Word archivaris van de toekomst

Het beroep van archivaris bestaat al eeuwen, maar evolueerde gedurende die periode altijd mee met zijn tijd. De ontwikkelingen van de laatste decennia op vlak van digitalisering en automatisering voegden een belangrijke extra dimensie toe aan het vak. Het heeft ertoe geleid dat zich binnen de archivistiek twee onderscheiden profielen ontwikkelden: dat van archivaris en dat van records manager of documentbeheerder.

Archivarissen beheren oude bronnen, gedigitaliseerd of op papier, en documentbeheerders beheren hedendaagse digital born informatie. Zij beslissen wat bewaard of behouden moet worden in het belang van de samenleving en brengen deze informatie onder de aandacht van de brede gemeenschap: van liefhebbers en wetenschappers, van cultuurminnaars en data nerds, van journalisten en kritische maatschappelijke groepen, van jong en oud,... kortom van iedereen. Ze zijn zich in onze huidige, complexe samenleving terdege bewust van het belang van een correct beheer van informatie en zetten zich in om deze transparant en democratisch te houden, met respect voor iedereen. De master na master Archivistiek is een éénjarige opleiding die studenten door middel van unieke vakken, werkcolleges en een intensieve stage voorbereidt op een wetenschappelijk en praktisch beroep. De master na master leidt op tot een duidelijk profiel dat zeer gegeerd is bij potentiële werkgevers.

Unieke interuniversitaire opleiding

De master of Arts in de Archivistiek is een unieke opleiding. Ze vormt als enige in Vlaanderen archivarissen-documentbeheerders op universitair niveau. De opleiding is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, waardoor de gezamenlijke expertise optimaal benut wordt. De verplichte vakken worden aan de VUB gedoceerd; de keuzevakken volg je in Brussel, Leuven, Gent of Antwerpen.

Vol- of deeltijds

De opleiding kan zowel voltijds (in één jaar) of deeltijds (in twee jaar) worden gevolgd. Het modeltraject voor het deeltijds programma stelt dat je de eerste vijf onderdelen van het programma in het eerste jaar volgt, de laatste twee en de keuzevakken in het tweede jaar. Naargelang van je persoonlijke situatie kan je eventueel nog wat vakken naar het tweede jaar overhevelen. De eerste drie vakken volg je in het eerste jaar. Het is immers de theoretische basis die je zeer zeker nodig hebt om je stage en verhandeling tot een goed eind te kunnen brengen. Je kan het werkcollege ook enkel volgen als je de beide andere vakken volgt.

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Programma

De opleiding bestaat uit drie componenten: algemene archivistische vakken, keuzevakken, en geïntegreerde onderzoekspraktijk van stage en masterproef.

Programma

De stamvakken vormen de basis van de opleiding en zijn erop gericht je de theoretische, methodologische en praktische kennis bij te brengen die je bij de uitoefening van je beroep nodig hebt. Via de keuzevakken, masterproef en stage, specialiseer je je in archieven met historische betekenis of in hedendaags documentbeheer. De masterproef is de neerslag van het geleverde werk tijdens de stageperiode.

Stamvakken

De stamvakken vormen de kern van de opleiding. Zij gaan in op de grote principes, op de actuele internationale discussies, op uiteenlopende zienswijzen in het archief- en hedendaags documentbeheer enerzijds en op de basisvaardigheden anderzijds. De stamvakken die tijdens het eerste semester gedoceerd worden, geven je de nodige kennis en theoretische achtergrond om de stage te kunnen aanvangen. Een korte inhoud van de stamvakken kan je vinden op de website van de Vrije Universiteit Brussel.

