiEducatiewetenschappen
 
14u10 Resultaten deel 2, conclusies en aanbevelingen
djimjim=Prof. Dr. Liesbeth De Donder, Professor aan de Vrije Universeit Brussel,
djiomjiov
akgroep Educatiewetenschappen 
14u45 Koffiepauze
15u15 Panelgesprek
 degeesModerator Dhr. Sven Pichal, VRT-journalist
dejiomjiPanel: 
dejgijmijmoijmo Prof. Dr. Koen De Pryck, directeur CVO Antwerpen
 
dejgijmijmoijdmMevr. Marijke Enghien, afdelingshoofd a.i., afdeling Welzijn en samenleving, Vlaamse
dejgijmijmoijmo Overheid
dejgijmijmoijmo Prof. Dr. Ides Nicaise, Vlaams Armoedesteunpunt
dejgijmijmoijmo Mr. Jos Vander Velpen, advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten
dejgijmijmoijmo Prof. Dr. Dominique Verté, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep
dejgijmijmoijmo Educatiewetenschappen 
16u30 Slotwoord
dejiomjiDhr. Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
16u45 Receptie
 
Praktisch
Adres: Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Kostprijs: Gratis - inschrijven verplicht via email naar (voor 12 november)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


SENIOREN IN ACTIE !?

 

VERGRIJZING:PROBLEEM OF UITDAGING?

De vergrijzing zal in de komende jaren sterk toenemen met als gevolg dat het beroep op de eigen verantwoordelijkheid groter wordt. Dit is een uitdaging voor zowel de senioren, alsook voor de mensen die een rol hebben bij de ondersteuning en begeleiding van hen. Er zijn veel mogelijkheden om het gevoel van eigenwaarde bij ouderen te ondersteunen en te versterken. Dit vraagt wel om een omslag in het denken over de vergrijzing en om een actief beleid gericht op het benutten van de mogelijkheden om het “grijs van de ouderen te verzilveren”. Tijdens het Symposium zullen inleiders vanuit verschillende disciplines ingaan op de vraag: Op welke wijze kunnen ouderen zo lang mogelijk actief bijdragen aan de samenleving?

Het bestuur van de Stichting Meierode nodigt u, mede namens de leerstoelhouder 'Active Ageing' van de Vrije universiteit Brussel en de leerstoelhouder 'Ouderenbeleid' van Tilburg University uit tot deelname aan het symposium: Senioren in actie!?

Dit wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2012 in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch.

Info en uitnodiging: klik hier

 

 

 

 Info en uitnodiging: klik hier.

 

Een huis? Een thuis!

Over ouderen en wonen

                       "Een huis? Een thuis!" verschaft een helder inzicht in de huisvestingsproblematiek van zestigplussers. Het vormt onmisbare lectuur voor iedereen die begaan is met de woonsituatie, woonwensen en woonbehoeften van ouderen, en dient bovendien als instrument om aan de slag te kunnen rond woonkwaliteit en woonzorg bij ouderen.

N. De Witte, A.-S. Smetcoren, L. De Donder, S. Dury, T. Buffel, T. Kardol & D. Verté

ISBN 978 90 4960 664 0 - Vastbladig (2012) - ong. 240 blz. - € 39

 

 

Nederlandse onderzoeksleerstoel Active Ageing aan de Vrije Universiteit Brussel

Op 9 juni wordt er een onderzoeksleerstoel Active Ageing aan de Vrije Universiteit Brussel geïnstalleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelijknamige Vughtse Stichting (Nederland). De leerstoelhouder is Tinie Kardol, doctor in de gezondheidswetenschappen, die als professor wordt aangesteld aan de Vrije Universiteit Brussel.  

Met 2012 als het Europees jaar van de Active Ageing in het vooruitzicht, is dit een unieke gelegenheid om onderzoek op dit domein te ontplooien en uit te bouwen. Daarvoor sluit hij aan bij de Belgian Ageing Studies van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, o.l.v. Prof. Dominique Verté. In navolging van deze Belgische behoefteonderzoeken van senioren in meer dan 150 gemeenten, zal Tinie Kardol deze onderzoeken leiden in Nederland. De resultaten leveren een schat aan informatie op het gebied van onder meer de woon- en leefomgeving, de zorginfrastructuren en de sociale contacten. Zo zal er bijvoorbeeld onderzoek ontwikkeld worden naar de mogelijkheden van technologische voorzieningen (domotica) en sociale media om mensen met ernstige beperkingen thuis te laten wonen en hun sociale contacten in stand te houden. 

