VUB Nieuwsbrief

Elektronische Nieuwsbrief Maandag 09 januari 2012

Personeel

Lancering gloednieuwe VUB homepage


Vanaf deze week heeft de VUB website een gloednieuwe homepage.
Een aantrekkelijke homepage moet helpen om nieuwe studenten te rekruteren.
Nieuws en Events krijgen voortaan een prominente plaats. De volgende maanden komen er geleidelijk nieuwe onderdelen bij, tot de hele website vernieuwd is.

Met de vernieuwde website zullen gebruikers veel sneller de juiste informatie kunnen vinden en dat allemaal in een eigentijdse en aantrekkelijke vormgeving. Het zal de uitstraling van onze universiteit beslist ten goede komen.

Voor studenten en personeelsleden van de VUB en voor externe gebruikers zal het misschien even wennen zijn, maar iedereen zal al snel ondervinden dat de nieuwe online-structuur een grote vooruitgang betekent. 

MY.VUB en intranet 
Daarnaast krijgen zowel studenten als personeelsleden nieuwe eigen pagina’s. Voor studenten is het nieuwe startpunt: http://my.vub.ac.be
Voor personeelsleden is er een volledig vernieuwde startpagina op http://intranet.vub.ac.be
Een deel van het intranet zal overigens voor iedereen toegankelijk zijn, het zogenaamde extranet.

Meer weten?

Als u graag wilt weten wat er voor u concreet zal veranderen, ga dan naar deze webpagina


Zet het nieuwe jaar feestelijk in!


Op 9 januari 2012 kunnen VUB-personeelsleden het nieuwe jaar – na de VUB-nieuwjaarszitting ’s ochtends - alvast feestelijk inzetten in het KultuurKaffee.

Programma

 • Vanaf 16u: DJ ANDRE
 • 17u: Optreden van de Headlines + dj Andre tot …

 


Het federaal regeerakkoord en zijn gevolgen voor u


De afspraken gemaakt door de federale regeringspartijen en neergeschreven in de “Verklaring over het algemeen beleid” worden momenteel in sneltreinvaart omgezet in wetteksten en koninklijke besluiten.

Op 30 december 2011 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet houdende diverse bepalingen” van 28 december 2011 (de zogenaamde programmawet) met daarin als blikvanger, naast een reeks fiscale bepalingen en een aantal ingrepen in de gezondheidszorg en de werkloosheidsreglementering, de aangekondigde pensioenhervorming en de verhoging van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen. De verstrakking van de regels voor het opnemen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking zullen worden gereglementeerd bij koninklijk besluit.

Personeelsdienst informeert 
De personeelsdienst volgt de ontwikkelingen, de publicatie van de nieuwe regelgeving én de interpretatie die daaraan gegeven wordt door de bevoegde diensten op de voet. In de loop van de volgende maanden zullen hierover in de e-brief regelmatig korte items gepubliceerd worden. De intranetpagina’s “personeelsbeleid” zullen zo snel als mogelijk worden vervangen. Mocht het nodig blijken, dan zullen in de loop van februari en maart op beide campussen een of twee infosessies plaatsvinden. 

Tijdskrediet
Over de nieuwe regels met betrekking tot het vervroegd pensioen, leest u meer hieronder.
Voor vragen met betrekking tot tijdskrediet verwijzen wij u voorlopig naar de website van de RVA waar u een duidelijk overzicht wordt geboden van de op stapel staande nieuwe reglementering. Weet wel dat nieuwe aanvragen momenteel niet behandeld worden door de RVA. Daarvoor is het wachten op de publicatie van de koninklijke besluiten terzake.


Vervroegd pensioen: geleidelijke verhoging van de minimumleeftijdEen van de opmerkelijkste maatregelen uit het federaal regeerakkoord betreft de geleidelijke verhoging van de leeftijd waarop werknemers en overheidsambtenaren met vervroegd pensioen kunnen gaan.
Tot op heden bedraagt die voor iedereen 60 jaar. Voor werknemers uit de privésector komt daar de voorwaarde bij dat zij op het moment van vervroegde pensionering 35 dienstjaren moeten kunnen bewijzen. Onder dienstjaren moet verstaan worden “pensioenaanspraakverlenende” jaren, waartoe ook de zogenaamde gelijkgestelde periodes (ziekte, moederschapsverlof, werkloosheid,…) behoren. Alle personeelsleden van de Vrije Universiteit Brussel, met uitzondering van de vastbenoemde leden van het zelfstandig academisch personeel, worden in deze aangelegenheid als werknemers uit de privésector beschouwd. De vastbenoemde leden van het zelfstandig academisch personeel zijn rechthebbende op een pensioen als overheidsambtenaar en in die regelgeving gold de voorwaarde van 35 dienstjaren niet. 

