U bent hier

Masterproef Huisartsgeneeskunde

Masterproef Huisartsgeneeskunde

12 ECTS-credits
360 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018252FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor 'masterproef Huisartsgeneeskunde' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 360 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud
De student toont aan dat hij/zij in overleg met de promotor een onderzoeksvraag kan opstellen en uitwerken met relevantie voor de klinische praktijk, de methodologie kan uitwerken, de resultaten kan verzamelen en bespreken en vergelijken met de bestaande literatuur en conclusie kan trekken welke relevant zijn voor het onderzoek.
Studiemateriaal
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): research meeting lesnota’s
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): statistische modules
Bijkomende info

De inhoud van de masterproef wordt samen met de promotor bepaald. De student kan hiertoe eventueel aansluiten bij een bestaand onderzoek of zelf een volledig onderzoek opstarten, rekening houdende met de haalbaarheid ervan.

- oefeningen lesnota’s
- statistische modules

Leerresultaten

Algemene competenties

Volgende competenties worden nagestreefd en geëvalueerd:
- Een probleemstelling kunnen formuleren waarin de onderzoeksvraag wordt gesteld en  het (maatschappelijk, wetenschappelijk) relevantiekader is geëxpliciteerd;
- Wetenschappelijke literatuur over het onderwerp kunnen opzoeken, verwerken en rapporteren;
- Een conceptueel model (onderzoekselement, de kenmerken die er aan worden toegeschreven en de veronderstelde samenhang(en) tussen deze variabelen) kunnen ontwikkelen;
- De geformuleerde hypothese(n)  door middel van empirische kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevensverzameling kunnen toetsen; of het uitvoeren van een systematisch review of meta-analyse;   
- Uit het onderzoek besluiten kunnen trekken en de betekenis van het onderzoek kunnen evalueren;
- Het onderzoek als een wetenschappelijk artikel of rapport(schriftelijk) en als een wetenschappelijke presentatie (mondeling) kunnen rapporteren.
- opstellen van de aangepaste besluiten
- presentatie van het geleverde werk
Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Masterproef bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Masterproef dient men volgende opdrachten af te werken:

Beoordeling door promotor met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Toelichting: beoordeling van het volledige proces van het wetenschappelijke project door de promotor

beoordeling van de tekst met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Toelichting: beoordeling van de tekst door de lezers

voorstelling voor de jury met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Toelichting: beoordeling van de voorstelling door de jury

verdediging voor de jury met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Toelichting: beoordeling van de verdediging door de jury

Aanvullende info met betrekking tot examinering
- beoordeling van het volledige proces van het wetenschappelijke project door de promotor
- beoordeling van de tekst door de lezers
- beoordeling van de voorstelling door de jury
- beoordeling van de verdediging door de jury

De beoordeling van de masterproef kan slechts gebeuren indien de afgewerkte tekst binnen de vooropgestelde termijn afgegeven werd.

zie http://gf.vub.ac.be/studeren/reglementen/