WWW.VUB.AC.BE >
VrijeUniversiteitBrussel
Leraarvanmorgen2014510 Postgraduaten
Nascholingvoorleerkrachten201325

Samen werken aan de leraar van morgen

studie- en ontmoetingsdag voor Leraren, mentoren, directies, pedagogische begeleiders, onderwijsverantwoordelijken, lerarenopleiders, studenten en alumni
Centraal thema ONDERZOEKSCOMPETENTIES (SECUNDAIR ONDERWIJS)

pdf

Download de brochure (PDF)

WORKSHOPS

VAN POOLVISIE NAAR SCHOOLVISIE. RECEPTEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN ONDERZOEKSCOMPETENTIES.

Luc Vernaillen, pedagogisch adviseur secundair onderwijs GO!

Workshop: vakoverschrijdend

In doorlichtingsverslagen leest men dat er in heel wat scholen gebreken vastgesteld worden in de OC-werking: te weinig afstemming tussen de polen, ontbreken van een leerlijn, beperkte aansturing vanuit het schoolbeleid… In deze workshop worden er pistes aangegeven om van een poolvisie op OC, zoals nu in de meeste scholen gangbaar, geleidelijk te evolueren naar een meer geïntegreerde schoolvisie waarbij de leerlingen vanaf de eerste graad in alle vakken volgens een schoolleerlijn ‘leren onderzoeken’.

Wat zijn de voordelen van deze schoolvisie? Zijn er ook nadelen? Wat moet er veranderen? Hoe gaan we dat aanpakken?

Spreker Luc Vernaillen is werkzaam als pedagogisch adviseur secundair onderwijs bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (geschiedenis/kunstgeschiedenis, Latijn/Grieks). In het verleden werkte hij als leraar Latijn en geschiedenis in het secundair onderwijs, als hoofd van de educatieve dienst van de Muntschouwburg in Brussel en als vorser aan de VUB. Hij is tevens deeltijds verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de VUB en aan het IDLO (Interfacultair Departement LerarenOpleiding).

Luc.vernaillen@g-o.be

Maximum deelnemers 30

Doelgroep leraren, mentoren, lerarenopleiders, directie, beleidsverantwoordelijken

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

DE KOOKBOEKTRADITIE VOORBIJ. VERNIEUWEN VAN DE LEERVORMEN IN HET ONDERWIJS GEBASEERD OP LABORATORIUMEXPERIMENTEN IN DE WETENSCHAPPEN EN
DE (BIO)-INGENIEURSWETENSCHAPPEN.

Prof. Jan Danckaert, Eddy Carette & Sophie Allein, VUB

Workshop: vakspecifiek

Het nieuwe studentenlabo op de VUB is uitgerust met moderne (maar niet altijd dure!) apparatuur waarbij meetresultaten o.a. via sensoren doorgegeven worden en dadelijk digitaal beschikbaar zijn op een computer voor de studenten. Leraren en begeleiders krijgen in deze workshop de kans om “hands-on” kennis te maken met de lab-opstellingen alsook met vernieuwde leervormen die kaderen in het project “De kookboektraditie voorbij”. Dit kan leraars helpen bij het invullen van de onderzoekscompetentie in de derde graad secundair onderwijs. Dit project helpt leraren bij het invoeren van ICT in de les, bij leerlingenproeven of bij de onderzoekscompetentie wetenschappen in de derde graad secundair onderwijs.

Spreker Jan Danckaert is professor fysica. Hij is daarnaast ook verbonden aan het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO). Eddy Carette is onderwijsbegeleider verbonden aan het Studie- en BegeleidingsCentrum (SBC). Sophie Allein is leerkracht Wetenschappen in het Koninklijk Atheneum Etterbeek. Zij is ook als stagebegeleider verbonden aan het IDLO.

jan.danckaert@vub.ac.be

ecarette@vub.ac.be

sophie.allein@gmail.com

Maximum deelnemers 24

Doelgroep leraren en begeleiders natuurwetenschappen derde graad

DeZE WORKSHOP DUURT 3U EN VINDT PLAATS TIJDENS REEKS 1 EN 2. ALS JE KIEST VOOR DEZE WORKSHOP KAN JE GEEN TWEEDE WORKSHOP VOLGEN.