Kennis, inzichten en praktische aanbevelingen voortkomend uit de diverse onderzoeken leveren een belangrijke bijdrage aan verdere technische en sociale ontwikkelingen en toepassingen. De zelfredzaamheid en het blijven deelnemen van ouderen in de samenleving worden hiermee bevorderd. Het onderzoeken van de specifieke behoeften van de oudere inwoners van een gemeente, het verzamelen en gebruik maken van hun kennis en inzichten en het actief betrekken van de ouderen zijn van belang om te komen tot een efficiënt en gedragen ouderenbeleid.

De openbare rede, die Kardol op 9 juni uitspreekt, begint om 16.00 uur in de Aula QA van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2. 

 

Info en uitnodiging: klik hier.
 

Nieuwe Publicatie: 

Doe mee! Over Ouderen en Maatschappelijke Participatie
 

Het stopzetten van de beroepsactiviteiten is voor veel ouderen het startsein voor
een nieuwe andere daginvulling en voor een (her)nieuwde participatie in de
maatschappij. Ouderen kunnen op zeer veel verschillende manieren participeren
aan het maatschappelijk leven. Maar deze participatie is niet voor elke oudere
gelijk. Ouderen verschillen niet alleen in de manier van participatie, maar ook
in intensiteit en de domeinen waarin ze participeren. Voorliggend boek wil een
antwoord bieden op de vraag wat het profiel is van ouderen die participeren, welke ouderen niet participeren en wat de knelpunten zijn. De resultaten zijn gebaseerd
op West-Vlaamse steden en gemeenten en worden vergeleken met de Vlaamse gemiddelden.
Het boek biedt de lezer gedetailleerd en ongezien cijfermateriaal over deelname aan de informele zorg, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, politieke en culturele participatie etc. Het reikt ook beleidsondersteunende handvatten aan om de actieve participatie van ouderen aan de samenleving te bevorderen. Samenvattend is het boek te beschouwen als een warme oproep aan de ouderen zelf om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
De auteurs van het boek zijn verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en aan de Hogeschool Gent.

Info + bestel het boek

 

 

Master of Educational Sciences - NEW

 Academic year 2011 – 2012

Proudly we present the new English Master of Educational Sciences - curriculum design and innovation starting from academic year 2011-2012.

The programme aims to prepare students for academic and professional interventions in the field of educational innovation. It prepares students for research into the nature, development and features of educational actors, institutions, related policies, and processes in educational development and educational practices.

Internationalization and flexibilization on top! The programme indeed targets both international students and students with a job. Other students with a special interest in this English Master Programme are of course allowed to apply as well.

Through a blended learning approach, effective learning environments for both target groups are created. This approach implies that the advantages of both face-to-face lectures and e-learning will be combined. The programme appeals to innovative methods and interactive technologies to support student learning, such as using discussion forums, blogs and wikis.

Finally the English programme offers more opportunities for Erasmus Exchange, which will contribute to the international attractiveness of our department.

For more information, please visit the programme’s website: www.vub.ac.be/en/master/educational-sciences

 

 

CLIMATE-project afgerond                                        DEF flag-logoeac-LLP_NL.tif

 

De voorbije  2 jaar hebben we onder de vlag van de Europese Commissie het multilateraal Comenius Project Contextual Learning in Management and Teaching – kortweg CLIMATE – gecoördineerd.  Experten uit verschillende Europese landen ontwikkelden samen tools die scholen kunnen gebruiken om het leervermogen van hun lerarenteams te evalueren en te beoordelen of die teams voldoen aan de voorwaarden om kennisproductief te zijn. De bevindingen werden samengebracht in een boekje dat op aanvraag gratis te verkrijgen is zolang de voorraad strekt.  ( ) Meer informatie over het CLIMATE-projuect, vind je op: http://www.socialsciences.leiden.edu/plato/climate

 

 

 

 

 

 

 

 


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be