Evidence Based Education:

Oplossing voor de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk?

Paleis der Akademiën , Hertogstraat 1, 1000 Brussel

4 juni 2008

Sinds 2001 organiseert het OnderwijsServiceCentrum (OSC) van de VUB samen met ICTO van de Erasmushogeschool, jaarlijks een Dag van de Onderwijsvernieuwing voor docenten en staf die met onderwijsvernieuwing te maken hebben. In de loop der jaren kwamen heel wat themata aan bod die het onderwijsconcept “competentiegericht leren in een flexibele omgeving” mede gestalte gaven. De Dag van de Onderwijsvernieuwing groeide uit tot hét platform waarop docenten hun ervaringen met het opzetten van onderwijsinnovatieprojecten konden delen met anderen.

Na 7 jaren van onderwijsinnovatie besloot de Universitaire Associatie Brussel tot de uitgave van een boek waarin een aantal best practices beschreven worden en waarin gekeken wordt naar wat werkt en wat niet. Het boek zal ook een overzicht geven van het onderwijsbeleidskader waarin deze innovatieprojecten zich ontwikkeld hebben en formuleert een aantal prognoses voor de toekomst. Ook zal er gekeken worden in welke mate het OSC en ICTO er in geslaagd zijn om ondersteuning te bieden bij dit onderwijsinnovatieproces.

Het Boek zal bovendien ook materiaal aandragen dat gepresenteerd wordt op de 7de Dag van de Onderwijsvernieuwing met als thema “Evidence-based Education”. Deze Dag staat open voor al wie in Vlaanderen interesse heeft voor onderwijsinnovatie. Het Boek zal feestelijk gepresenteerd worden en uitgereikt worden aan de deelnemers.

Tijdens de Dag zal het thema Evidence based education ook in een ruimere context geplaatst worden en zal de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk onder de loep worden genomen. Recentelijk werd in Vlaanderen een studie gedaan naar de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk (Vanderlinde, J. Van Braak, 2007). Dit onderzoek bevestigt de beruchte kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en stelt dat er weinig empirisch onderzoek beschikbaar is. Om de kloof te dichten pleiten de onderzoekers voor meer evidence based onderzoek (onderzoek dat laat zien wat werkt en wat niet) en voor meer ontwikkelingsgericht onderzoek (onderzoek waarbij onderzoekers en practici nauw samenwerken aan het ontwikkelen en onderzoeken van leersituaties wat uiteindelijk leidt tot praktijkverbetering).

In december 2007 heeft de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een advies voorgelegd aan de Minister van Onderwijs over hoe de kloof te dichten tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Dit advies is grotendeels in lijn met de onderzoeksbevindingen die voortvloeien uit bovenvermeld onderzoek.

Het is duidelijk dat het Vlaamse beleid niet los gezien kan worden van een aantal ontwikkelingen op het internationale niveau. Zo publiceerde de OESO in 2007 een studie over “Evidence in Education: Linking Research and Policy”, en heeft de Europese Commissie net een staff working document uitgebracht over “More knowledge-based policy and practice in education and training”.

In tegenstelling tot Nederland waar nav een beleidsreactie van de Minister van Onderwijs op het advies van de Nederlandse Onderwijsraad het maatschappelijk debat gevoerd wordt tussen academici, practici en beleidsmakers, lijkt in Vlaanderen het debat nog in zijn kinderschoenen te staan. De 7de Dag van de Onderwijsvernieuwing wil dan ook een platform bieden aan onderzoekers, docenten en beleidsmakers voor dit debat.