FILO, ETHOS EN E=MC2

Karel Van Dinter, VUB

Workshop: vakoverschrijdend

We geven een project ‘Onderzoekscompetenties’ een vormende meerwaarde mee door er ethische, filosofische en reflecterende dimensies aan toe te voegen. Via ervaringsuitwisseling, gespreksronden en het aanbieden van oefeningen verkennen we de praktijk en mogelijkheden van interdisciplinariteit, ethische en filosofische reflectie, enz.

Spreker Karel Van Dinter is stagebegeleider Moraalwetenschappen en filosofie. Hij is verbonden aan het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universteit Brussel.

Karel.van.dinter@pandora.be

Maximum deelnemers 20

Doelgroep leraren, studenten lerarenopleiding

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1

EHBO. EERSTE HULP BIJ EEN ONDERZOEKSOPDRACHT

Bieke Spruyt, VUB

Workshop: vakoverschrijdend

Hoe te starten met een onderzoeksopdracht? Wat is het verschil tussen probleemstelling en onderzoeksvragen? Waar en hoe vinden leerlingen het juiste informatiemateriaal? Hoe analyseren en interpreteren van gevonden resultaten? Wat zijn de aandachtspunten bij een vlot eindverslag?

Allemaal vragen waar we samen een antwoord zullen op formuleren.

In deze workshop wordt er voor een interactieve werkvorm gekozen.

SprekerS Bieke Spruyt is medewerker van het studiebegeleidingscentrum (SBC) van de Vrije Universiteit Brussel.

bieke.spruyt@vub.ac.be

Maximum deelnemers 25

Doelgroep leraren secundair onderwijs

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

BEU OM ALS LO’ER OP DE TWEEDE PLAATS TE KOMEN? LAAT JE KENNEN ALS LERAAR LO EN ONDERSTEUN MEE DE ONDERZOEKSCOMPETENTIES VAN JE LEERLINGEN.

Kim Ramon, leraar fyscica, chemie en biologie in Torhout

Prof. Evert Zinzen, voorzitter lerarenopleiding VUB en bewegingswetenschapper

Workshop: vakspecifiek

Bewegingswetenschappen biedt de mogelijkheid tot vak- en pooloverschrijdende onderzoekscompetenties. We presenteren in deze workshop gericht op de leraren exacte wetenschappen, humane wetenschappen en lichamelijke opvoeding onze visie over hoe er vanuit de interesse van de leerling gewerkt kan worden aan een onderzoekscompetentie in de bewegingswetenschappen. We gaan met jullie in discussie, leggen meningen naast elkaar en geven enkele mogelijke voorbeelden. Dit is zeker niet enkel gericht op de richting sportwetenschappen maar wil mogelijkheden aanreiken om vak- en pooloverschrijdend in de ASO richtingen een zinvol onderzoekscompetentie te maken. Indien tijd geven we jullie op het einde de mogelijkheid om zelf een project vorm te geven vanuit jullie eigen interessegebied. Wij richten ons op leerkrachten, pedagogische begeleiders, directie met een open geest!

