Over RHEA

RHEA is het expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de VUB. De basisdoelstelling van RHEA is om via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. RHEA is een interfacultaire onderzoeksgroep en wordt geleid door Gily Coene (directeur) en Karen Celis (codirecteur).

RHEA:

 • Verricht fundamenteel en toegepast onderzoek naar gender, diversiteit en intersectionaliteit in diverse disciplines;
 • Biedt gespecialiseerd en geïntegreerd onderwijs op gebied van gender en diversiteit, zowel in bachelor-, master- als doctoraatsopleidingen
 • Verleent intern en extern advies inzake gelijke kansen- en diversiteitsbeleid via betrokkenheid bij het Genderactieplan (GAP) aan de VUB en deelname aan de Werkgroep Gelijke Kansen van VLIR.
 • Biedt een platform voor onderzoekers en docenten uit verschillende VUB vakgroepen en faculteiten, die gender, diversiteit en intersectionaliteit in onderzoek en onderwijs integreren (zie leden voor meer informatie over onze structuur, leden en geaffilieerde personen)

RHEA kwam voort uit het Centrum voor Vrouwenstudies, dat in 1987 als eerste universitair centrum Vrouwenstudies in Vlaanderen werd opgericht en later werd omgedoopt tot Rhea - Centrum voor Gender en Diversiteit. Dit onderzoekscentrum vloeide voort uit het engagement van een aantal vrouwelijke leden van het academisch personeel om onderzoek naar genderverhoudingen en de maatschappelijke achterstelling van vrouwen te stimuleren. Prof. em. Lydia De Pauw-Deveen was de eerste voorzitter. Bij haar emeritaat werd ze opgevolgd door Prof. Dr. M. De Metsenaere; Prof. Dr. A. Woodward werd vicevoorzitter.  RHEA heeft een brede interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijstraditie en fungeerde jarenlang als platform en ontmoetingsplaats voor beleidsmakers, het maatschappelijke middenveld, onderzoekers, doctorandi/ae en studenten op gebied van vrouwen-en genderstudies en diversiteit. Het vernieuwde RHEA werd als Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit in 2014 gelanceerd. Door de integratie van intersectionaliteit in naam en werking benadrukken wij het belang om genderdynamieken en -discriminatie steeds te begrijpen in interactie met andere categorieën van verschil en structurele achterstelling op basis van o.a. etniciteit, seksuele oriëntatie, religie, sociale klasse en leeftijd. Een intersectionaliteitsperspectief vormt zo de rode draad doorheen ons onderzoek, onderwijs, activiteiten en standpunten.

UPCOMING EVENTS

Geen events beschikbaar

Contact


Pleinlaan 5 - 1050 Brussel + 32 2 629 82 30 rhea@vub.ac.be

English website

RHEA Newsletters


Click below to read our newsletters! Subscribe to our newsletters? Mail rhea@vub.ac.be

Subscribe to our newsletters

Volg ons op Facebook!


RHEA op Facebook

Volg ons op Twitter!


RHEA op Twitter

Onderwijs

RHEA vervult al gedurende meer dan 20 jaar een voortrekkersrol inzake onderwijs rond gender en diversiteit. RHEA stond mee aan de wieg van de interuniversitaire Master Gender & Diversiteit die in het academiejaar 2014-2015 van start ging. Binnen de VUB biedt RHEA ook de keuzevakken 'Inleiding tot de genderstudies' en 'Gender, Diversity & Politics' aan. Daarnaast organiseert RHEA seminars en workshops voor doctoraatsstudenten.

Interuniversitaire master Gender en Diversiteit

Studenten met een academische bacheloropleiding in de humane en sociale wetenschappen kunnen zich inschrijven voor de interuniversitair masteropleiding Gender en Diversiteit. De opleiding staat open voor masters uit alle studiegebieden die zich willen specialiseren in de genderstudies als interdisciplinaire opleiding. In deze masteropleiding leer je kritisch nadenken, onderzoeken en handelen, en creëer je een basis voor toekomstig werk in beleid, het bedrijfsleven, het middenveld, de culturele sector of onderzoek. Deze interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten KULeuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel, en wordt als een eenjarig programma aangeboden (60 ECTS).

Alles over de master Gender & Diversiteit

Keuzevakken

Inleiding tot vrouwen- en genderstudies

Deze cursus geeft een inleidend overzicht van de geschiedenis van vrouwen- en genderstudies, in relatie met de ontwikkeling van het feministische denken en de vrouwenbeweging en van de recente evoluties binnen genderstudies als academische discipline. Daarbij wordt de stand van zaken op internationaal vlak inzake onderzoek en onderwijs in vrouwen-/genderstudies toegelicht en de impact in diverse wetenschaps- en beleidsdomeinen besproken. Verder belicht de cursus de inzichten van verschillende auteurs, theoretische invalshoeken, concepten en debatten, zoals het gelijkheids- en differentiedenken, het epistemologische standpuntdenken, de invloed van het poststructuralisme en de concepten diversiteit en intersectionaliteit.  De cursus illustreert eveneens hoe genderstudies een impact hebben op onderzoek en beleidsvorming via de behandeling van één of meerdere themata d.m.v. een aantal gastcolleges van experts terzake.