Keuzevakken

Naast de verplichte vakken dient elke student voor 5 studiepunten aan keuzevakken te volgen. De keuzevakken kunnen aan alle deelnemende universiteiten gevolgd worden (Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent of Vrije Universiteit Brussel). Je volgt voor 5 studiepunten één of meerdere vakken die passen bij een bepaald opleidingsprofiel, zodat je specialisatie duidelijk wordt. Je kan opteren voor een specialisatie in de ‘klassieke’ archivistiek (voor het beheer van documenten uit het Ancien Régime, van documenten met een belangrijke historische en dus permanente waarde) of voor een specialisatie in de moderne archivistiek (waarbij de klemtoon ligt op de problemen die het hedendaags documentbeheer typeren zoals automatisering, ordening en vernietiging). Je keuzevakken moeten op Bachelor 3 of Masterniveau gedoceerd worden en in het verlengde van je stageopdracht liggen. De voorzitter van de opleiding dient steeds zijn fiat te geven over je keuze. Sommige vakken vereisen bovendien prerequisites. In dat geval moet je eerst met de titularis bekijken of je het vak al dan niet mag volgen.

Stage en verhandeling

De stage is het veldwerk in het verlengde van de gedoceerde cursussen. Elke student dient een stage van minimum 300 uur te volbrengen in een archiefdienst of in een administratie, openbaar of privé. De stage heeft tot doel de student praktijkervaring te verschaffen en hem/haar de gelegenheid te geven deze ervaring aan de onderrichte materie te toetsen.

De opleiding zorgt voor geschikte stageplaatsen. Elk jaar wordt een lijst met stageonderwerpen samengesteld waaruit de studenten een onderwerp voor hun verhandeling kunnen kiezen. Op deze lijst staan zowel onderwerpen gericht op de klassieke archivistiek als onderwerpen gericht op het hedendaagse documentbeheer. De instellingen die deze stageonderwerpen aanbieden, zijn verspreid over het hele land.

Soms komen studenten zelf met een stagevoorstel. Er wordt dan door de stageverantwoordelijke (Prof. dr. F. Scheelings) gekeken of men binnen de voorziene stageperiode een wetenschappelijk verantwoorde verhandeling kan schrijven over het voorgestelde onderwerp. Enkel als die voorwaarde vervuld wordt, kan en mag het onderwerp uitgevoerd worden.

De eindverhandeling is de neerslag van het geleverde werk tijdens de stageperiode en moet een origineel archivistisch onderwerp behandelen. Dit kan bestaan uit een zuiver archivistisch onderzoek (bijvoorbeeld over de geschiedenis van de archivistiek, over de houdbaarheid van archivistische principes bij nieuwe technologische evoluties enz.) uit een brontypologisch onderzoek, uit een wetenschappelijk verantwoorde inventaris of uit de analyse van een hedendaagse administratie met het oog op het documentbeheer. Dit laatste resulteert dan vaak in een archiefbeheersplan met adviezen voor automatisering, een ordeningsplan, een bewaar- en vernietigingslijst, enz.

Lessenrooster

De lessen van de opleiding Archivistiek worden zoveel mogelijk gegroepeerd zodat de studenten niet te vaak naar Brussel moeten reizen en voldoende tijd hebben om aan hun stage te werken.

Het lessenrooster wordt aan het begin van elk academiejaar bekend gemaakt via de elektronische valvas van de opleiding. Wijzigingen zijn in de loop van het academiejaar ook daar te vinden. Soms moet er immers om praktische redenen zoals de beschikbaarheid van de lokalen enz. geschoven worden met het lessenrooster. Om toekomstige studenten toch enig idee te geven over wat ze kunnen verwachten, geven we hier een indicatief en voorlopig lessenrooster. Hou er dus rekening mee dat hier nog belangrijke wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

Eerste semester

maandag:

  • 9u-12u: Hedendaags Documentbeheer
  • 13u-16u: Werkcollege in de Archivistiek
  • 17u-20u: Archivistiek: theorie en methodologie

woensdag:

  • 14u-17u: Capita Selecta informatiemanagement en informatiesystemen

Tweede semester

maandag:

  • 10u-12u: Capita Selecta informatiemanagement en informatiesystemen
  • 13u-16u: Werkcollege in de Archivistiek
  • 16u30 - 19u30: Archiefrecht

Hier moet je nog de minimum vijf studiepunten keuzevakken die door elke student individueel worden ingevuld aan toevoegen.

