Vrije Universiteit Brussel


SKAR Actueel

Master Mould & Copy Room

14 april 2015

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het partnerschap van Beijing met het Brusselse Gewest, cureerde Prof. Dr. Hans De Wolf de prestigieuze tentoonstelling ‘Master Mould & Copy Room’. Deze werd officieel geopend op 21 okotober 2014 en is het resultaat van een samenwerking tussen de Central Academy for Fine Arts en de Vrije Universiteit Brussel.

De tentoonstelling focust op het debat over hoe kunstenaars omgaan met het idee van de kopie en het origineel. “Voor de Chinezen is het kopiëren van een schilderij eigenlijk het aanbieden van het grootst denkbare compliment aan het origineel,” stelt Professor De Wolf. Master Mould & Copy Room stelt een aantal cruciale kernvragen in de kunstwereld, waarbij de Chinese traditie weleens botst met de Westerse. In beide werelddelen wordt het begrip ‘Copy’ immers zeer verschillend geapprecieerd. De tentoonstelling vormt op die manier een open dialoog over de verschillende percepties tussen Oost en West.

Het Chinese perspectief op dezelfde problematiek zal binnen een paar jaar aan bod komen in een tentoonstelling die zal plaatsvinden in BOZAR.

Plechtige diploma-uitreiking 2015

12 maart 2015
Diploma

Op woensdag 18 februari 2015 vond de plechtige diploma-uitreiking plaats van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Afgestudeerde masters in de kunstwetenschappen en archeologie mochten er hun diploma in ontvangst nemen. De uitreiking werd afgesloten met een groepsfoto van alle afgestudeerden en een fijne receptie.

Meer foto’s kan u hier bekijken

Project MEDEA

26 februari 2015

Archeologische metaaldetectievondsten zijn verspreid over vele privé-collecties in heel Vlaanderen. Hoewel ze een belangrijke bron aan archeologische informatie vormen, zijn deze vondsten momenteel dus erg moeilijk toegankelijk voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. MEDEA streeft ernaar deze vondsten digitaal te ontsluiten door middel van een online, publiek toegankelijke en gebruiksvriendelijke databank.
MEDEA wil bovendien de wisselwerking tussen metaaldetectoristen en het archeologische werkveld in Vlaanderen stimuleren. Detectoristen registreren hun vondsten door middel van foto’s, een beschrijving en andere gegevens. Op hun beurt kunnen vondstexperten aan elk geregistreerd object bijkomende informatie toevoegen, zoals type, datering, interpretaties en literatuurverwijzingen. MEDEA wordt zo een springplank voor nieuw onderzoek op de onderbelichte categorie van metaalvondsten; een uitgebreide referentiecollectie en kennisbank voor iedereen dit met dit soort vondsten bezig is.
De ontwikkeling van MEDEA is in oktober 2014 van start gegaan. Momenteel bevindt het project zich in de ontwerpfase. Hierbij worden alle belanghebbenden – detectorgebruikers, onderzoekers en beheersarcheologen – actief betrokken. Zo kan in de verdere ontwikkeling rekening gehouden worden met de noden en wensen van elke gebruikersgroep. Na een testfase zal de databank begin 2016 gelanceerd worden voor het grote publiek.
MEDEA is een driejarig project van de vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie (SKAR) en de onderzoeksgroep Sociale Media en Informatietechnologie (SMIT) aan de Vrije Universiteit Brussel, en PACKED vzw. De financiële ondersteuning van het project komt van de Herculesstichting. Andere partners uit de academische en de erfgoedsector zijn het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw, BIE-RADAR, RAAKVLAK, het Koninklijk Penningkabinet, en onderzoekers van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. In de adviesraad van het project zetelen ook buitenlandse experten van het Portable Antiquities Scheme en de universiteiten van Oxford, Aarhus en Helsinki.

Vaak gestelde vragen:

Vervangt vondstregistratie bij MEDEA de wettelijk verplichte vondstmelding aan de overheid?

MEDEA is nog in ontwikkeling en zal begin 2016 gelanceerd worden. Tot dan blijft het vondstmeldingsformulier van het Agentschap Onroerend Erfgoed het enige wettelijke meldingskanaal voor archeologische detectie- en toevalsvondsten. Daarnaast kunt U voor vondstmeldingen steeds terecht bij de archeologen van de provinciale, regionale en stedelijke diensten, die de meldingen op hun beurt doorgeven aan het Agentschap Onroerend Erfgoed
Het is niet de bedoeling om met MEDEA een bijkomend meldingsplatform te creëeren naast de bestaande kanalen. In overleg en samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed zullen meldingen in MEDEA conform het onroerenderfgoeddecreet ook rechtstreeks aan de Agentschap Onroerend Erfgoed, voor opname in de Centrale Archeologische Inventaris, worden gemeld.

Worden mijn privégegevens en andere gevoelige informatie zomaar publiek toegankelijk in de MEDEA-databank?

Veel toekomstige gebruikers maken zich terecht zorgen over hun privacy. De identiteit van melders, maar ook exacte vondstlocaties, vormen gevoelige informatie die niet vrijelijk toegankelijk zal zijn.
Identiteitsgegevens zullen slechts met uitdrukkelijke toestemming doorgegeven worden, bijvoorbeeld aan onderzoekers die bepaalde vondsten grondiger willen bestuderen.
Contextinformatie, in de eerste plaats de vindplaats, is een cruciaal gegeven in de interpretatie van elke archeologische vondst. Bij een wettelijke vondstmelding hoort dan ook een zo precies mogelijke plaatsbepaling. Niettemin begrijpen we de vraag van detectorgebruikers om vindplaatsen niet zonder meer te grabbel te gooien. In de publiek toegankelijke gedeeltes van de databank zullen vindplaatsen dus veralgemeend worden, bijv. naar (deel)gemeenteniveau.