Keuzevak, aangeboden in diverse opleidingen, tweede semester. Alles over dit vak.

Gender, Diversity, and Politics

Current societies are composed of citizens with a wide variety of identities and are marked by a wide variety of inequalities. Dealing with diversity and tackling these inequalities are a major challenge for political decision-makers policy actors. Political issues related to ethnicity, race, gender, sexuality, religion or culture are often key ingredients of political concerns and conflicts. This course focuses on how politics and policy deal with diversity and plural inequalities. Belgian politics and policy is used as an example of how this is done. The main aim of the course is to provide theories and methodological tools to analyse the key issues related to discrimination and diversity. Theories regarding gender and diversity are central to the course, as well as the Belgian political and policy praxis. These are discussed in lectures and guest lectures by researchers, Belgian politicians and policy actors. The lectures are accompanied by discussions of scientific texts and policy documents. Students also write a paper in which they analyse a topical event thereby applying the theories and concepts elaborated during the (guest) lectures.

Master Politieke Wetenschappen, eerste semester. Alles over dit vak.

Onderzoek en publicaties

Met haar onderzoek genereert RHEA fundamentele wetenschappelijke kennis en expertise omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. Binnen RHEA werken onderzoekers uit verschillende disciplines op basis van zowel interne als externe fondsen. Hieronder vindt u informatie over onze lopende onderzoeksprojecten en de publicaties van onze medewerkers.

Lopende onderzoeksprojecten

Gendering Ethnicity and Ethnicizing Gender in Politics & Policy

Het onderzoeksprogramma Gendering Ethnicity and Ethnicizing Gender in Politics & Policy werd erkend als Strategisch Onderzoeksprogramma door de VUB (2013-2017). Binnen dit programma onderzoeken we hoe en waarom de interactie tussen gender en etniciteit de democratische kwaliteit, inclusiviteit en effectiviteit om gelijkheid te realiseren van beleid en politiek beïnvloedt. Klik hier voor meer informatie. In het kader van dit programma wordt ook de Fatima Mernissi-Leerstoel ontwikkeld.

Een kritische analyse van cross-culturele discours en morele begripsvorming inzake gender, seksualiteit en lichamelijkheid

Dit FWO-onderzoeksproject ging van start in 2015 i.s.m. de Universiteit Gent en onderzoekt de analytische relevantie van de notie ‘schadelijke culturele praktijken’ en de morele en culturele begripsvorming van vrouwen in een migratiecontext met betrekking tot gender, seksualiteit en lichamelijkheid. Klik hier voor meer informatie.

Multisectoraal Academisch Programma ter preventie en bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (MAP-FGM)

Dit project wordt gefinancierd door het Daphne Programma van de Europese Commissie en gecoördineerd door de Rey Juan Carlos Universiteit te Madrid. RHEA werkt in dit project als partner samen in een consortium met internationale academische en niet-academische instituties. Doel van het project is de ontwikkeling van een gids voor universiteitsstudenten en professoren uit verschillende disciplines, die genderbewustzijn en kennis van vrouwelijke genitale verminking wil stimuleren. De gids zal de basis vormen voor trainingen voor studenten en professoren.

Voor meer informatie over dit project, contacteer prof. dr. Els Leye via els.eye@vub.ac.be

In het kader van dit project organiseert RHEA op 8 en 9 juni het academisch seminarie “Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe”.

Gender, Health and Family Issues (Desafio/VLIR)

‘Gender, Health and Family Issues’ is een deelproject van het Desafio-project, VLIR-UOS-programma i.s.m. de Eduardo Mondlane Universiteit in Mozambique. Het project beoogt de reproductieve gezondheid te verbeteren en bij te dragen aan de strijd tegen HIV/aids in Mozambique. Klik hier voor meer informatie.

Naar een intersectionele analyse en benadering van ‘schadelijke culturele praktijken’

Dit onderzoek betreft de relevantie en betekenis van een intersectionaliteitsperspectief voor de analyse en aanpak van problematieken zoals vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, en eergerelateerd geweld.

Lopende doctoraatsonderzoeken

 • Akachar Soumia
 • Chipenembe Maria
 • Cuinhane Carlos
 • D’Agostino Serena
 • Dierickx Susan
 • Kiiza Anna
 • Landberg Josefine
 • Lafaut Dirk
 • Rahbari Ladan
 • Sadeghi Atefeh
 • Shan Jiahui

Publicaties

Publicaties van RHEA-medewerkers volgens thema:

 • agency, identity and subjectivity
 • education
 • gender and crime
 • gender and law
 • harmful cultural practices and gender-based violence
 • intersectionality and feminist theory
 • literature
 • migration and superdiversity
 • equality policy and political representation
 • religion and secularism
 • sexual rights and health

Agency, identity and subjectivity

Bracke, S. (2016). Bouncing Back. Vulnerability and Resistance in Times of Resilience. In J. Butler, Z. Gambetti, & L. Sabsay (Eds.), Vulnerability in Resistance. Towards a Feminist Theory of Resistance and Agency. Durham, NC: Duke University Press.