SprekerS

Na een opleiding LO aan de Vrije Universiteit Brussel in 2002, ging Kim Ramon aan de slag als sporttechnisch coördinator bij de Vlaamse Judofederatie. Binnen deze functie was het één van zijn persoonlijke doelen om wetenschappelijk onderzoek binnen de judosport te promoten. In 2007 volgde een nieuwe uitdaging als leraar wetenschappen in het GO! onderwijs. Met de onderzoekscompetenties in het zesde jaar, volgde binnen het curriculum van de wetenschappen een boeiende en uitdagende zoektocht in de begeleiding van zesdejaars leerlingen tijdens hun eerste stappen in het opzetten van een eigen onderzoek volgens de wetenschappelijke methode.

kim.ramon@gmail.com

Evert Zinzen heeft na een opleiding LO en KINE een doctoraat in de Kinesitherapie geschreven met als doel preventie maatregelen te formuleren voor lage rugklachten bij verplegend personeel. Sinds 2004 kreeg zijn carrière een wending door zijn aanstelling als bewegingswetenschapper met een opdracht vnl. binnen de opleiding LO aan de VUB. Ook de begeleiding van de toekomstige leraren LO viel hieronder en met deze zijn binding met de lerarenopleiding die van examencommissievoorzitter, over ondervoorzitter uiteindelijk tot zijn voorzitterschap van deze opleiding heeft geleid. Hij is voorstander en pleitbezorger om de bewegingswetenschappen als volwaardige wetenschap te aanzien die gebruik maakt van verschillende basiswetenschappen binnen de exacte en humane wetenschappen.

emzinzen@vub.ac.be

Maximum deelnemers 30

Doelgroep leraren wiskunde, scheikunde, fysica, humane wetenschappen en lichamelijke opvoeding, directie, beleidsverantwoordelijken, studenten lerarenopleiding

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

ONDERZOEKENDE SCHOOL ?!

Vicky Willegems, doctoraatstudent VUB en projectmedewerker ‘Onderzoekend Handelen’ Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO)

Workshop: vakoverschrijdend

Deze sessie laat je kennismaken maken met wat een ‘Onderzoekende school?!’ voor zijn leerlingen kan betekenen.

Onderzoekscompetenties voor leraren kunnen de onderzoekende houding van leerlingen beïnvloeden. Vanuit dit principe willen we onderzoekende leraren niet aanzetten het warm water opnieuw uit te vinden. Wel willen we onderzoekende leraren stimuleren om samen in een team op ‘onderzoek’ te trekken binnen en buiten de eigen school.

De workshop rond dit thema gaat in op de wijze waarop je als team vanuit de klaspraktijk een duidelijk beleid rond onderzoekscompetenties kan opstarten. We nodigen leraren uit die in hun klas op intensieve wijze bezig zijn met onderzoekscompetenties en gaan samen op onderzoek uit naar haalbare oplossingen bij jou op school. We delen ervaringen en brengen theorie en praktijk samen.

Een korte introductie geeft aan hoe je als team op een onderzoekende wijze aan de slag kan gaan met de ontwikkeling van onderzoekscompetenties bij je leerlingen. Vervolgens steken we de handen uit de mouwen en gaan we aan de slag met vragen uit jouw praktijk. In onze zoektocht naar oplossingen brengen we ervaringen van andere leraren en de nieuwste theoretische inzichten samen. We bekijken wat mogelijk is op jouw school, in jouw klas, met jouw leerlingen. Als afrondingsoefening zorgen we ervoor dat we een aanzet geven om met de rest van je team als onderzoekende leraar op school een onderzoeksproces op te starten rond de onderzoekscompetenties van jouw leerlingen.

Om goed te kunnen inspelen op de noden en expertise die we samen aan tafel verzamelen, willen we graag aan alle deelnemers vragen hun voorkennis en praktijkervaring vooraf al even door te sturen.

Spreker Vicky Willegems is projectmedewerker bij het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs en is actief in de specifieke lerarenopleiding aan de VUB. Ze richt zich als onderzoeker op het ontwikkelen van een opleidingsdidactische aanpak rond onderzoekend handelen in de lerarenopleiding en het lerarenberoep.

