U bent hier

Wetgevingsleer en -techniek

Wetgevingsleer en -techniek

5 ECTS-credits
150 uur studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4004840ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
De student is ingeschreven in een traject waar het opleidingsonderdeel voorkomt.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
  • Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Publiek recht
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  • 7 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  • 100 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

1. Bestuderen van een aantal beginselen welke aan een behoorlijke regelgeving moeten ten grondslag liggen (duidelijke doelstelling, noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid, rechtszekerheid, vertrouwen in de regelgeving, rechtsgelijkheid, duidelijkheid en kenbaarheid, regelgeving op het juiste niveau).
2. Studie van de legistieke opmaak van wetten, decreten, ordonnanties en besluiten. Analyse van de diverse onderdelen van een normatieve tekst.
3. Bespreking van een aantal uiteenlopende items op het vlak van de 'legisprudentie': de wezenlijke elementen van het wetsbegrip (normatief karakter en algemeenheid), de evolutie van het wetsbegrip (met inbegrip van moderne vormen van regelgeving zoals de pseudo-wetgeving) en de in de tijd wisselende betekenis van de wet (van 'ongeschreven' over 'beschreven' recht naar het geschreven recht van de grote codificaties; de wet als rechtsbron: aandacht voor stromingen als het legisme en de Freirechtslehre), de rol van sommige actoren in het moderne wetgevingsproces (o.m. drukkingsgroepen), delegatie en wettelijke validering van regelgeving, typologie van wetgeving, overregulering en deregulering, wetsevaluatie.

Studiemateriaal
  • Handboek (Vereist): Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, COREMANS, H. en VAN DAMME, M. e.a., Brugge, Die Keure, 2016
  • Handboek (Vereist): Elementen van legisprudentie, VAN DAMME M., Larcier, Gent, 2010
Bijkomende info

.
 

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten kennen en hebben inzicht in de beginselen van behoorlijke regelgeving en de vereisten voor een goede wetgevingskwaliteit en legistiek.

De studenten beheersen de elementaire beginselen van een behoorlijke administratieve stijl.

De studenten kennen en hebben inzicht in het wetsbegrip, de rol van sommige actoren in het moderne wetgevingsproces (o.m. drukkingsgroepen), delegatie en wettelijke validering van regelgeving, typologie van wetgeving, overregulering en deregulering, wetsevaluatie.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Mondeling bepaalt 75% van het eindcijfer.
  • Examen Praktijk bepaalt 25% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

Examen Mondeling met een wegingsfactor 1 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Examen Praktijk met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Werkcolleges om concrete normatieve teksten te leren redigeren

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Er zijn, naast het hoorcollege, verplicht te volgen WPO-zittingen (100% aanwezigheid vereist), die aanleiding geven tot een kwotering die geldt voor 1/4 van het totaalresultaat voor het opleidingsonderdeel.

Indien de student een onvoldoende behaalt op de totaalscore maar geslaagd is voor het praktijk-werkcollege is het mogelijk om deelpunten (van het praktisch examen) over te zetten naar een volgende zittijd.