Bracke, S. (2016). Is the Subaltern Resilient? Notes on Agency and Neoliberal Subjects. Cultural Studies, 30(4). 10.1080/09502386.2016.1168115

Bracke, S., & Kaufer, I. (2016). Sexualités et nationalisme. Politique: revue de débats 95

Bracke, S. (2014). Choosing A Vocation. An Essay on Agency. In The Center for the Study of World Religions Today. (pp. 32-39). Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.

Education

Halimi, M., Consuegra, E., Struyven, K., & Engels, N. (2016). The Relationship Between Youngsters’ Gender Role Attitudes and Individual, Home, and School Characteristics: A Review. SAGE Open.

Consuegra, E., Halimi, M., & Engels, N. (2015). Gendered Teacher-Student Classroom Interactions, Student Sense of Equity and Student Achievement.British Educational Research Journal.

Engels, N., & Consuegra, E. (2014). Family Influences on Boys' and Girls' Gender Ideology and Underachievement. In 2014 Annual Meeting American Educational Research Association.

Equality policy and political representation

Celis, K., & Erzeel, S. (2015). Beyond the Usual Suspects: Non-left, Male and Non-feminist MPs and the Substantive Representation of Women. Government and Opposition, 50(1), 45-64.

Akachar, S. (2015). A Citizen-centred Framework to Studying Political Representation: The Intersection of Religion and Gender in the Electorate. In ECPR General Conference Montreal.

Severs, E., & De Jong, S. (2015). Ethnic minority MPs on political representation: 'cultural brokering' in Belgium. In ECPR European Conference on Politics and Gender.

Celis, K., Erzeel, S., Severs, E., & Vandeleene, A. (2015). Genderverschillen in politieke belangen: subtiel maar hardnekkig. In K. Deschouwer, P. Delwit, P. Baudewyns, & S. Walgrave (Eds.), De kiezer ontcijferd: Over stemgedrag en stemmotivaties. (pp. 253-270). Leuven: LannooCampus.

Erzeel, S., & Caluwaerts, D. (2015). Is It Gender, Ideology or Resources? Individual-Level Determinants of Preferential Voting for Male or Female Candidates. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 25(3), 265-283.

Celis, K., Erzeel, S., Severs, E., & Vandeleene, A. (2015). Subtle but Tough: Gender Differences in Political Interests. In The ECPR Joint Sessions of Workshops, Warsaw 29 March - 2 April 2015.

De Metsenaere, M., & Wouters, L. (2014). Gender Actie Plan VUB 2014/2016. (GAP, Gender Actie Plan VUB 2014/2016 ed.) http://www.vub.ac.be/over/genderactieplan: Unknown.

Celis, K., & Erzeel, S. (2014). Gender and Ethnicity. Intersectionality and the Politics of Group Representation in the Low Countries.Representation, 49, 487-499.

Gender and crime

De Bus, S., & Nuytiens, A. J. (2016). Onbehandelbare meisjes? De benadering van Roma-meisjes voor een MOF verschenen voor de jeugdrechtbank.Tijdschrift voor Jeugdrecht en kinderrechten (TJK), 1, 35-53.

Beyens, K. (2016). Radicalisering in de gevangenis: welke aanpak?. Panopticon, 37(2), 164-171.

De Bus, S., & Nuytiens, A. (2015). Invisible Girls? Romani in the Juvenile Justice System.In European Society of Criminology, 15th Annual Congress 2015, Porto.

De Bus, S. (2015). Exploring the Gender Dimension in the Juvenile Justice Court. An Analysis of Court Hearings. In J. Christiaens (Ed.), It's For Your Own Good. Researching Youth Justice Practices. (pp. 99-119). [5] (Criminologische Studies). Brussels: VUBPRESS.

Gender, law and history

Schandevyl, E. (2016). History at the intersection of human rights, international understanding and past memories: UNESCO and textbook revisions in Belgium, 1944-1956. In C. Ydesen (Ed.), The global impact of UNESCO’s programmes of Education for International Understanding. (pp. 127). New York: Routledge.

Schandevyl, E. (2016). Women and the Courts in Belgium: an Historical Perspective. In S. L. Kimble, & M. V. Roewekamp (Eds.), New Perspectives on European Women’s Legal History . (pp. 152-173). Routledge.

Schandevyl, E. (2015). De vervrouwelijking van de juridische beroepen. In D. Heirbaut, & X. Rousseaux (Eds.), Encyclopedie van de Belgische Justitiegeschiedenis (1795 tot heden) . (pp. 578-592). Die Keure/La Charte.