Ze startte haar onderwijsloopbaan met een lerarenopleiding Lager Onderwijs en zocht aansluitend verdieping in de master Onderwijskunde aan de VUB. In het kader van haar onderzoek startte ze dit jaar (2013-2014) met een pilootproject ‘Onderzoekende School?!’ waarin ze samenwerkt met 5 secundaire scholen. Die scholen gaan de uitdaging aan om binnen hun schoolteam een onderzoeksvraag te behandelen en deze om te vormen tot verbeteracties in de praktijk. In de ‘Onderzoekende School?!’ gaan leraren aan de slag met vragen die echt van belang zijn voor de leerlingen in hun school.

vicky.willegems@vub.ac.be

Maximum deelnemers 30

Doelgroep leraren, mentoren, lerarenopleiders, directie

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

TOP

ICT-COMPETENTIES: ETHISCHE ASPECTEN EN RELATIE MET ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Prof. Frederik Questier, VUB

Workshop: vakoverschrijdend

In deze workshop bespreken we hoe de vakoverschrijdende ICT-competenties kunnen gekoppeld worden aan onderzoekscompetenties. ICT-competenties kunnen aangescherpt worden wanneer ze ondersteunend worden ingezet voor o.a. de ontwikkeling van onderzoekscompetenties. Er is echter ook nood aan een onderzoekende houding t.o.v. ICT: hoe kan men ICT-tools selecteren en evalueren? Hoe zit het met ethische aspecten zoals de digitale kloof, privacy, openheid en auteursrechten?

Spreker Prof. Dr. Frederik Questier is docent aan de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel voor het vak onderwijstechnologie. Zijn algemene onderzoeksinteresses focussen op de inzet van technologieën voor het optimaliseren van het leren en het onderwijzen. Zijn specifieke passies includeren de ethische aspecten van ICT inzet, en open oplossingen zoals Vrije Open Source software.

fquestie@vub.ac.be

Doelgroepleraren, mentoren, lerarenopleiders, directie, beleidsverantwoordelijken, studenten lerarenopleiding

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1 en 2

COMPETENT ONDERZOEKEN: ATHENEUM VOSKENSLAAN

Lincy Van Twembeke, KA Voskeslaan Gent

Workshop: vakoverschrijdend

Tijdens deze sessie wordt de invulling van onderzoekscompenties in het Atheneum Voskenslaan voorgesteld. De leerlijnen, aanpak, organisatie en evaluatie van de onderzoekscompetenties komen aan bod. De deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd om achteraf met elkaar in dialoog te treden.

Spreker Lincy Van Twembeke is lerares Latijn en beleidsmedewerker in Atheneum Voskenslaan. Zij is daarnaast ook praktijkassistent in de SLO Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de lerarenopleiding van UGent.

Lincy.van.twembeke@kavoskenslaan.be

Maximum deelnemers 20

Doelgroep leraren, mentoren, lerarenopleiders, directie, beleidsverantwoordelijken, studenten lerarenopleiding, andere

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

MEISJES ZUS EN JONGENS ZO. WIE GELOOFT DIE ONDERZOEKERS NOG?

Els Consuegra, VUB

Workshop: vakoverschrijdend

Wekelijks verschijnen er in de media resultaten van onderwijsonderzoek. In opvallende titels en korte artikels worden bevindingen gerapporteerd en beleidsaanbevelingen naar voor geschoven. Soms spreken academici elkaar tegen, voel je je als professional vervreemd van de voorgestelde realiteit en vraag je je af: wat moeten we eigenlijk nog met al die onderzoeksresultaten? In deze workshop wordt nagegaan wat onderzoek voor jouw praktijk kan betekenen, als onderwerp nemen we de manier waarop leerkrachten anders omgaan met jongens en meisjes in de klas. Gestructureerde analyse van opvattingen van de deelnemers zijn het startpunt voor discussie. Vervolgens worden concrete onderzoeken besproken en kijken we hoe de deelnemers kunnen experimenteren in hun praktijk of hoe ze hun eigen werken systematisch onder de loep kunnen nemen.

