rubriek: t_onderwijs.gif


VUBPRESS publiceert De vervolging van militairrechtelijke delicten tijdens WereldoorlogI van Stanislas Horvat (tweede herziene uitgave)


Deze publicatie is de eerste diepgaande studie van het Belgisch militair gerecht tijdens Wereldoorlog I. De werking van het krijgsgerecht wordt gedetailleerd beschreven en geëvalueerd aan de hand van een omvangrijk onderzoek van nooit eerder bestudeerde archiefdocumenten van het auditoraat-generaal en van het krijgshof, waaronder meer dan 300 omzendbrieven van de auditeur-generaal, ongeveer 5500 arresten en bijna 1000 dossiers van het krijgshof. De strafrechtelijke procedure, van onderzoek tot strafuitvoering, wordt volledig uiteengezet aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, omzendbrieven en een groot aantal publicaties. De praktijk van het krijgsgerecht en de betekenis ervan voor de soldaten worden genuanceerd weergegeven en geanalyseerd via een aantal centrale vragen, die o.m. de taalkwestie en de sociale verhoudingen in het leger en in het krijgsgerecht aansnijden, maar ook de impact van de oorlogsontwikkelingen op de rechtspraktijk, de rol van de militaire overheden, de verhouding krijgshof-krijgsraden enz.

 

Dit werk is een verhelderende studie voor al wie inzicht wil hebben in de vervolging van de militairrechtelijke delicten tijdens Wereldoorlog I en verschijnt nu in een tweede, herziene editie.

 

Prof. Dr. Stanislas Horvat is hoofd van de leerstoel Rechten van de Koninklijke Militaire School, advocaat te Brussel en medewerker rechtsgeschiedenis aan de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is bestuurder van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht en van de International Society for Military Law and the Law of War, vicedirecteur van de Revue de Droit militaire et de Droit de la Guerre en directeur van het documentatiecentrum van de International Society for Military Law and the Law of War. Hij is lid van de jury voor de toekenning van de Prijs van de Auschwitzstichting, geeft lezingen en publiceert over militair straf(proces)recht en militaire rechtsgeschiedenis.

 

De vervolging van militairrechtelijke delicten tijdens Wereldoorlog I kost € 29,95 en is verkrijgbaar bij VUBPRESS of in de VUBTIEK.