Schandevyl, E. (2015). Recensie van Catherine Jacques, Les féministes belges et les luttes pour l’égalité politique et économique 1918-1968’. Journal of Belgian History, (2/3), 377-379.

Schandevyl, E. (2014). An Introduction to Women in Law and Law Making in Nineteenth and Twentieth Century Europe. In E. Schandevyl (Ed.), Women in Law and Law-Making in Nineteenth and Twentieth Century Europe. (pp. 1-21). Ashgate.

Harmful cultural practices and gender-based violence

Withaeckx, S. (2015). Eergerelateerd geweld: Andere term, betere hulp?. Sociaal.net 27/3/2015

Sien, C., Charlotte, L. E., Els, C., Inge, T., Els, L., & Leye, E. (2015). Female genital mutilation: Knowledge, attitude and practices of Flemish midwives. Midwifery, 31(3), E29-E35. 10.1016/j.midw.2014.11.012

Sabbe A, Oulami H, Hamzali S, Oulami N, Le Hjir FZ, Abdallaoui M et al. Women's perspectives on marriage and rights in Morocco: risk factors for forced and early marriage in the Marrakech region. Culture, Health & Sexuality. 2015 Feb 7;17(2):135-149. Available from: 10.1080/13691058.2014.964773

Longman, C., & Coene, G. (2015). Harmful Practices and Minority Women in Europe: From Headscarf Bans to Forced Marriages and Honour Related Violence. In C. Longman, & T. Bradley (Eds.), Interrogating Harmful Cultural Practices: Gender, Culture and Coercion. (pp. 51-66). UK: Ashgate.

Sabbe, A., Temmerman, M., Brems, E., & Leye, E. (2014). Forced marriage: an analysis of legislation and political measures in Europe. Crime, Law and Social change, 62(2), 171-189. 10.1007/s10611-014-9534-6

Withaeckx, S., & Coene, G. (2014). 'Glad to have honour': Continuity and change in women's lived experience of honour. Journal of Gender Studies, 23(4), 376-390.

Leye, E., Mergaert, L., Arnaut, C., & O'Brien Green, S. (2014). Towards a better estimation of prevalence of female genital mutilation in the European Union: interpreting existing evidence in all EU Member States. Genus, 70(1), 99-121.

Intersectionality and feminist theory

Severs, E. (2016). Constructivisme en normatieve theorie: een 'catch 22'?. Sociologos, 37(1), 45-57.

Severs, E., Celis, K., & Erzeel, S. (2016). Intersectional theorizing on political representation: power, privilege and disadvantage.Politics.

Meier, P., & Severs, E. (2015). The power of role models: the symbolic representation of class. In Social class in the 21st Century: Intersections between class, gender and sexuality revisited. Amsterdam Research Centre on Gender and Sexuality.

Bracke, S., de Jong, S., Koevoets, S., & Oldersma, J. (2014). Crossing Gendered Borders. Tijdschrift voor Genderstudies, 17(3), 201-209.

Literature

Acke, D., & Bekers, E. (2016). Ecrire Bruxelles depuis le 19e siècle.: Vieille de plusieurs siècles et pourtant ‘flambant neuve inconnue’. In Brussel schrijven/ Ecrire Bruxelles: De Stad als inspiratiebron sinds de 19de eeuw. La ville comme source d’inspiration depuis le XIXe siècle. (pp. 27-41). [2] (Urban notebooks; Vol. 14). Brussels: ASP / VUBPRESS.

Bekers, E. (2016). Imaginary Europes: Literary and Filmic Representations of Europe From Afar. (Routledge Special Issues as Books). Abingdon, Oxfordshire: Routledge.

Schandevyl, E., Bekers, E., & Arteel, I. (2016). Relating Creativity & Captivity: Critical Explorations of the Interplay Between Creation and Confinement. Introduction. Life Writing.

Arteel, I. (2015). Kritik der Leidensikonographie in Marlene Streeruwitz' Roman 'Die Schmerzmacherin'. In C. Poetini (Ed.), Gender im Gedächtnis: Geschlechtsspezifische Erinnerungsdiskurse in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. (pp. 147-158). Bielefeld: Aisthesis.

Lutjeharms, M. (2015). Genus und Personenbezeichnungen im Deutschen, Niederländischen und Englischen: Führt die sprachbedingte Variation zu interkulturellen Unterschieden?. In C. Peschel, & K. Runschke (Eds.), Sprachvariation und Sprachreflexion in interkulturellen Kontexten. (Vol. 16, pp. 63-85). (Sprache – Kommunikation – Kultur. Soziolinguistische Beiträg; Vol. 16). Frankfurt am Main: P. Lang, Frankfurt/M. etc..

Bekers, E. (2015). “Writing Africa in Belgium, Europe: A Conversation with Chika Unigwe”. Research in African Literatures, 46(4), 26-34.

Migration and diversity

Severs, E. (2016). The limits of categorical refurbishment: Ethnicization and racialization in the Flemish debate on how to denote migrant populations.In Intersectionality: Gender and Diversity Studies. Gent: Academia Press.

