U bent hier

Julius Hoste jr. (1884 - 1954)

Julius Hoste jr. (1884 - 1954),

Speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de pers en was een liberaal politicus

Na het middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum te Brussel schreef Julius Hoste Jr. zich in 1902 in aan de ULB. Tijdens zijn studies rechten was hij lid van het 'Studentengenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid' en stichtte hij samen met onder meer Nico Gunzburg en Frans van Cauwelaert het 'Algemeen Vlaams Studentenbond'. 
Hoewel hij zijn diploma als doctor in de rechten (1907) behaalde, zou hij maar een korte tijd lid zijn van de balie. Hij verkoos te werken in het persbedrijf van zijn vader dat bladen als Het Laatste Nieuws (gesticht door Julius Hoste sr. in 1888), De Vlaamsche Gazet van Brussel en De Zweep (een Vlaamsgezind weekblad) uitgaf.

Op 24-jarige leeftijd werd hij hoofdredacteur van de Vlaamsche Gazet maar zijn carrière werd bruusk onderbroken door de Eerste Wereldoorlog. In deze periode verbleef Hoste in Nederland waar hij meewerkte aan het dagblad De Vlaamsche Stem. Toen het blad (met financiële steun van de Duitsers) activistische standpunten innam, distantieerden Hoste en zijn jeugdvriend, Frans Van Cauwelaert, zich en richtten ze samen het dagblad Vrij België op. Daarna stichtten zij samen het Vlaams-Belgisch Verbond om de eentaligheid van elk landsdeel op te eisen en een vernederlandsing van onderwijs, bestuur, gerecht en leger na te streven. Ook na de Eerste Wereldoorlog bleef dit het centrale gedachtegoed van het Algemeen Vlaamsch Verbond.

Na de oorlog nam Hoste de leiding van het volledige persbedrijf over. Het Laatste Nieuws was het meest verspreide Vlaamse dagblad. Hoste klom op tot nationaal voorzitter van de Algemene Belgische persbond (1935-1936) en tot secretaris van het Verbond der Brusselse dagbladbestuurders (1939). Maar naast zijn liefde voor de journalistiek, lagen ook de vrijheden van de Vlaamse Brusselaars hem nauw aan het hart en zette hij zich op politiek vlak voor hen in. Op het moment dat het franskiljonisme in de Brusselse liberale partij hoogtij vierde, zou hij mee de Liberale Volksbond (1909) oprichten en was hij nauw betrokken bij de stichting van het Liberaal Vlaams Verbond (1913). In dit laatste verbond zou hij tot zijn dood een bestuursfunctie bekleden.

In 1936 werd hij minister van onderwijs in de regering Van Zeeland waar hij zich voornamelijk inzette voor het onderwijs van de Brusselse Vlamingen. Zo probeerde hij via onderhandelingen met de burgemeesters Vlaamse klassen te bekomen en liet hij nieuwe scholen voor secundair onderwijs bouwen. Tijdens zijn ministerieel ambt richtte Hoste ook de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België op en realiseerde hij een Nederlandse en Franse cultuurraad met een adviserende functie.

De Tweede Wereldoorlog verplichtte Hoste tijdelijk uit te wijken naar Groot-Brittannië waar hij in 1942 onderstaatssecretaris voor onderwijs werd. Hij was tevens lid van de Belgische Kommissie voor de Studie van de Naoorlogse problemen en nam deel aan de conferentie van Londen die de basis legde voor de oprichting van de UNESCO. Daarnaast leidde hij kort het persagentschap Inbel en nam hij mede het initiatief om Radio België uit de grond te stampen. Na zijn terugkeer in België blies hij de Liberale Volksbond en het Liberaal Vlaams Verbond nieuw leven in.

In 1949 werd hij verkozen als liberaal senator voor Brussel en bleef dit tot aan zijn dood. Hij verruimde daarbij zijn aandacht naar communautaire problemen en wereldvrede.

Nog geen
VUB-alumnipas?

Vraag hem aan