Zowel in het eerste als in het tweede semester worden nog een aantal gastcolleges voorzien. De data worden zo snel mogelijk via Pointcarré bekend gemaakt.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Carrièremogelijkheden

Eens je afgestudeerd bent, staat je een boeiende carrière te wachten. Archivarissen werken veelal in wetenschappelijke instellingen, in allerlei archieven (van overheidsinstellingen, universiteiten, musea,...) en in de erfgoedsector. Daar wordt beleid en beheer van hen verwacht. Ze combineren dat vaak met vaktechnische bezigheden als het verwerven, inventariseren en bewaren van archieven, en met publieksgerichte taken als het ter beschikking stellen en valoriseren van documenten. In dergelijke instellingen vervult de klassieke archivaris ook een wetenschappelijke taak, omdat hij de bronnen onderzoekt en erover publiceert. Als archivaris gebruik je je historische kennis ook voor tentoonstellingen en publieksmomenten. Dan werk je nauw samen met andere erfgoedbeheerders. Maar niet iedereen komt in een erfgoedinstelling terecht. Sommige afgestudeerden worden cultuurbeleidscoördinator of erfgoedconsulent. Document- en informatiebeheerders vind je vooral bij overheids- en privé-instellingen, waar zij het dynamisch archief beheren en advies verlenen over informatiesystemen, ordeningsplannen en classificaties, workflow en digitalisering van de administratieve organisatie, en de overdracht, vernietiging, bewaring en openstelling voor het publiek van documenten,... Ook zij moeten van vele markten thuis zijn en creatief kunnen denken. Soms vind je documentbeheerders terug als informatie-ambtenaar of als consultant. Verschillende documentbeheerders stromen door naar administratieve directiefuncties. In de praktijk combineren afgestudeerden vaak beide functies en gaan ze aan de slag als archivaris-documentbeheerder.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Met een masterdiploma in de Geschiedenis of uit het studiegebied geschiedenis heb je rechtstreekse toelating tot de opleiding. Ben je in het bezit van een ander masterdiploma, dan dien je eerst een voorbereidingsprogramma van 32 studiepunten te vervolledigen. Toelating tot dit voorbereidingsprogramma gebeurt op basis van een dossier. Studenten met een Nederlands diploma moeten een extra dossier indienen bij aanmelding.

Het volgen van deze voorbereidende vakken heeft als doel de studenten zonder historische opleiding voldoende vertrouwd te maken met het historische vak. De propaedeusevakken werden samengebracht in een voorbereidingsprogramma Archivistiek, dat je aan de Vrije Universiteit Brussel kan volgen. Studenten die aan de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven of de Universiteit Antwerpen de equivalente vakken van dit voorbereidingsprogramma hebben afgelegd en daar de bewijzen van kunnen voorleggen, worden ook aanvaard in de Master na Master Archivistiek.

De vakken van het voorbereidingsprogramma zijn vakken uit de opleiding geschiedenis. Op de website van de Master Archivistiek vind je dus verder geen informatie over deze vakken. Het lessenrooster, lokalen enz. kan je vinden via de website van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte.

Sommige studenten hebben tijdens hun vooropleiding al één of meerdere vakken van het voorbereidend jaar gevolgd. Uiteraard moeten vakken waar men vroeger voor slaagde niet nogmaals afgelegd worden. Op de website van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte vind je de nodige formulieren om deze vrijstelling aan te vragen.

Studiegeld

Het studiegeld voor deze master na masteropleiding bedraagt € 1.131, op voorwaarde dat je alle 60 studiepunten in één jaar opneemt. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.