Bracke, S., Celis, K., Coene, G., & Withaeckx, S. (2016). Toen donderde het in Keulen. Samenleving en Politiek 5 (pp. 13-19).

Withaeckx, S., Schrooten, M., & Geldof, D. (2016). Leven over grenzen. Transmigratie als uitdaging voor het werkveld. Welwijs 27 1 (pp. 26-29).

Schrooten, M., Geldof, D., & Withaeckx, S. (2016). Transmigration and urban social work: Towards a research agenda. European Journal of Social Work, 19(1), 18-30.

Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., & Lavent, M. (2016). Transmigration. Social work in a world of super diversity. Leuven: Acco.

Adam, I., & Torrekens, C. (2015). Different Regional Approaches to Cultural Diversity. Interpreting the Belgian Cultural Diversity Paradox. Fédéralisme Régionalisme, 15.

De Valk, H., Koelet, S., & Van der Erf, R. (2015). Intra-Europese migratie: een demografische achtergrond bij migratiepatronen en inter-Europese partnerschappen in vergelijkend perspectief. In C. Timmerman, R. Mahieu, F. Levrau, & D. Vanheule (Eds.), Intra-Europese migratie en mobiliteit: Andere tijden, nieuwe wegen?. (pp. 31-51). Leuven: Leuven University Press.

Adam, I., & Hepburn, E. (2015). Intergovernmental Relations on Immigrant Integration in Multilevel States: a theoretical framework. In IMISCOE Conference. Geneva.

Westerveen, L., & Adam, I. (2015). Het gender-effect, diplomaverwerving en arbeidsparticipatie van vrouwen met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond. In C. Torrekens, & I. Adam (Eds.), Marokkaanse en Turkse Belgen: een (zelf)portret van onze medeburgers. (pp. 131-152). Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Withaeckx, S., Schrooten, M., & Geldof, D. (2015). Living across borders: The everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium. Crossings: Journal of Migration & Culture, 6(1), 23-40.

Adam, I., & Deschouwer, K. (2015). Nationalist parties and immigration in Flanders: from Volksunie to Spirit and N-VA. Journal of Ethnic and Migration studies. 10.1080/1369183X.2015.1082285

Religion and secularism

Akachar, S. (2016). Stuck between Islamophobia and Homophobia: Applying Intersectionality to Understand the Position of Gay Muslim Identities in the Netherlands. Journal of Diversity and Gender Studies, 2(1-2).

Westerveen, L., Adam, I., & Van Dijk, M. (2015). De non-impact van religieuze praktijk op inclusie-indicatoren. In C. Torrekens, & I. Adam (Eds.), Marokkaanse en Turkse Belgen: een (zelf)portret van onze medeburgers. (pp. 191-205). Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Bracke, S., Fadil, N., & Topoloski, A. (2015). Religie, de vlottende betekenaar. In G. Coene, & M. Van den Bossche (Eds.), Vrij(heid) van religie. (pp. 21-44). Brussel: ASP / VUBPRESS.

Adam, I., & Rea, A. (2015). La diversité religieuse sur le lieu du travail. Pratiques d’aménagements raisonnables en Belgique.In E. Bribosia, & I. Rorive (Eds.), L’accommodement raisonnable de la religion en Belgique et au Canada.. P.I.E.-Peter Lang.

Coene, G. (2015). De pragmatiek van het levensbeschouwelijk samenleven. Zin en onzin van redelijke aanpassingen. In G. Coene, & M. Vanden Bossche (Eds.), Vrij(heid) van religie . (pp. 227-255). ASP / VUBPRESS.

Fadil, N., El Asri, F., & Bracke, S. (2015). Islam in Belgium. Mapping an emerging interdisciplinary field of study. In J. Cesari (Ed.), The Oxford Handbook of European Islam. (pp. 222-261). Oxford: Oxford University Press

Sexual rights and health

Coene, G., & Celis, K. (2016). Still a Woman's Right? Feminist and Other Discourses in Belgium's Abortion Struggles. In L. Anton, S. De Zordo , & J. Mishtal (Eds.), A Right that isn't? Abortion Governance and Associated Protest Logics in Postwar Europe. Berghahn.

Capurchande, R., Coene, G., Schockaert, I., & Meulemans, H. (2016). It is challenging… oh, nobody likes it!": a qualitative study exploring Mozambican adolescents and young adults' experiences with contraception. BMC Women's Health.

Tilahun, T., Coene, G., Temmerman, M., & Degomme, O. (2015). Couple based family planning education: changes in male involvement and contraceptive use among married couples in Jimma Zone, Ethiopia. BMC Public Health, 15(July), [682].

