U bent hier

Europees recht I

Europees recht I

5 ECTS-credits
140 uur studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4002430EER voor alle studenten in het 2de semester met een verdiepend master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
De student is ingeschreven in een traject waar het opleidingsonderdeel voorkomt.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Internationaal en Europees recht
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 39 contacturen Hoorcollege
  • 100 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt eerst stilgestaan bij de geschiedenis van het Europees integratieproces. Hierbij worden o.m. de totstandkoming en ontwikkeling (institutioneel en inhoudelijk) van de drie Europese Gemeenschappen en de Europese Unie (EU) besproken, en dit aan de hand van een aantal historische documenten en verdragsinstrumenten. Bijzondere aandacht gaat naar het Verdrag van Lissabon. Vervolgens komen de samenstelling, werking en bevoegdheden/taken van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de EU en de Europese Commissie, de besluitvormingsprocedures en rechtshandelingen van de EU, en de bronnen van het EU-recht aan bod. Ook wordt de rechtsbescherming door en tegen de EU geanalyseerd. Materieelrechtelijke aspecten van het EU-recht dienen ter illustratie.

Studiemateriaal
  • Cursustekst (Vereist): Europees recht I, Reader die door de titularis wordt samengesteld, Joris, T. (samensteller), VUB
  • Handboek (Aanbevolen): Europese Basisteksten, Joris, T. (samensteller), Antwerpen/Apeldoorn, MAKLU
Bijkomende info

Studenten die dit opleidingingsonderdeel volgen via een credit- of examencontract worden verzocht de titularis te contacteren tijdens de eerste week van het tweede semester (tljoris@vub.ac.be).

LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees recht, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2011, geldt als achtergrondinformatie.

PowerPoint-presentaties (slides worden verspreid via PointCarré).

Tijdens het eerste college worden de studenten geïnformeerd over de inhoud en de leerresultaten van het opleidingsonderdeel, en over het studiemateriaal en het examen.

Opname (audiovisueel) van de colleges is niet toegestaan.

Leerresultaten

Algemene competenties

In dit opleidingsonderdeel wordt in de eerste plaats ingegaan op de geschiedenis van het Europees integratieproces. Daarna worden het institutionele kader van de Europese Unie (EU), de bronnen van het EU-recht, en de besluitvormingsprocedures en rechtshandelingen van de EU behandeld. Tenslotte komt de rechtsbescherming door en tegen de EU aan bod.

Van de studenten wordt verwacht dat zij een duidelijk beeld hebben van waarom en hoe de Europese Gemeenschappen/Unie werden opgericht. Daarnaast moeten zij kunnen aantonen hoe de EU instellingen zijn samengesteld, hoe zij intern georganiseerd zijn, welke hun bevoegdheden/taken zijn en hoe zij rechtshandelingen aannemen of uitspraak doen in geschillen. Ook in het licht van rechtswetenschappelijk onderzoek, moeten de studenten kunnen aantonen welke de bronnen van het EU-recht zijn. Al deze aspecten komen aan bod op het examen. De meeste examenvragen (meestal, zo niet altijd open) zijn daarom ook kennisvragen, waarvan er meerdere mede kunnen beantwoord worden aan de hand van de EU-Verdragen en de wijzigingsverdragen.  

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Examen Schriftelijk met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Toelichting: De studenten mogen tijdens het examen alleen gebruik maken van de EU-verdragsteksten.

Aanvullende info met betrekking tot examinering

De studenten mogen tijdens het examen gebruik maken van "Europese Basisteksten" (zie studiemateriaal) of een andere uitgave van de daarin opgenomen teksten. Ook de wijzigingsverdragen, opgenomen in de reader, mogen tijdens het examen gebruikt worden. In deze teksten mag op beperkte wijze gekleurd worden, en mogen op beperkte wijze kruisverwijzingen en post-its worden aangebracht.

Voorbeelden van examenvragen:

- geef en bespreek de vereenvoudigde Verdragsherzieningsprocedures, terug te vinden in het VWEU

- bespreek de verschillende integratiesporen binnen de EU

- bespreek de Europese Akte

- bespreek de Verklaring van Laken

- bespreek de problematiek van de gekwalificeerde meerderheid in de Raad/Europese Raad

- bespreek de samenstelling en bevoegdheden van de Europese Commissie

- bespreek de karakteristieken van een richtlijn

- bespreek 'constructieve onthouding' (gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU)

- bespreek de EU-besluitvormingsprocedures en leg nadruk op hun verschillen

- welk belang had het Verdrag van Lissabon voor de Europese Raad?

- wat is de taak van een advocaat-generaal?

- bespreek de niet-nakomingsacties voor het Europees Hof van Justitie

De studenten mogen om inzage in de kopij van hun examen vragen, en dit binnen een termijn van vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de examenresultaten. Binnen dezelfde termijn mogen zij om toelichting over het resultaat van hun examen vragen (zie het Onderwijs- en examenreglement).