INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE & INDUSTRIEEL ERFGOED

ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE & PATRIMOINE INDUSTRIEL

INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY & INDUSTRIAL HERITAGE

(c) P. Scholliers, ° July 1999

_____________________________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIEEN -- BIBLIOGRAPHIES

INTERACTIEVE BIBLIOGRAFIE -- BIBLIOGRAPHIE INTERACTIVE -- INTERACTIVE BIBLIOGRAPHY

DISCUSSIEGROEPEN -- GROUPES DE DISCUSSION -- DISCUSSION GROUPS

ONDERWIJS -- EDUCATION

TIJDSCHRIFTEN -- REVUES -- JOURNALS

VERENIGINGEN -- ASSOCIATIONS

MUSEA -- MUSEES -- MUSEUMS

BEHOUD -- CONSERVATION (gidsen -- guides, routes)

BRONNEN -- SOURCES

THEMA'S -- THEMES

GIDS OBJECTEN & GEBOUWEN (in het Nederlands)

***

Ici se trouvent les pages web qui accompagnent le cours d'Archeologie industrielle, enseigné en Néerlandais par Peter Scholliers à la Vrije Universiteit Brussel (Universite Libre de Bruxelles, Néerlandophone). Vous y trouvez les adresses internet, mentionnées dans le cours.

This is the website accompanying the course on "Industrial Archaeology", taught in Dutch by Peter Scholliers at the Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels). Here you will find most of the URLs that are mentioned in the course.

*

Dit is de internetpagina bij de cursus "Industriële archeologie", gedoceerd door Peter Scholliers aan de Vrije Unversiteit Brussel. De pagina is in eerste instantie bedoeld voor studenten die deze lessen volgen. Uiteraard zijn alle geïnteresseerden meer dan welkom op deze netpagina's. Hier staan de adressen van websites die tijdens de lessen aan bod komen, naast andere relevante URLs.

Industriële archeologie wordt hier ruim opgevat: zij laat zich in met de studie van de industriële maatschappij, de industriële relicten en de materiële infrastructuur van productie en reproductie vanaf de late 18de eeuw, gebruik makend van voorwerpen, geschreven en mondelinge bronnen en iconografie, met de bedoeling verleden en heden te interpreteren en criteria te geven met het oog op behoud van relicten.

Dat betekent dat de volgende onderzoeksvelden passen binnen deze visie op de industriële archeologie:
-- aspecten van productie (fabrieken, kantoren, produktieprocessen, energie, werktuigen, motoren, machines, technologie, voorwerpen,...)
-- aspecten van distributie (transport, wegen, stations, tolhuizen, winkels, markthallen, depots, verkooptechnieken,...)
-- aspecten van reproductie en consumptie (huisvesting, huishoudelijk comfort, stadsgroei, openbare gebouwen, scholen, sportcomplexen,...)
De nauwe band tussen deze aspecten en tussen andere maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld overheidsbeleid of ideologie) mag niet verloren gaan.

De ruime opvatting omtrent industriele archeologie houdt in dat er een schier onuitputtelijke reeks webadressen kan worden opgesomd, beginnend bij de 'Vrienden van de Spoorweg van Mechelen' en eindigend bij de 'International Council of Museums'. Dat kan niet de bedoeling zijn. Doel van deze netpagina is ondersteuning van een universitaire cursus. Dat betekent in de eerste plaats selectie, overzichtelijkheid en toegankelijkheid, naast een voortdurende actualisering. Overigens, via ontelbare 'links' met 'moedersites' zijn vele (alle ?) relevante adressen op te sporen.

URL's worden kort ingeleid en vervolgens louter opgesomd. Zij worden verdeeld in grove categorieen die echter niet altijd strikt zijn afgebakend. Dat is onmogelijk wegens de ruime ambitie van vele sites.


Een uitgebreide collectie URL's over (internationale) economische, sociale, stads-, demografische en andere geschiedenis vindt u hier (let wel: de informatie is niet bijgehouden): klik hier.

Une collection importante de liens concernant l'histoire (internationale) economique, sociale, urbaine, demographique et autre se trouveici (attention: l'info n'est pas mise à jour): cliquez ici.

An important collection of links about (international) economic, social, urban, demographic and other history is presented here (mind: information is no longer up to date): click here.

____________________________________________________________________________________________________

Vakgroep Geschiedenis
History Departmentwebmaster

last modified: Febrary 2013