Capurchande, R., Coene, G., Roelens, K., & Meulemans, H. (2015). Between compliance and resistance: exploring discourses on family planning in Community Health Committees in Mozambique. BMJ Open, 5(5). 10.1136/bmjopen-2014-006529

Coene, G. (2015). Het vrijzinnig humanisme over abortus. In C. Van Kerckhove, J. Van Poucke, & E. Vens (Eds.), Hier staan we voor!: Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's . (pp. 267-277). [7] (Sociale Wetenschappen - Kruispunten; No. 3). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Celis, K., & Coene, G. (2015). Nog altijd een vrouwenrecht? Belgische voor-en tegenstanders vana bortus 25 jaar na de wet.Brood & Rozen, (4), 5-25.

Tilahun, T., Coene, G., Degomme, O., & Temmerman, M. (2014). Spousal discordance on fertility preference and its effect on contraceptive practice among married couples in Jimma zone, Ethiopia. Reproductive Health, 27(27), 1-10.

Bekijk onze vroegere publicaties

Hier

Leden

RHEA biedt een platform aan onderzoekers uit verschillende disciplines die werken rond de thema's gender en diversiteit. Naast de vaste medewerkers en onderzoekers die bij RHEA in dienst zijn, kunnen ook gender-onderzoekers uit andere onderzoeksgroepen aansluiten als geaffilieerd lid. Leden ontvangen onze nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor onze vergaderingen en activiteiten. Interesse om deel uit te maken van de RHEA-platformgroep? Neem dan contact op met coördinator Sophie Withaeckx (swithaec@vub.ac.be).

Hiernaast vindt u het persoonlijk profiel van onze huidige medewerkers en geaffilieerde leden.

Volgende onderzoekers zijn aangesloten bij RHEA (in alfabetische volgorde)

 • Adam Ilke
 • Akachar Soumia
 • Arteel Inge
 • Atem Miranda
 • Bekers Elisabeth
 • Beyens Kristel
 • Bracke Sarah
 • Capurchande Rehana
 • Casier Ineke
 • Celis Karen
 • Chipenembe Maria
 • Claeys Laurence
 • Coene Gily
 • Consuegra Els
 • Cuinhane Carlos
 • D'Agostina Serena
 • De Bus Sofie
 • De Metsenaere Machteld
 • Dierickx Susan
 • Dooms Ann
 • Dumortier Els
 • Doci Edina
 • Erzeel Silvia
 • Guerry Marie-Anne
 • Halimi Myriam
 • Ishimwe Lyse
 • Kiiza Anna
 • Lafaut Dirk
 • Landberg Josefine
 • Lechkar Iman
 • Leye Els
 • Rahbari Ladan
 • Reynders Dirk
 • Sadeghi Atefe
 • Schandeveyl Eva
 • Severs Eline
 • Shan Jiahui
 • Vandevelde Lubumbe
 • Westerveen Laura
 • Withaeckx Sophie
 • Woodward Alison
 • Wouters Lisa

 

Fatima Mernissi (1940-2015) was een vooraanstaande Marokkaanse sociologe die van groot belang was in de ontwikkeling van het feminisme in de moslimwereld. Haar boek uit 1975, Achter de sluier. De islam en de strijd tussen de seksen, leverde haar de bijnaam Simone de Beauvoir van de Maghreb op. The Guardian riep haar uit tot een van de honderd meest invloedrijke Arabische vrouwen. Haar oeuvre verkent de cluster macht, gender en islam en slaat bruggen tussen het Westen en de Arabische wereld. Het bleef evenwel sterk onderbelicht in de Westerse samenleving en academische wereld.

De VUB Leerstoel Fatima Mernissi heeft als doel om het oeuvre van Fatima Mernissi te eren en dit zowel academisch als maatschappelijk te verankeren. Het wil een kader creëren om urgente problematieken op het snijvlak van gender en islam kritisch te onderzoeken en te bespreken. De Fatima Mernissi Leerstoel wil, net als Fatima Mernissi zelf, bruggen slaan en emanciperen.

De Fatima Mernissi Leerstoel sluit zo naadloos aan bij de waarden van de VUB, evenals bij haar engagement ten aanzien van Brussel. Als gevolg van talloze migratiebewegingen, heeft Brussel zich ontwikkeld tot een ‘stad van minderheden’ (32% van de bevolking heeft een migratie-achtergrond). In de huidige context wordt de mogelijkheid tot samenleven over etnische, religieuze en taalverschillen heen door velen in vraag gesteld. In de nasleep van het internationale terrorisme, de opkomst van IS en de bezorgdheden rond radicalisering, wordt met name de islam in toenemende mate in vraag gesteld. Islam wordt geduid als een religie die de ongelijkheid tussen man en vrouw bestendigt en zodoende incompatibel is met Europese normen en waarden. Deze spanningen uiten zich in terugkerende conflicten die zich dikwijls concentreren rond de rol van vrouwen in de islam (cfr. het hoofddoekenverbod, de discussie over de boerkini) maar ook rond de identiteit en waarden van islamitische jongeren. Met de Fatima Mernissi Leerstoel wil de Faculteit zich situeren en engageren in de academische en maatschappelijke debatten terzake.