Spreker Els Consuegra is onderwijskundige en werkt vanuit de vakgroep Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel mee aan het Procrustesproject. Ze doet onderzoek naar de gender-specifieke aspecten van leerling-leraar relaties en werkt samen met scholen actieonderzoek uit waar leraren aan de hand van praktijkonderzoek hun interacties met jongens en meisjes onder de loep nemen.

els.consuegra@vub.ac.be

Maximum deelnemers 25

Doelgroepleraren, mentoren, lerarenopleiders, directie, beleidsverantwoordelijken, studenten lerarenopleiding

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

TOP

WERKEN AAN LEERLIJNEN ONDERZOEKSCOMPETENTIES IN DE LERARENOPLEIDINGEN

Indra Beunckens, Greta Hendrix & Karen Reekmans, Expertisenetwerk NOvELLe

Workshop: vakoverschrijdend

Van leraren wordt verwacht dat ze levenslang leren en dankzij onderzoekende houding blijven inzetten op vernieuwend en kwaliteitsvol onderwijs. De lerarenopleiding moet hiervoor de basis leggen.

Binnen het Limburgs expertisenetwerk NOvELLe werd hiervoor een ‘adviserende leerlijn onderzoekscompetenties voor lerarenopleidingen’ uitgewerkt. De handleiding bij deze leerlijn focust op volgende deelvragen. Wat is praktijkgericht onderzoek? Wat zijn de cruciale competenties in een onderzoekscyclus? Welke acties stelt een student op ieder niveau van de leerlijn? Hoe ondersteunt / coacht een docent bij iedere stap? Wenken om een onderzoekende houding te stimuleren sluiten dit deel af.

Tijdens de workshop krijgt u de kans van gedachten te wisselen met de andere deelnemers over uw ervaring met onderzoeksopdrachten in de opleiding. De meeste aandacht gaat naar intervisie in een kleine groep waar de leerlijn en de voorbeelden getoetst worden aan de praktijkervaringen van de deelnemers. Hoever staan ze met de implementatie van onderzoekscompetenties in de opleiding? Wat zijn de valkuilen en de succeservaringen?

Na afloop gaat u naar huis met heel wat nieuwe ideeën om in de eigen opleiding met onderzoekscompetenties aan de slag te gaan.

SprekerS

Binnen het NOvELLe-netwerk hebben lerarenopleiders van de Limburgse specifieke en geïntegreerde lerarenopleidingen samen een adviserende leerlijn onderzoekscompetenties uitgewerkt om zichzelf en hun studenten te bekwamen als onderzoekende en innoverende leraar. Het uitwisselen van praktijkervaringen is een meerwaarde gebleken voor de realisatie van dit project.

Indra Beunckens, CVO Step Specifieke lerarenopleiding – indra.beunckens@cvo-step.be

Greta Hendrix, Hogeschool PXL, Education pBa secundair onderwijs – greta.hendrix@pxl.be

Karen Reekmans, Hogeschool PXL, Education pBa lager en kleuteronderwijs – karen.reekmans@pxl.be

Maximum deelnemers 15

Doelgroep leraren, mentoren en lerarenopleiders

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1 EN 2

DE SPECIFIEKE EINDTERMEN MODERNE TALEN. POSITIEVE RESULTATEN EN AANDACHTSPUNTEN MBT DE REALISATIE VAN DE SPECIFIEKE EINDTERMEN MODERNE TALEN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO: EEN GREEP UIT DE VASTSTELLINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE INSPECTIEDOORLICHTINGEN

Vinciane Vanderheyde, inspecteur voor onderwijs, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

