In samenwerking met kwaliteitszorgmedewerker dr. Jolein De Ridder werden de bestaande leerresultaten in 2012 geherformuleerd en aan de domeinspecifieke leerresultaten van de opleidingen wijsbegeerte in Vlaanderen getoetst. De leerresultaten gelden niet alleen voor de studenten met een algemeen programma (model of individueel traject), maar ook voor de werkstudenten die het bijzonder begeleidingsprogramma volgen. Specifiek voor de opleiding aan de VUB zijn de leerresultaten in verband met de verbondenheid aan het beginsel van vrij onderzoek en de humanistische waarden. Deze levensbeschouwelijk georiënteerde opleiding bereidt de studenten voor op de functies van onderzoeker, leraar filosofie of niet-confessionele zedenleer, humanistisch consulent en tal van andere beroepen.

Wij onderscheiden leerresultaten die verband houden met kennis, vaardigheden en attitudes.

De bacheloropleiding beoogt basis- en gevorderde kennis van de filosofische disciplines: geschiedenis van de filosofie en hedendaagse cultuurfilosofie, praktische filosofie en moraalwetenschappen/humanistiek, logica en wetenschapsfilosofie. Daarnaast bevat de opleiding een basis wetenschappen. De vaardigheden omvatten: kritisch en betrouwbaar bronnen opzoeken, analyse en interpretatie van teksten, systematisch en oorspronkelijk denken, een probleemstelling afbakenen, deze mondeling en/of schriftelijk kunnen formuleren, beargumenteren, en conclusies uit een reflectie of een onderzoek trekken.

De masteropleiding streeft naar grondige kennis in één van de drie afstudeerrichtingen: logica en wetenschapsfilosofie; cultuur-, media- en politieke filosofie; moraalwetenschappen en humanistiek. De praktische vaardigheden uit de bacheloropleiding, die hun beslag krijgen in de bachelorpaper, worden verder aangescherpt in de masteropleiding en culmineren in de mondelinge bijdragen tijdens de werkcolleges en schriftelijk in de masterproef. De toekomstige maatschappelijke functies van de filosoof en moraalwetenschapper komen in de master sterker op de voorgrond: eventueel als onderzoeker, als leraar filosofie of niet-confessionele zedenleer, of als humanistisch consulent en tal van andere functies.

De overgang naar het BAMA-systeem, medio het vorige decennium, heeft een ingrijpende evolutie met zich meegebracht: van overwegend ex cathedra onderwijs naar een meer competentiegericht leren. Wat betreft specialisatie werden meer klemtonen gelegd die internationalisering mogelijk maken: wetenschapsgeschiedenis en filosofie van de wiskunde, geschiedenis van de politieke filosofie en de actualiteit van de Verlichting, filosofie van het pragmatisme en de virtuele media, genderstudies en (bio)ethiek. Het aantrekken van de Leerstoel Humanistiek heeft geleid tot het sterker beklemtonen van leerresultaten die verband houden met de onderwijsmissie en de humanistische waarden van de opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. De samenwerking van de vakgroep FILO met de vakgroep communicatiewetenschappen heeft geleid tot verdiepend onderwijs (in de master) over cultuur, media en technologie.

Leerresultaten bachelor

Wetenschappelijk-disciplinaire kennis
B.1. De student heeft basiskennis inzake de geschiedenis van de filosofie, inzake de ethiek en de humanistiek, en inzake de logica en de wetenschapsfilosofie.
B.2. De student heeft basiskennis van probleemstellingen in voor de opleiding relevante mens-, natuur- en levenswetenschappen.
B.3. De student heeft gevorderde kennis van thema’s uit de cultuur- en de politieke filosofie, uit de moraalwetenschappen en de humanistiek, en uit de logica en de wetenschapsfilosofie.

Algemene vaardigheden
B.4. De student beschikt over de vaardigheid om filosofische terminologie en begrippen correct te hanteren.
B.5. De student beschikt over de vaardigheid om filosofische teksten te analyseren en te synthetiseren.
B.6. De student beschikt over de vaardigheid om filosofische en ethische problemen te identificeren, formeel en inhoudelijk te ontwikkelen, te interpreteren en persoonlijke stellingen te beargumenteren.
B.7. De student beschikt over communicatieve vaardigheden door deelname aan discussie, het schrijven van papers, het presenteren van voordrachten en het ontwikkelen van de eindpaper.
B.8. De student beschikt over de vaardigheid om filosofische en wetenschappelijke bronnen op te zoeken en te hanteren vanuit een probleemstelling; de student maakt gebruik van recente en gepaste informaticamiddelen bij het verzamelen en verwerken van informatie.

Algemeen wetenschappelijke attitude
B.9. De student heeft een kritische, redelijk eigenzinnige, open en kosmopolitische houding met belangstelling voor het vrij onderzoek, de verlichting en het humanisme.

Leerresultaten master

Wetenschappelijk-disciplinaire kennis
M.1. De student heeft een grondige filosofische en interdisciplinaire kennis inzake de drie aangeboden afstudeerrichtingen in hun (inter)nationale context: logica en wetenschapsfilosofie; cultuur-, media- en politieke filosofie; moraalwetenschappen en humanistiek.

Algemene vaardigheden
M.2. De student heeft voldoende probleemoplossend vermogen ontwikkeld om als wijsgeer, ethicus, consulent of leraar op een wetenschappelijk, professioneel en ethisch verantwoorde wijze te werken.
M.3. De student kan de onderzoeksresultaten van een literatuurstudie of veldonderzoek op kritische wijze interpreteren en leidt daaruit gegronde conclusies af, in het bijzonder in het kader van de masterproef.
M.4. De student kan zelfstandig en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze oplossingen aanbrengen voor bepaalde maatschappelijke problemen.
M.5. De student is in staat op een heldere en genuanceerde manier mondeling en schriftelijk te rapporteren over het werk en/of hanteert dezelfde vaardigheden bij het overdragen van kennis over het vakgebied, gebruik makend van recente en gepaste informaticamiddelen.
M.6. De student is in staat interactief en op eigen initiatief deel te nemen aan discussies en debatten met een levensbeschouwelijk of ideologisch aspect.

Algemeen wetenschappelijke attitude
M.7. Vanuit zijn/haar wetenschappelijke attitude kan de student de verworven kennis situeren en inpassen in een omvattend filosofisch kader waarin het vrij onderzoek, de verlichting en het humanisme centraal staan.

Geen reacties mogelijk.

-->

©2004-2016 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer
Wordpress-sjabloon (o.b.v. VUB-huisstijl) door Robrecht Vandemeulebroeckewebmaster VUBwebmaster FILO