Vanaf 1 januari 2013 
Met ingang van 1 januari 2013 worden zowel de minimumleeftijd als het aantal vereiste dienstjaren geleidelijk opgetrokken om in 2016 uit te komen op 62 jaar en 40 dienstjaren. Een uitzondering is nog voorzien voor wie op dat moment 60 jaar zal zijn en 42 dienstjaren telt of 61 jaar met 41 dienstjaren. In onderstaand schema kunt u de geleidelijke overgang duidelijk aflezen.

Jaar
Minimumleeftijd
Loopbaanvoorwaarde
Uitzonderingen lange loopbaan
2012
60 jaar
35 (privé)/
5 (overheid)
loopbaanjaren
 
2013
60 jaar en 6 maanden
38 loopbaanjaren
60 jaar bij 40 loopbaanjaren
2014
61 jaar
39 loopbaanjaren
60 jaar bij 40 loopbaanjaren
2015
61 jaar en 6 maanden
40 loopbaanjaren
60 jaar bij 41 loopbaanjaren
2016
62 jaar
40 loopbaanjaren
60 jaar bij 42 loopbaanjaren en
61 jaar bij 41 loopbaanjaren

Het moment waarop vervroegd pensioen mogelijk wordt, is bijgevolg niet voor iedereen gelijk. Het wordt bepaald door drie factoren: het jaar waarin u met pensioen wil gaan, uw leeftijd en uw dienstjaren. Leeftijd en dienstjaren zijn dus afzonderlijke voorwaarden die beide moeten vervuld zijn. Dat kan voor sommigen op de leeftijd van 62 jaar zijn maar dat zal voor anderen pas het geval zijn op 63 of ouder.
Let wel: aan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar verandert niets. Op dat moment bent u pensioengerechtigd, onafhankelijk van het aantal dienstjaren!


Zelfstandig academisch personeel

Momenteel blijft de pensioenleeftijd van het zelfstandig academisch personeel vastgesteld op “het einde van het academiejaar waarin het lid van het zelfstandig academisch personeel de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt”. Vervroegd met pensioen gaan kan in 2012 nog steeds vanaf bereiken van de leeftijd van 60 jaar.
Dat die minimumleeftijd vanaf 1 januari 2013 geleidelijk zal opgetrokken worden, staat vast. Op de vraag hoe dat precies in zijn werk zal gaan, kan vandaag echter nog geen antwoord gegeven worden. De programmawet zegt daarover dat de modaliteiten voor die geleidelijke overgang, met inbegrip van mogelijke afwijkingen, voor 1 maart 2012 door de regering moet vastgelegd worden middels een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Tot de publicatie van dat besluit worden alle pensioenaanvragen die ingaan na 31 december 2012 geschorst. Wij houden u op de hoogte van de evoluties in dit dossier.


VUB onderzoekt introductie Full Costing via proefproject


‘Full costing’ verwijst naar een manier om de integrale kosten (zowel directe als indirecte) van een activiteit in kaart te brengen. Met zijn focus op zowel onderwijs, onderzoek als dienstverlening kan het full costing project een meerwaarde betekenen voor de gehele universiteit. 


Meer transparantie 
De competitie tussen universiteiten neemt toe. Tegelijkertijd is er een stijgende vraag naar meer transparantie voor publieke en private fondsenwerving. Binnen onze universiteit stijgen de kosten van ICT, personeel en overkoepelende administratie. De VUB wil haar besluitvorming om al deze redenen ondersteunen met een transparant systeem. En dat is net de meerwaarde van dit model: een aanzienlijke winst in transparantie, en dus een klare kijk op de integrale kosten van onze universiteit.