Lezing: vakspecifiek

Sinds de invoering van de specifieke eindtermen Moderne talen in 2006 hebben de scholen en vakgroepen een hele weg afgelegd wat betreft de implementatie ervan in de onderwijspraktijk. In deze uiteenzetting brengen we verslag uit over de vaststellingen tijdens de inspectiedoorlichting m.b.t. hun realisatie. We stellen als doelstellingen om scholen en vakgroepen te ondersteunen in hun reflectie over de kwaliteit van hun talenonderwijs en het leerproces dat hierbij doorgemaakt wordt verder een impuls te geven. De bestaansreden van de specifieke eindtermen hebben een impact op hun ordeningskader, hun inhoud en hun plaats in het curriculum die de scholen nopen tot het ontwikkelen van een visie op hun realisatie. We bekijken hoever scholen staan met de visieontwikkeling op school- en/of op poolniveau, welke impact de visieontwikkeling heeft op een succesvolle implementatie van de specifieke eindtermen en welke valkuilen er kunnen zijn. Verder bespreken we in hoeverre scholen erin slagen om de specifieke eindtermen m.b.t. taal en communicatie, taal en cultuur en taal als systeem aan te bieden en te evalueren. Ter concretisering zoemen we hierbij in op sterke punten en aandachtspunten. Voor de onderzoekscompetentie gaan we nader in op de criteria die de inspectie hanteert om de opdrachten te beoordelen en bekijken we de positieve resultaten en de mogelijkheden tot verbetering. Er worden enkele reflectiemomenten ingelast en op het einde van de sessie is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten. We werken binnen de krijtlijnen van de decretale opdracht van de inspectie die de pedagogische vrijheid van scholen respecteert. Dit impliceert dat je in deze sessie geen uitgewerkte voorbeelden van onderzoeksopdrachten mag verwachten.

Spreker Vinciane Vanderheyde is sinds 2005 onderwijsinspecteur voor de Vlaamse Gemeenschap met specialisatie moderne vreemde talen en talenbeleid. Naast het opvolgen van de onderwijskwaliteit via schooldoorlichtingen is zij ook betrokken bij beleidsadvisering m.b.t. moderne vreemde talen. Voor haar toetreden tot de onderwijsinspectie was zij adjunct-directeur aan het CVO Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel en vakdidacticus Frans-Spaans, verbonden aan de lerarenopleiding van de VUB. Ze werkt nog steeds als freelance nascholer in de didactiek van de moderne vreemde talen in de Franstalige gemeenschap van België en op internationaal niveau.

Vinciane.vanderheyde@ond.vlaanderen.be

Maximum deelnemers 30

Doelgroep leraren talen

Deze lezing wordt aangeboden in reeks 1 en 2 en neemt 60 minuten in beslag ipv 90 minuten.

ONDERZOEKSCOMPETENTIES VOOR HET VAK AARDRIJKSKUNDE

Anja Decoster, VUB en EhB

Workshop: vakspecifiek

Deze workshop gaat in op haalbare onderwerpen (en experimenten/veldwerken) voor OC mbt aardrijkskunde. Daarnaast wordt ook kort het ‘project Geomobiel’ voorgesteld. Dit is een project van de VUB/Ugent/KUL waarbij er op school zelf een Geomatische/GIS workshops aangeboden worden. Deze workshops kunnen bijdragen tot de onderzoekscompetenties van de leerlingen.

Spreker Anja Decoster is vakdidacticus en stagebegeleider aardrijkskunde aan de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel (SLO Wetenschappen). Daarnaast is zij ook lector aardrijkskunde aan de Erasmushogeschool Brussel.

Anja.decoster@vub.ac.be

Doelgroep leraren aardrijkskunde

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 1

ONDERZOEKSCOMPETENTIES MET WISKUNNEND WISKE

Prof. Mark Sioen, VUB, Koen De Naegel, Onze-Lieve-Vrouwecollege Brugge & Annie Clarysse, Sint-Andreasinstituut Oostende

Workshop: vakspecifiek

Voor de pool wiskunde in de derde graad ASO staat onderzoekscompetenties vermeld als vakoverschrijdende eindterm. In deze voordracht geven we aan waarom opdrachten van de Wiskunnend Wiske Wedstrijd een ideale basis zijn voor het realiseren van onderzoekscompetenties bij leerlingen. Dit motiveren we met (1) onze visie op het zinvol invullen van onderzoekscompetenties in het algemeen, (2) een getuigenis uit de klaspraktijk en (3) het tonen van de rijkdom in één zo’n onderzoeksvraag van de Wiskunnend Wiske Wedstrijd. Deze voordracht is ook relevant voor de polen wetenschappen en economie, waar onderzoekscompetenties eveneens een verplichte leerplandoelstelling is.