Mijn vondstenverzameling is het resultaat van metaaldetectie vóór deze activiteit wettelijk toegelaten werd in het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet (dat naar verwachting in werking treedt in 2015). Is deze dan strikt genomen niet het resultaat van een verboden activiteit? Loop ik risico op vervolging als ik deze vondsten invoer in MEDEA?

MEDEA wil niet enkel nieuwe vondsten ontsluiten, maar ook de vaak uitgebreide bestaande collecties. Het klopt dat, naar de letter van de wet, sinds 1993 alle onvergunde detectie-activiteit verboden is. Het Agentschap Onroerend Erfgoed voert echter al vele jaren een beleid waarbij vondstmelding gestimuleerd wordt, mits deze op deontologisch correcte manier (klik hier voor deontologische code) werden verzameld. Vervolging is wel gebeurd bij flagrante overtredingen, zoals het plunderen van een lopende archeologische opgraving.

Indien U meer informatie over MEDEA wenst, kunt U zich tot deze personen richten:
Clémence Marchal Clemence.Marchal@vub.ac.be
Sanne Ruelens Sanne.Ruelens@vub.ac.be

Summer School ‘Printmaking in Italy and the ‘Flemish’ contribution (16th-17th century)

26 februari 2015

Deze zomer (6-10 juli 2015) organiseert De Academia Belgica in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut Rome een summer school over de bijdrage van ‘i Fiamminghi’ in de Italiaanse prentproductie. SKAR-lid Prof. Dr. Ann Diels is één van de initiatiefnemers en zal lezingen verzorgen gerelateerd aan prentkunst in de Renaissance en Barok.

Geïnteresseerde masterstudenten en doctoraatsstudenten zijn van harte welkom en kunnen de praktische info hier terugvinden.

Onderzoek te Deinze in de Pers

11 februari 2015

Het onderzoek van SKAR-lid Marit Van Cant levert opvallende resultaten op, zo valt te lezen in De Standaard (klik hier voor het volledige artikel).
Van Cant bestudeerde 96 skeletten die in 2010 opgegraven werden naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Deinze. Haar studie wijst uit dat er van de 13de tot 19de sprake is van een hoge kindersterfte te Deinze. Anderzijds kan vastgesteld worden dat wie overleefde vaak ouder werd dan op andere plaatsen. Opvallend is bovendien dat de textielarbeiders er vaker met infectieziekten zoals tbc te kampen hadden.

Workshop Moord in het Museum

10 februari 2015

In het kader van wetenschapspopularisering ontwikkelden SKAR-leden Kathleen De Muer en Eva Janssens een workshop ‘Moord in het Museum’, die plaatsvindt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. In deze interactieve workshop ontdekken leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar de verhalen achter verschillende kunstwerken en worden op die manier vertrouwd met verscheidene kunstenaars en iconografische onderwerpen.
Na de try-out tijdens het herfstkamp, bleek de rondleiding ook voor de leerlingen van de stedelijke humaniora van Dilsen een succes.

Meer info vindt u hier.

Opiniestuk Luc Tuymans

22 januari 2015

Naar aanleiding van de nieuwsberichten omtrent Luc Tuymans en plagiaat, schreef Prof. Dr. Hans De Wolf een interessant opiniestuk voor de Tijd: “Tuymans is geen kruimeldief” (klik hier voor het volledige artikel). Food for thought.

SKAR lanceert MEDEA-project

19 december 2014

SKAR lanceert een spannend nieuw project, genaamd MEDEA.
Het MEDEA-project heeft als doel de archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen digitaal te ontsluiten. Zo hopen de VUB-onderzoekers niet alleen deze ondergewaardeerde vondstcategorie beter toegankelijk te maken voor onderzoek, maar ook de belangrijke bijdrage van hobbydetectoristen beter te belichten.

Lees hier het artikel van Archeonet Vlaanderen.

Prijs De Bock-Doehaerd voor de derde maal op rij voor studente SKAR

3 juli 2014

De masterthesis van Eva Janssens handelde over de iconografie van de parabel van de goede herder in de Nederlanden van de zestiende eeuw (promotor Prof. Dr. Em. Arnout Balis). Vandaag werd haar thesis bekroond met de Prijs Prof. Dr. Renée De Bock-Doehaerd (Vakgroep Geschiedenis VUB) voor beste thesis met historische dimensie.

Nadat eerder ook Barbora Wouters (in 2012) en Marit Van Cant (in 2013) de prijs in ontvangst mochten nemen, betekent dit een hattrick voor SKAR.

Grootste onderscheiding voor doctoraat Barbara Borgers

3 juli 2014

Op donderdag 3 juli verdedigde Barbara Borgers aan de Vrije Universiteit Brussel haar doctoraat ‘Roman Pottery Production in the Civitas Tungrorum, Belgium, during the 1st-3rd century AD – An Integrated Compositional Approach’. Hoe ontstond en evolueerde in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling de lokale productie van Romeins aardewerk in de Civitas Tungrorum? Om die vraag te beantwoorden onderwierp Borgers in haar proefschrift de archeologische bronnen van enkele productieplaatsen in die toenmalige Romeinse provincie in oostelijk België aan een grondig onderzoek.

Promotor: Prof. Dr. Marc De Bie
Co-promotoren: Prof. Dr. Patrick Degryse (KUL) en Prof. Dr. Patrick Quinn (UC London)

Meer informatie vindt u hier.


©2008 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be