Kortom: met een full costing model kan de besluitvorming scherper worden gesteld; kunnen strategische keuzes beter tegen elkaar worden afgewogen; kan toekomstige financiering objectief worden beargumenteerd. Het model moet bijdragen tot een slimmer, duurzamer en efficiënter omgaan met onze middelen.

Het hele full costing project is dus opgevat als een motor eerder dan als een controle-instrument: het wordt een hefboom om de beschikbare middelen optimaal in te zetten en om fondsenwerving makkelijker te maken. 

Welke andere voordelen biedt Full Costing nog? 

 • Kostenkennis van een opleidingsonderdeel, een student, een onderzoeksproject, …
 • Ondersteuning bij aan te vragen fondsen op basis van accurate kostprijsinformatie
 • Voldoen aan wettelijke vereisten opgedragen door externe financierders (onder meer de EU, FOW, IWT…)
 • Verminderen van de werklast voor ad hoc aanvragen (bv. personeelsbudgetten, onderzoeksimplicaties…)
 • In kaart brengen van ‘verborgen’ kosten (zoals labogebruik, onderhoudskosten investeringen, overheadkosten op projecten…)
 • Faciliteren van projectaudits Proefproject met Brussels Photonics Team 
Het full costing project is opgenomen in het Algemeen Strategisch Plan van de VUB. Adviseurs van KPMG begeleiden het project, dat geïnitieerd werd in september 2011. Bedoeling is om in het academiejaar 2013-2014 van start te gaan.

Op 22 december 2011 werd een proefproject opgestart met het Brussels Photonics Team, begeleid door prof. Hugo Thienpont (Department of Applied Physics and Photonics, Faculty of Engineering). Dit proefproject moet de VUB in staat stellen om het kostenmodel te bouwen, te verfijnen en aan te passen aan de noden van de hele universiteit. Zo kan ook worden vastgesteld welke projecten al dan niet in aanmerking komen voor de implementatie van het model. Vanuit de faculteit ES krijgt het full costing project professionele ondersteuning van prof. Joël Branson en prof. Diane Breesch, beiden verbonden aan de vakgroep BUSI, Accountancy and auditing.
Het kernteam voor het full costing project bestaat uit: Nic Van Craen, project sponsor – Nadine Verheyen & Inge Cornillie, project management – Xavier Gabriels, KPMG project management.

Full Costing: de context

De VLIR gaf in maart 2008 aan KPMG de opdracht om een voorbereidende studie uit te voeren over de invoering van de full costing methodologie bij de Vlaamse universiteiten. Op basis van deze studie opteerde de VLIR om het model bij alle universiteiten in te voeren. De universiteiten hebben zich geëngageerd om de nodige ondersteuning te bieden om dit model binnen hun eigen instelling te kunnen installeren. Regelmatig is er interuniversitair overleg op de Stuurgroep Full Cost, een ad hoc groep samengesteld uit de leden van de VLIR-subgroepvan financiële directeuren en een aantal stafmedewerkers van de Vlaamse universiteiten.

Informatie

Heeft u vragen of wil u meer informatie bekomen? Contacteer dan Nadine Verheyen of Inge Cornillie op tel: 02-629 20 96


Cursusaanbod in de maand februari


Wilt u als docent of assistent uw didactische competenties verder ontwikkelen en actualiseren?
Dan kunt u zich inschrijven voor een of meerdere cursussen die aangeboden worden door de Cel Kwaliteitszorg & Onderwijsinnovatie.

 • Hoe maak ik mijn colleges interactiever? – maandag 6 februari (13u-17u) @ Etterbeek E302
 • Hoe geef ik mijn studenten feedback? – dinsdag 7 februari (9u30-13u) @ Etterbeek E302
 • Hoe moet ik evalueren? –woensdag 8 februari (13u-16u30) @ Etterbeek E302
 • Hoe motiveer ik mijn studenten? – donderdag 9 februari (13u-17u) @ Etterbeek E302
 • Stemtechnieken - donderdag 10 februari (13u-16u) @ Etterbeek E302


Inschrijven kan via de website van de Cel Kwaliteitszorg & Onderwijsinnovatie. Eerst moet u inloggen met uw VUB-login en -paswoord. Voor meer informatie, mail naar onderwijsprofessionalisering@vub.ac.be


Breng al je kurken en pennen


Het EcoTeam verzamelt vanaf deze week kurken en schrijfwaren via de verzamelboxen die je verspreid over de campussen vindt. De kurken worden door De Vlaspit, een sociaal tewerkstellingsproject, gerecycleerd tot isolatiemateriaal. De opbrengst hiervan gaat naar hun werking. De opbrengst van de schrijfwaren (2ct/schrijfstok) gaat integraal naar de Jane Goodall Foundation en haar Roots and Shoots programma, ook actief op de Vrije Universiteit Brussel. 

