U bent hier

Internationale bescherming van de Rechten van de Mens

5 ECTS-credits
140 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1000716AEW voor werkstudenten in het 2de semester met een inleidend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Inschrijven voor dit opleidingsonderdeel is enkel mogelijk voor werkstudenten. Dagstudenten kunnen enkel registreren voor opleidingsonderdelen waarvan de code eindigt op een R.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Internationaal en Europees recht
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  • 70 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

Het opleidingsonderdeel wordt benaderd vanuit het internationaal recht maar doordat mensenrechten iedereen aanbelangen staat de cursus open voor een breed publiek van studenten. Achtereenvolgens worden volgende punten behandeld:
•Definitie en kenmerken van de rechten van de mens;
•Belang van het onderscheid tussen rechten van de mens en andere rechten in het internationaal recht;
•Filosofische grondslag van de rechten van de mens;
•Historische evolutie van de internationale bescherming van de rechten van de mensen;
•Soorten rechten van de mens;
•Het universeel mensenrechtensysteem: het VN-Mensenrechtensysteem;
•Het Europees Mensenrechtensysteem;
    De Raad van Europa
    De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
    De Europese Unie
•Inter-Amerikaanse systeem ter bescherming van mensenrechten;
•Het Afrikaans systeem ter bescherming van mensenrechten en rechten van volkeren.
 

Studiemateriaal
  • Handboek (Vereist): De internationale bescherming van de rechten van de mens, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2018, 2de herziene druk., Stefaan Smis, Sophie Mirgaux en Karen Van Laethem, Intersentia, 2018
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): via Pointcarré tijdens de hoorcolleges te verspreiden aanvullend leesmateriaal
  • Handboek (Vereist): Codex Mensenrechten, P. De Hert, Kristin Henrard, Karen Van Laethem, Stefaan Smis, Koen De Feyter en Stephan Parmentier, Intersentia, 2010
Bijkomende info

- via Pointcarré tijdens de hoorcolleges te verspreiden aanvullend leesmateriaal
- ook kan verplichte literatuur worden opgelegd, die nauw verband houdt met de hoorcolleges en/of gastlezingen. Hierover meer nieuws via Pointcarré.
- eigen nota's van de hoorcolleges.

Leerresultaten

Algemene competenties

- De studenten hebben verbredende en diepgaande kennis en inzicht in het Belgische, internationaal en Europees recht.

- De studenten kunnen over het recht als evolutief maatschappelijk (al dan niet universeel) fenomeen, kritisch reflecteren; ze zijn in staat om nieuwe evoluties in hun context te kaderen en te begrijpen, en weten dat ze hun kennis voortdurend (zullen) moeten bijsturen.

- De studenten situeren hun grondige kennis van het recht in een ruime context - politiek, economisch, rechtstheoretisch, historisch, filosofisch, ethisch dan wel cultureel.

- De studenten kunnen onafhankelijk en kritisch denken en ageren, kunnen zelfstandig leren en werken.

- De studenten begrijpen hoe rechtsregels tot stand komen, welke beginselen daaraan ten grondslag liggen, welke doelstellingen daarmee worden beoogd; ze weten dat deze regels en beginselen en de interpretatie ervan evolueren en kunnen daarover kritisch reflecteren.

- De studenten kunnen bronnen in het Frans raadplegen, en kunnen uiteensettingen in deze taal volgen, begrijpen en samenvatten.

- De studenten kunnen bronnen in het Engels raadplegen, en kunnen uiteenzettingen in deze taal volgen, begrijpen en samenvatten.

- De studenten hebben zin voor accuratesse en grondigheid ontwikkeld, zonder de algemene lijnen uit het oog te verliezen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Examen Schriftelijk met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Op het examen mogen de studenten de Codex Mensenrechten gebruiken.


Voorbeelden van examenvragen:

-Schets het verloop van een procedure voor het Europese hof voor de rechten van de mens ?
-Kunnen de rechten van de mens universeel worden opgevat ?
-Wat generaties mensenrechten?
-Waarin verschilt het Afrikaans mensenrechtensysteem van het Europese?

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Schriftelijk. Het examen bestaat uit verschillende soorten vragen (multiple choice, open en gesloten vragen). Het examen is gebaseerd op de inhoud van de hoorcolleges en het verplichte studiemateriaal. Op het examen mogen de studenten de Codex Mensenrechten gebruiken.

Voorbeelden van examenvragen:

-Schets het verloop van een procedure voor het Europese hof voor de rechten van de mens ?
-Kunnen de rechten van de mens universeel worden opgevat ?
-Wat zijn generaties mensenrechten?
-Waarin verschilt het Afrikaanse mensenrechtensysteem van andere regionale mensenrechtensystemen?