De  Fatima Mernissi Leerstoel heeft een academische en een samenlevingsgeoriënteerde pijler. Binnen de academische pijler zal er wetenschappelijk onderzoek opgezet worden met volgende foci:

- De zogenaamde ‘moslimkwestie’, met name de framing van macht, gender en islam in de actuele wetenschappelijke en maatschappelijk debatten. Hierbij is er bijzondere aandacht voor vernieuwende en kritische stemmen terzake.

- Identiteit en identiteitsbeleving onder de moslimpopulaties in Europa, met bijzondere aandacht voor de jongeren. Hier focussen we op nieuwe ideeën en praktijken die groeien binnen de moslimpopulaties zelf. Het betreft ondermeer identiteitsvorming en de invulling van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, van ‘feminisme’ en ‘islam’.

- Mogelijkheden en beperkingen van de huidige politieke structuren en culturen van de hedendaagse liberale democratieën in het licht van de integratie van de islam in Europa

- Brussel en haar verscheidene dynamieken en gemeenschappen.

Vanaf 1 januari 2017 zal aan de VUB, en meer bepaald aan RHEA, het VUB expertisecentrum Gender, Diversiteit, Intersectionaliteit Iman Lechkar aangesteld zijn om deze onderzoekslijn uit te zetten. De  Fatima Mernissi Leerstoel zal ook omringd worden door een adviesraad met internationaal gerenommeerde wetenschappers uit het domein.

De tweede, samenlevingsgeoriënteerde pijler behelst een dialoog tussen wetenschap en samenleving (opiniemakers, middenveldorganisaties, kunstenaars, activisten en belanghebbenden allerhande) over het brede thema macht, gender en islam. Binnen de academische wereld zijn al heel wat onderzoekers en denkers werkzaam rond deze thema’s, waarbij zij de islam kritisch interpreteren en de rol van gender, macht en religie bij samenlevingsproblemen onder de loep nemen. De kennis die hier geproduceerd wordt, is echter niet altijd bereikbaar voor een breed publiek. Ook het onderzoek dat zal opgestart worden in het kader van de academische pijler van de leerstoel mag niet op de VUB campus blijven en moet een belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van het samenleven in een stad als Brussel. Bovendien worden ook in het middenveld reeds verschillende initiatieven ontwikkeld om de islam kritisch te herdenken en op zoek te gaan naar manieren om het samenleven op een positieve manier vorm te geven. Door middel van het aanreiken van academische kennis en inzichten rond deze thema’s evenals een platform voor maatschappelijk debat menen wij dat wij een belangrijke en constructieve bijdrage kunnen leveren.

Een belangrijke katalysator hierbij is een jaarlijkse lezingenreeks Academia meets Society waarmee we een forum creëren voor vernieuwende, kritische stemmen die we als grondstof aanbieden voor activistische, beleidsgeoriënteerde of artistieke activiteiten. Hiervoor wordt jaarlijks een curator aangesteld die zowel een centraal thema naar voren schuift evenals een aantal andere sprekers of evenementen die dat thema verder uitdiepen.

De eerste 2016-2017 editie van de lezingenreeks Academia meets Society van de Fatima Mernissi Leerstoel richt zich expliciet op Brussel, Brusselse (allochtone, jongeren en vrouwen) middenveldorganisaties, Brusselse studenten en moslimjongeren in het bijzonder. Ze heeft als doel om denkprocessen en -praktijken mee te voeden die de samenhang in Brussel kunnen versterken. De universiteit wil zich presenteren als een waardevolle partner voor middenveldorganisaties in dergelijke samenhangversterkende projecten en evenementen. Wat deze projecten en evenementen precies kunnen zijn, willen we detecteren in de interactie met de leden van die organisaties en de jongeren die we kunnen aantrekken met de lezingenreeks.

Van 28 maart tot 30 november 2017 vinden er onder de benaming "Academia Meets Society: Slam the City" verschillende lezingen en events plaats in het kader van de Fatima Mernissi-leerstoel.

Lees hier een interview in Mo* met leerstoelhoudster Iman Lechkar en masterstudente Jana Miah en een reactie van Iman Lechkar over het arrest van het Europees Hof van Justitie.

UPCOMING EVENTS FATIMA MERNISSI CHAIR

Geen events beschikbaar

Afgeronde doctoraten

Unravelling the Mosaic Discourses and Practices about Family Planning in Two Settings of Maputo Province, Mozambique: A phenomenological study (Rehana Capurchande)

On 19th December 2016 Rehana Capurchande defended her doctoral dissertation titled "Unravelling the Mosaic Discourses and Practices about Family Planning". Het doel van deze studies was "to understand how family planning policy is framed by the relevant policymakers and how it is implemented by the main actors identified in these policies. Therefore, this research examines how the discourses of relevant actors are produced, what they say, know and do, as well as what is asserted to be problematic or not problematic within family planning. In addition, it is important to understand the main actors‟ experiences addressing or using family planning services within their social context".  (Promotor: Prof. Gily Coene (VUB) - Co-promotor prof. Herman Meulemans (UA))

Marital dynamics in family planning (Tizta Tilahun Degfie)

Op 7 november 2014 heeft Tizta Tilahun Degfie haar doctoraatsproefschrift verdedigd getiteld 'Marital dynamics in family planning: the role of couple interaction in Jimma Zone, Southwest Ethiopia', aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. (Promotor: Prof. Dr. Olivier Degomme, Co-Promotor: Prof. Dr. Gily Coene).