Wat komt in aanmerking? 
Alle echte kurk (dus niet de plastic), ‘schrijfwaren’ omvatten alles wat plastic bevat, dus pennen, markers, stiften, correctiestiften…
Ook mobile telefoons worden ingezameld voor het Roots and Shootsproject, deze kun je bezorgen op de milieudienst, via interne post naar MICO, M008. 

Waar staan de boxen?  
De boxen zijn duidelijke herkenbaar en vindt u terug in het CSB, de studentenresto’s, de bibliotheek in Jette en Etterbeek, bij Crazy Copy en het Infopunt voor studenten.Studenten

VUB-student wint reischeque na het geven van bloed


De VUB zit in het bloed… En ook in het bloed van Jonas De Keersmaecker!
Jonas, pas afgestudeerd aan de VUB, won een reischeque na het geven van bloed tijdens de laatste editie van Bloedserieus Brussel. Hij mocht op 20 december een cheque t.w.v. maar liefst 2.500 euro in ontvangst nemen.
Kom jij ook bloed geven op de volgende editie van Bloedserieus Brussel? Afspraak 8 maart op campus Jette en 27 maart 2012 op campus Etterbeek.
Voor meer informatie ga naar www.bloedserieus.beOnderwijs

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Onderzoek

Toptijdschrift Science roept VUB-onderzoek naar darmflora uit tot wetenschappelijke doorbraak van 2011Het toptijdschrift Science heeft het onderzoek naar de samenstelling van de darmflora uitgeroepen tot wetenschappelijke ‘doorbraak van het jaar’. VIB-onderzoeker Jeroen Raes, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is een van de hoofdauteurs van de studie. Samen met collega’s uit andere Europese onderzoeksinstellingen toonde Raes aan dat de honderdduizend miljard bacteriën in onze darmen onderverdeeld kunnen worden in drie duidelijk te onderscheiden types darmflora. De darmgroepen vallen te vergelijken met bloedgroepen. De bacteriegemeenschappen beïnvloeden tot omzetting van voedsel in energie en de aanmaak van vitaminen in de darmen.

Science heeft het onderzoek naar de samenstelling van de darmflora genomineerd omdat de darmflora een belangrijke rol speelt bij ziekte, ontwikkeling en het immuunsysteem.


VUB-onderzoekers op TAIEX expertise missie in Algerije


Op uitnodiging van de Europese Commissie verzorgden professor Ignace Glorieux en onderzoekers Joeri Minnen en Theun Pieter van Tienoven van de Onderzoeksgroep TOR (Vakgroep Sociologie) op 18 en 19 december 2011 een Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) expertise misse in Algerije. Deze expertise-missie maakt deel uit van het "Programme d'Appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'Association" (P3A), beheerd door het Algerijnse ministerie van Economische Zaken en gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van P3A is het bieden van technische ondersteuning en het doorgeven van kennis ter bevordering van de werking van de Algerijnse overheid.

In de hoofdstad Algiers gaven de onderzoekers twee dagen lang lezingen over de methodologie, het veldwerk, de resultaten en mogelijkheden tot valorisatie van de Vlaamse, Belgische en Europese tijdsbestedingonderzoeken. Daarnaast beantwoorden zij de vele vragen van directeuren en medewerkers van het Algerijnse bureau voor de statistiek en de afgevaardigden van de verschillende Algerijnse ministeries. Het Algerijnse bureau voor de statistiek plant een eerste, grootschalig tijdsbestedingonderzoek voor maart en april 2012, waarbij zij 9.000 tot 10.000 huishoudens hopen te bevragen.Internationale Relaties

Winter University for Negotiation, Relationship Management and Protocols (Kosovo)


Van 16 tot 22 februari organiseert de ‘Kosovo Youth Atlantic Treaty Association’ een cursus die tot doel heeft inzicht te verwerven in de principes, strategieën en tactieken die gehanteerd worden bij het efficiënt onderhandelen.

