Waarom deze opleiding

Sinds het ontstaan van de mensheid hebben filosofen de gewoonte bij alles wat er bestaat en gebeurt vragen te stellen. Waarom is er ‘iets’ veeleer dan ‘niets’? Is de ‘waarheid’ aanwezig in de dingen of is zij een product van ons denken zelf? Wat is de zin van het leven? Waarom is er onrecht in de wereld? De filosoof is iemand die afstand neemt van zijn leefomgeving, om dan aan de hand van lectuur en studie van boeken enerzijds en van gesprekken met geestesgenoten anderzijds, te reflecteren over de eerste en de laatste dingen. Hij hoopt met zijn discussies en teksten bij te dragen tot een beter begrip van de wereld en tot de verwezenlijking van de menselijkheid. En dat al meer dan 2500 jaar lang.

  • Het logisch en wetenschapsfilosofisch denken onderzoekt de formele en symbolische beginselen van het denkproces en hoe we deze beginselen juist kunnen toepassen. Een voor de hand liggend beginsel luidt: je mag jezelf niet tegenspreken. Maar misschien zijn er ondanks deze wet van het denken toch onvermijdelijke tegenspraken in het wetenschappelijke denken aanwezig.
  • Het hermeneutisch en politiek filosofisch denken leert ons historische en actueel wijsgerige teksten te lezen. De opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel wil zich vooral toeleggen op wijsgerige teksten waarin de dialoog met anderen centraal komt te staan. Ze vraagt zich ook af hoe deze dialoog bijdraagt tot het politieke denken in termen van democratie, pluralisme en verdraagzaamheid.
  • Het ethisch en moraalwetenschappelijk denken onderzoekt de morele problemen van handelende personen en samenlevingsverbanden. Hoe gaan we vandaag om met menselijk lijden ten gevolge van een psychisch trauma, met marginaliteit, met ziekte of met het naderend levenseinde? Hoe zijn rechtvaardige verhoudingen mogelijk in een globaliserende wereld? Hoe kunnen we onverdraagzaamheid jegens allochtonen of andersdenkenden bestrijden?

terug naar boven

 

Troeven

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit Brussel impliceert een gespecialiseerde begeleiding in alle openheid. Lesgevers en onderwijsbegeleiders maken gebruik van de allernieuwste didactische middelen in een eerder kleinschalige omgeving die vertrouwen uitstraalt. De vrije keus in denken en handelen is het kenmerk van de opleiding tot wijsgeer aan de Vrije Universiteit Brussel.

terug naar boven

 

Jobmogelijkheden

De bedrijfswereld evenzeer als culturele organisaties of de media zijn op zoek naar mensen die kritisch zijn, een algemeen overzicht nastreven en structuren kunnen ontwikkelen. De afgestudeerde masters met zeer goede tot uitstekende studieresultaten kunnen in aanmerking komen voor een doctoraatsbeurs bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel of bij een andere externe overheidsdienst.

Gezien de finaliteit van de opleiding met betrekking tot de moraalwetenschappen wordt een aantal afgestudeerden leraar Moraal of Filosofie in het secundair onderwijs of aan een hogeschool. De studenten die de stage morele begeleiding en het aanvullende opleidingsonderdeel praktische humanistiek hebben gevolgd, komen in aanmerking om te werken als moreel consulent in hulpverlenende organisaties in het algemeen of in een van de Centra Morele Dienstverlening in het bijzonder. De jobuitwegen voor onze bachelors en masters zijn dus zeer uiteenlopend.

Voor concreet advies in verband met beroepsuitwegen kan men op de VUB onder meer terecht bij het Career Center.

terug naar boven

 

Werken en studeren

Voor studenten die het reguliere programma om professionele redenen niet kunnen bijwonen, wordt de opleiding aangeboden ‘s avonds. Per opleidingsonderdeel worden drie à vier colleges ‘s avonds (18u-20u) tijdens de werkweek gedoceerd. Het gaat hier om syntheselessen en begeleidende colleges waardoor je als werkstudent aan zelfstudie kan doen en zo je opleiding tot een goed einde kan brengen.

terug naar boven

 

©2004-2016 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer
Wordpress-sjabloon (o.b.v. VUB-huisstijl) door Robrecht Vandemeulebroeckewebmaster VUBwebmaster FILO