SprekerS

Prof. Mark Sioen is verbonden aan de vakgroep wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

Mark Sioen, mark.sioen@vub.ac.be

Annie is leerkracht wiskunde aan het Sint-Andreasinstituut te Oostende en Koen De Naeghel is leerkracht wiskunde aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Brugge. Annie en Koen zijn lid van de stuurgroep wiskunde tweede en derde graad, diocesane begeleidingsdienst, bisdom Brugge.

Annie Clarysse, annie.clarysse@telenet.be

Koen De Naeghel, koendenaeghel@hotmail.com

Doelgroep leerkrachten wiskunde derde graad ASO, en meer algemeen leerkrachten wetenschappen en economie derde graad ASO. Ook geschikt voor studenten wiskunde in leraarsopleiding en lerarenopleiders.

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 2

PHOTONICS EXPLORER: OPTICA EN FOTONICA ONDERZOEKEND LEREN

Nathalie Debaes, VUB

Workshop: vakspecifiek

Tijdens de workshop zal er een toelichting gegeven worden over de ‘Photonics Explorer’, een educatief pakket voor het middelbaar onderwijs.

De 'Photonics Explorer' is bijzonder en uniek in vele opzichten:

  • De kit is ontwikkeld in het kader van een Europees project, onder leiding van Prof. Hugo Thienpont. Het educatief pakket is ook het resultaat van een samenwerking van leraren, pedagogen en professoren uit 7 Europese landen;
  • De kit is modulair en aanpasbaar aan de noden van de leraar;
  • De kit bevat meer dan 110 duurzame componenten, om de leerlingen in kleine groepjes van 2 tot 3 experimenten te kunnen uitvoeren, zodat ieder actief betrokken is;
  • Het educatieve luik (werkbladen) is gebaseerd op 'onderzoekend leren'. Doordat leerlingen zelf vragen, experimenten, vaststellingen en redeneringen uitvoeren leren ze zelf niet enkel feiten maar ook een onderzoekende houding aan te nemen.

Spreker Nathalie Debaes is ingenieur en werkt voor B-PHOT, Brussels Photonics Team aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is medeoprichter van EYESTvzw, Excite Youth for Engineering , Science and Technology

ndebaes@b-phot.org

Maximum deelnemers 20

Doelgroep leraren wetenschappen, wetenschappelijk georiënteerde lerarenopleiders en studenten lerarenopleiding

DEZE WORKSHOP WORDT AANGEBODEN IN REEKS 2

 

TOP

 

EEN INITIATIEF VAN het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel
in samenwerking met BEO (Brussels Expertisenetwerk Onderwijs)

DOELGROEP Leraren, mentoren, directies, pedagogische begeleiders, onderwijsverantwoordelijken, lerarenopleiders, studenten en alumni

DATUM Woensdag 12 maart 2014 van 9u tot 17u

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

ATTEST VAN DEELNAME wordt voorzien na de studie- en ontmoetingsdag

PRIJS 30 euro • 15 euro (voor studenten BEO). Boek, lunch en receptie inbegrepen

INSCHRIJVEN http://www.vub.ac.be/iPAVUB/IDLO/leraarvanmorgen_inschrijven.html

Aarzel niet, sommige workshops hebben beperkte deelnamecapaciteit, om hun interactieve karakter te vrijwaren.

INFO leraarvanmorgen@vub.ac.be of 02-629 24 32

vublogo1 iPAVUBLOGO
instituut voor PostAcademische vorming van
pijl

Online inschrijving

pijl