Deelnemers leren diverse aspecten van onderhandelingsprocessen herkennen en begrijpen met aandacht voor de ethische aspecten. Komen aan bod: het identificeren van de variabelen in onderhandelingsprocessen, het ontwikkelen van planning technieken, kennismaken met diverse strategieën en technieken bij het oplossen van conflicten.

Meer informatie is terug te vinden in de brochure of mail: kyata.kosova@gmail.comPersonalia

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Cultuur

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Sport

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Alumni

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Associatie

Conservatorium pakt uit met vernieuwd, kleurrijk maandbladVolgens het Koninklijk Conservatorium Brussel is een nieuw jaar de ideale gelegenheid om met iets nieuws naar buiten te komen. Daarom stellen zij graag de nieuwe lay-out van het maandblad aan u voor.
Januari brengt wederom een gevarieerd programma barstensvol jong, aanstormend talent én gevestigde waarden uit de artistieke wereld. Kwaliteit verzekerd dus, en dit in een schitterende concertzaal waarvan de restauratie stilaan meer en meer vorm begint te krijgen.
Hopelijk mogen wij velen van u begroeten in onze zaal na een deugdoende vakantie.
Als u het maandblad graag in uw bus ontvangt, mail dan naar concert.kcb@ehb.beBrusselse Tip

Literaire middagen in De Loketten


Literaire Loketten is de naam van de nieuwe reeks literaire middagen die het Vlaams-Nederlands Huis deBuren organiseert in De Loketten van het Vlaams Parlement. Eerste afspraak: nu woensdag 11 januari, met auteur Stefan Hertmans.
“We kunnen er niet onderuit: we beleven emotionele tijden. Waar men ook kijkt, commotie is de norm, intensiteit de vorm.” Zo begint De mobilisatie van Arcadia, het nieuwe boek met essays van Stefan Hertmans, waarin hij ons verlangen naar een arcadisch bestaan fileert. Hertmans gaat hierover onder leiding van Anna Luyten in gesprek met de Nederlandse filosofe Stine Jensen. Jensen is literatuurwetenschapper (UvA), schrijft voor NRC en publiceerde onlangs Echte vrienden, het essay voor de Maand van de Filosofie.
Een gesprek over kunst en literatuur, seksualiteit, identiteit en sociaal engagement in emotionele tijden.


Praktisch

woensdag 11/01/2012 van 12u30 tot 13u30 

Locatie
De Loketten (Vlaams Parlement)
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel
Toegang gratis, maar wel reserveren via 02 212 19 30Gezocht

Debatcafé Ecocampus


Ecocampus is op zoek naar docenten die bereid zijn om - in het tweede semester van dit academiejaar - mee te werken aan de invulling van een debatcafé. Rode draad van dit debatcafé is de vraag: Welke rol heeft het hoger onderwijs bij het opleiden van studenten binnen een maatschappij met steeds meer en nieuwe uitdagingen op vlak van duurzaamheid? Het debatcafé maakt deel uit van een breed maatschappelijk debat.

Meer informatie vindt u in deze uitnodiging of bij Ecocampusmedewerker Simone Heinen op 0498-94 58 34 of simone.heinen@lne.vlaanderen.be


Enquête in ruil voor cinematickets


Studente Vasiliki Pouskoula (Master of Management) is voor haar masterproef op zoek naar deelnemers voor haar enquête. Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt een tiental mintuutjes en kan geheel online. De vragenlijst is strikt persoonlijk en door deel te nemen maak je kans op cinematickets voor Kinepolis! Doe mee op de websiteVacatures

Vacatures Vrije Universiteit Brussel


Een overzicht van de vacatures van de Vrije Universiteit Brussel kan u terugvinden op de website

Er zijn o.a. volgende nieuwe vacatures:


Vacatures Universitair Ziekenhuis Brussel


Op de website van het UZ Brussel vindt u een overzicht van de openstaande vacatures. 


Externe Vacatures


Op de website van de Vrije Universiteit Brussel kan u ook een overzicht terugvinden van externe vacatures. Persknipsels

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek