U bent hier

Ingenieursvaardigheden

Ingenieursvaardigheden

5 ECTS-credits
140 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018418ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam:
 • Tim DE TROYER (titularis)
 • Laurent SEGERS
 • Yannick VERBELEN
 • Matthias CARLIER
 • Lieven STANDAERT
 • Frédérique BORGUET
 • Xavier DUBUISSON
  Onderdelen en contacturen
  • 66 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  Inhoud

  Dit studiedeel introduceert enkele essentiële ingenieursvaardigheden. Het studiedeel bestaat uit volgende delen:

  • Deel ontwerpvaardigheden (dit deel is gelinkt aan het deel wekkerproject)
   • tekenen van aparte onderdelen (parts) 
   • parametrische tekenen 
   • werken met constraints 
   • 3D operaties 
   • samenstellen van verschillende onderdelen (assembly) 
   • 2D werktekeningen maken
   • lasersnijden
  • Deel datavaardigheden
   • meting, meetfout, beduidende cijfers
   • elementaire statistische verwerking van gegevens
   • meetonzekerheid, voortplanting van fouten
   • grafische voorstelling van gegevens
  • Deel werkkerproject: De student ontwerpt en implementeert individueel een digitale wekker, gebruik makend van de kennis die aangebracht werd tijdens Basiselektronica en Informatica. Het project omvat:
   • digitale en analoge basiscomponenten
   • datavisualisatie
   • elektronische besturingselementen
   • inleiding tot schematic capture en printplaatontwerp
   • rapid prototyping van PCBs
   • soldeertechnieken
   • bekabelingstechnieken
   • microcontrollers programmeren
  • Deel veiligheid
   • elementaire principes van veiligheid en risico
   • studie van een specifiek veiligheidsaspect (tijdens een bedrijfsbezoek)
  • Deel bedrijfsbezoeken
  • Deel taal: taaltest en taalbegeleiding
   • er wordt een (verplichte) taaltest afgenomen
   • een onvoldoende kan je ophalen via een tweede taaltest, op voorwaarde dat je bijles gevolgd hebt

   

  Studiemateriaal
  • Cursustekst (Vereist): Ingenieursvaardigheden: nota's bij het werkcollege, dataverwerking, Y. Verbelen, Cursusdienst
  • Handboek (Aanbevolen): Practical Research: planning and design, P.D. Leedy, J.E. Ormrod, Prentice-Hall, 978-0131108950, 2004
  • Handboek (Aanbevolen): Producttekenen en -documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld, Academic Service, 978-9039525647, 2008
  • Cursustekst (Vereist): Ingenieursvaardigheden: design & prototyping, Y. Verbelen, Cursusdienst, 2220170001982
  Bijkomende info
  Omschrijving begeleiding: na de les, na afspraak of via e-mail.
  Deelname aan de werkcollege's, practica, en bedrijfsbezoeken is verplicht.
  Leerresultaten

  Doelstellingen

  D1: kan onderdelen ontwerpen via een 3D CAD pakket (BaLO 3, 4)
  D2: kan mogelijkheden en beperkingen bepalen van een mechanisme (BaLO 3, 4, 6)
  D3: heeft inzicht in de werking en productie van mechanische onderdelen (BaLO 1, 4, 6)
  D4: heeft inzicht in meetfouten en de bijhorende meetonzekerheid en kan dit toepassen (BaLO 1, 6, 8)
  D5: heeft inzicht in de voortplanting van fouten en kan dit toepassen (BaLO 1, 6, 8)
  D6: heeft inzicht in de elementaire principes van veiligheid en risicobeheersing, en past dit toe (BaLO 9, 13) 
  D7: kan datasets inlezen, verwerken, en grafisch voorstellen m.b.v. rekenbladsoftware (BaLO 1, 6, 8, 11)
  D8: is zich bewust van wat een ingenieur in de industrie doet (BaLO 13) 
  D9: kan fysische gegevens opmeten en inlezen in een PC (BaLO 6, 11)

  AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (BaLO 9)
  AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands (BaLO 10, 11)
  AD3: ontwikkelt een professionele attitude (BaLO 9, 10, 13)
   

  Leerresultaten

  BaLO_1 Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen.
  BaLO_3 Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen ingenieurstechnische problemen oplossen.
  BaLO_4 Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus.
  BaLO_6 Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken.
  BaLO_8 Blijk geven van een onderzoeksattitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, wetenschappelijke en technische nieuwsgierigheid, verantwoording van gemaakte keuzes.
  BaLO_9 Blijk geven van een ingenieursattitude: aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en voor bedrijfskundige implicaties, inschatting van risico’s en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
  BaLO_10 Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen.
  BaLO_11 Resultaten van technisch en wetenschappelijk werk zowel schriftelijk en mondeling als grafisch communiceren en presenteren aan de peergroep.
  BaLO_13 Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.
   
  Beoordelingsinformatie

  De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer.

  Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  Examen andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  Taaltest en taalbegeleiding: vooraf aangekondigde toetsen (twee taaltesten): 10% (onmiddellijk overgedragen naar 2de zittijd)
  Delen veiligheid en bedrijfsbezoeken: rapport van groep: 20% (overgedragen naar 2de zittijd indien 10/20 of meer)
  Deel datavaardigheden: vooraf aangekondigde toets: 20% (overgedragen naar 2de zittijd indien 10/20 of meer)
  Deel wekkerproject: realisatie opdracht: 30% (overgedragen naar 2de zittijd indien 10/20 of meer)
  Deel ontwerpvaardigheden: evaluatie projectwerk door docent: 20% (overgedragen naar 2de zittijd indien 10/20 of meer)
  Examenmoment 2de zittijd:
  Taaltest en taalbegeleiding: vooraf aangekondigde toetsen (twee taaltesten): 10% (onmiddellijk overgedragen uit 1e zittijd)
  Delen veiligheid en bedrijfsbezoeken: realisatie opdracht: 20%
  Deel datavaardigheden: vooraf aangekondigde toets: 20%
  Deel wekkerproject: realisatie opdracht: 30%
  Deel ontwerpvaardigheden: realisatie opdracht: 20%

  Bij een quotatie van minder dan 8 op 20 op één van de onderdelen (behalve het gedeelte taaltest en taalbegeleiding), wordt het laagste cijfer het eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel.

  Indien bij de voorbereiding, de uitvoering, of het maken van het verslag van een practicum het laboreglement niet nageleefd wordt, kan dit resulteren in een nul voor het betreffende practicum.

  Aanvullende info met betrekking tot examinering

  Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de practicumsessies geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het practicum. De sancties genomen voor de eerste zittijd worden overgedragen naar de tweede zittijd.

  Voor elk onderdeel met WPO (deel veiligheid, deel datavaardigheden, deel ontwerpvaardigheden, deel wekkerproject) geldt dat een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de oefeningensessies aanleiding geeft tot een weigering tot deelname aan het eventuele oefeningenexamen en/of test en aanleiding geeft tot een afwezigheidsscore voor het betreffende deel. De sanctie wordt overgedragen naar tweede zittijd.