Ethische Commissie Humane Wetenschappen

De onafhankelijke Ethische Commissie Humane Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderschrijft in haar beoordelingen het algemeen onderzoeksbeleid van de Vrije Universiteit Brussel zoals het streven naar een gezonde onderzoekscultuur, kwaliteitsvolle onderzoeksoutput en wetenschappelijke integriteit in onderzoek.

De Commissie verleent een ethisch advies aan onderzoekers. Ze toetst de verenigbaarheid van het ter advies voorgelegde onderzoek aan de ethische beginselen en normen. Verder kan de Commissie een algemeen ethisch beleidsadvies verlenen omtrent ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, in zoverre deze een duidelijke ethische dimensie hebben en relevant zijn voor onze universiteit. 

De Commissie is zodanig samengesteld dat alle disciplines in de Humane Wetenschappen erin vertegenwoordigd zijn. De effectieve leden en hun plaatsvervangers worden overeenkomstig het regelement betreffende de bijzondere adviesorganen van de Onderzoeksraad aangewezen door de onderzoeksraad. Het aangeduide lid zetelt in de Commissie ten persoonlijke naam. In de Commissie zetelt steeds minstens één ethicus en één jurist onder de leden. 

De vergaderingen van de Commissie verlopen met gesloten deuren. De leden van de Commissie zijn gehouden door de discretieplicht. Het is mogelijk dat de personen die de Commissie om advies gevraagd hebben uitgenodigd worden teneinde hun vraag toe te lichten of om vragen van de leden van de Commissie te beantwoorden. De Commissie kan tevens deskundigen uitnodigen teneinde ze te horen en ze desgevallend – met raadgevende stem – aan de beraadslaging te laten deelnemen. In dat geval zijn de aldus uitgenodigde deskundigen eveneens gehouden door de discretieplicht.

Aanvraagformulier

Richtlijnen

Agenda:

De volgende vergadering van de Ethische Commissie Humane Wetenschappen (ECHW) zal doorgaan op 19 maart 2018. De aanvragen voor advies moeten ingediend worden uiterlijk op 9 maart 2018.

Planning 2018 van volgende ECHW vergaderingen:

15 januari 2018 - deadline indienen aanvragen: 5 januari 2018

19 februari 2018 - deadline indienen aanvragen: 9 februari 2018

19 maart 2018 - deadline indienen aanvragen: 9 maart 2018

16 april 2018 - deadline indienen aanvragen: 6 april 2018

14 mei 2018 - deadline indienen aanvragen: 4 mei 2018

18 juni 2018 - deadline indienen aanvragen: 8 juni 2018

2 juli 2018 - deadline indienen aanvragen: 22 juni 2018

3 september 2018 - deadline indienen aanvragen: 24 augustus 2018


Samenstelling:

  • Discipline Psychologie: Prof. dr. Eva Van den Bussche & Prof. dr. Eva Dierckx (PV)
  • Discipline Educatiewetenschappen: Prof. dr. Liesbeth De Donder & Prof. dr. Katrien Struyven (PV)
  • Discipline Sociale Bewegingswetenschappen: Prof. dr. Reinhard Haudenhuyse & Prof dr. Paul Wylleman
  • Discipline Criminologie: Prof. dr. Jenneke Christiaens (voorzitter) & Prof. dr. Katrien De Koster (PV)
  • Discipline Recht: Prof. dr. Aube Wirtgen & Prof. dr. Guido Van Limbergen (PV)
  • Discipline Economische Wetenschappen: Prof. dr. Nikolay Dentchev & Prof. dr. Peter Claeys (PV)
  • Discipline Sociale Wetenschappen: Prof. dr. Bram Spruyt & Prof. dr. Karl Verstrynge (PV)
  • Discipline Letteren & Historische Wetenschappen: Prof. dr. Daniel Acke & Prof. dr. Wouter Ryckbosch (PV)
  • Discipline Wijsbegeerte: Prof. dr. Johan Stuy (ondervoorzitter) & Prof. dr. Gustaaf Cornelis (PV)