U bent hier

Levensloop geneeskunde

Levensloop geneeskunde

3 ECTS-credits
90 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018246FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor ‘Levensloop geneeskunde' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
 • 24 contacturen Hoorcollege
 • 9 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

- Deel Prof Yvan Vandenplas :Pediatrie: voeding en borstvoeding - groei en ontwikkeling - samenwerking huisarts,Kind en Gezin, Vertrouwensartscentrum - kind in netelige situatie - buikpijn - kind met koorts - pediatrische orthopedie

- Deel Prof Ingo Beyer: Geriatrie: casuïstiek:  cognitieve stoornissen & dementie – gestoorde mobiliteit & vallen – bacteriurie & voorkamerfibrillatie – polymedicatie –osteoporose -  curatieve versus palliatieve zorgen

- Gynecologie: anticonceptie - zwangerschapsbegeleiding

- Levenseinde: palliatieve en terminale zorgen - euthanasie

Studiemateriaal
 • Cursustekst (Vereist): Levensloop geneeskunde, Syllabus
 • Cursustekst (Vereist): Levensloop geneeskunde, lesnotas
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Levensloop geneeskunde, slides
 • Handboek (Vereist): Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Consensusteksten van het RIZIV ( ook via internet)
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Aanbevelingen Domus Medica (ook via internet)
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): NHG-standaarden ( ook via internet)
 • Handboek (Aanbevolen): Referenties naar relevante artikels of boeken staan vermeld in de cursusnotas of deslides
Bijkomende info

- Syllabus die jaarlijks aangepast wordt
- NHG-standaarden ( ook via internet)
- Aanbevelingen Domus Medica (ook via internet)
- Consensusteksten van het RIZIV ( ook via internet)
- Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium
- slides
- lesnotas

Aanvullend studiemateriaal
Referenties naar relevante artikels of boeken staan vermeld in de cursusnotas of deslides

Leerresultaten

Algemene competenties

Per les bestaat er een aparte fiche met in detail de doelstellingen en de vereiste kennis voor het examen. Deze informatie wordt in het begin van elke les medegedeeld en is ter inzage op het secretariaat van de vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

 • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Toelichting: schriftelijk examen

Aanvullende info met betrekking tot examinering

schriftelijk examen

Het onderdeel geriatrie is een schriftelijk examen op basis van casussen.

In de tweede zittijd kan het examen mondeling gebeuren

Om geslaagd te zijn moet de student minstens 50% behalen voor elk studiedeelonderdeel.

De totaalscore is bij een onvoldoende op één of meerdere van de studiedeelonderdelen het laagste cijfer.

Sommige topics van het vak kunnen getoetst worden tijdens het OSCE examen