 

Eer, gender en geweld in een context van migratie (Sophie Withaeckx)

Op 17 September 2014 verdedigde Sophie Withaeckx haar proefschrift met als titel ‘Eer, gender en geweld in een context van migratie. Een empirisch-ethisch onderzoek naar betekenissen en beleving van eer en eergerelateerd geweld, met Vlaanderen als case-study’,  levert een bijdrage aan de wetenschappelijke theorievorming rond multiculturaliteit, diversiteit en gendergerelateerd geweld. (Promotor: Prof Dr Gily Coene - Copromotor: Prof Dr Els Leye). Exemplaren van het proefschrift kunnen verkregen worden bij Sophie Withaeckx.

Afgelopen activiteiten

Machteld De Metsenaere-lezing

Als eerbetoon aan RHEA-bezielster prof. em. Machteld De Metsenaere organiseert RHEA jaarlijks de 'Machteld De Metsenaere Lecture' waarin we een vooraanstaande spreker uit het onderzoeksveld gender, diversiteit en intersectionaliteit aan het woord laten. De eerste lezing uit deze reeks "Carrying as a Feminist Method" werd gegeven door Nirmal Puwar op 3 december 2015.

Interuniversity Gender Research Seminar

Dit interuniversitair en interdisciplinair seminarie biedt doctoraatstudenten van de Doctoral Schools van de Menswetenschappen en andere faculteiten van VUB, UGent, UA, KUL en UHasselt, de gelegenheid om lezingen van vooraanstaande wetenschappers bij te wonen en hun doctoraatsonderzoek te bespreken. Het Gender Research Seminar wordt afwisselend georganiseerd door de deelnemende universiteiten en stelt elk jaar een ander thema centraal.

Thema's van voorbije edities:

 • Moralities and the Intimate Life (UGent, 2016)
 • Resistances to Gender Equality (UA, 2015)
 • Feminist Methodologies (VUB, 2014)

De volgende editie zal plaatsvinden aan de VUB, informatie volgt via de website en Facebook.

Master Classes 

In samenwerking met de Doctoral School organiseert RHEA regelmatig master classes voor doctoraatsstudenten. Door inschrijving via de Doctoral Schools kunnen doctoraatsstudenten hierbij credits verwerven. 

Het vorige academiejaar organiseerden we master classes met prof. em. Rik Pinxten ("Doing Qualitative Research", 30/11/2015) en Nirmal Puwar ("Carrying as a feminist method", 4/12/2015).

RHEA Research Seminars

Iedereen is welkom op de RHEA Research Seminars: hierin kunnen onderzoekers in een informele sfeer werk rond gender vanuit een intersectionalistisch perspectief, voorstellen en bespreken. De seminars staan open voor het publiek en zijn opgevat als 'brown bag seminar'. Ze vinden maandelijks plaats, op maandag, van 12.00u tot 14u (aankondigingen vind je in ons nieuwsoverzicht en op Facebook). Het voorbije academiejaar kwamen volgende onderwerpen aan bod:

 • The Three ‘i’s of Workplace Religious Accommodation for Muslims in Europe: instrumental, internal and informal’ (Prof. Ilke Adam - Institute for European Studies, IES; RHEA, 15/03/2016)
 • “More than just a game? The potential of sport to foster positive youth development among disadvantaged girls”  (Dra. Hebe Schaillée) + discussion on possible areas of collaborative reserch (Dra. Hebe Schaillée, Dr. Rein Haudenhuyse, Prof. dr. Veerle De Bosscher, Pieter Smets - Sport and Society Research Unit, SASO, 16/02/2016)
 • “I took back my right”: revisiting agency in the life story of a female Palestinian offender (Sophie Withaeckx, Ineke Casier & Sabah Ikhmayes - RHEA/Research Group Crime and Society, SCRI, 26/01/2016)
 • (Early) Marriage Dynamics and Socio-­‐Economic Factors in the context of Ethiopian culture: the case of Arsi and Gojjam Areas (Els Leye - RHEA, 15/12/2016)
 • "Sex in the City. A comparative study of policy subjects and lived experiences of (un)safety at the crossroad of gender, sexuality and ethnicity in the streets of Brussels" (Heleen Huysentruyt - RHEA, 10/11/2015)
 • "Topless Jihad. Embodiment, Politics, Agency" (Sarah Bracke- RHEA, 6/10/2015)

Alle aankondigingen voor lezingen, master classes en seminars zijn terug te vinden op onze website (nieuwsoverzicht), Facebook- en Twitter-account.