U bent hier

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

6 ECTS-credits
180 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1005060BNR voor alle studenten in het 2de semester met een verdiepend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten geslaagd zijn voor 'Statistiek I voor de sociale wetenschappen' en geslaagd zijn voor minstens 30 ECTS-credits op bachelorniveau. Studenten in een verkort traject communicatiewetenschappen kunnen dit opleidingsonderdeel opnemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Economische & Sociale Wetensch & SBS
Vakgroep
Communicatiewetenschappen
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
 • 43 contacturen Hoorcollege
 • 41 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
 • 96 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

Het opleidingsonderdeel ‘kwantitatieve methoden’ is inhoudelijk en praktisch gericht op het ontwikkelen van onderzoekscompetenties bij studenten communicatiewetenschappen waarbij de datacollectie en –analyse van numerieke gegevens centraal staat. Enerzijds worden begrippen, methoden en technieken aangereikt om bestaand kwantitatief communicatiewetenschappelijk onderzoek te kunnen begrijpen, beoordelen en te interpreteren. Anderzijds wordt er middels een combinatie van interactieve hoorcolleges, werkcolleges, oefeningen en zelfstudie gewerkt aan de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes opdat studenten zelfstandig een wetenschappelijke studie die kwantitatieve methoden en analysetechnieken hanteert, kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. De nadruk ligt hoofdzakelijk op leerdoelstellingen van het hogere cognitieve niveau. Dit opleidingsonderdeel moet studenten in staat stellen om adequaat technieken en methoden toe te passen bij de verzameling, analyse en interpretatie van kwantitatieve gegevens in het kader van overige opleidingsonderdelen en de bachelor- of masterproef.

De opbouw van de cursus volgt alle onderzoeksfasen die een kwantitatief onderzoek veronderstelt. Nadat het belang van een theoretisch kader en het formuleren van de onderzoeksvragen aan de orde is geweest, worden verschillende onderzoekstypes en onderzoeksontwerpen onder de loep genomen. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar survey-onderzoek. Vervolgens worden de soorten van steekproeven geëvalueerd, worden basisbegrippen geïntroduceerd om de steekproefgrootte te kiezen en steekproefresultaten in te schatten ten einde veralgemeningen over de totale populatie te maken. Dan wordt het belang van betrouwbaarheid en validiteit behandeld. Als wijze van dataverzameling wordt uitvoerig stilgestaan bij mondelinge en schriftelijke bevragingen. Na de datacontrole volgt de data-analyse i.f.v. de gestelde onderzoeksvragen: (a) het beschrijven van de gegevens via frequentieverdelingen, hun grafische voorstellingen en parameters van centraliteit en spreiding, (b) het berekenen en het toetsen van verschillen, (c) het berekenen en toetsen van samenhangen.

Studiemateriaal
 • Handboek (Vereist): Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek, D.B.Baarda & M.P.M. de Goede, Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 10 90 207 3315 X
 • Handboek (Vereist): Basisboek statistiek met SPSS, D.B.Baarda ,M.P.M.de Goede en J.van Dijkum, Groningen, Wolters-Noordhoff, 978 90 01 70010 2
 • Handboek (Aanbevolen): Methoden en technieken van onderzoek, hoofdstuk 10 (primaire gegevens verzamelen met behulp van vragenlijsten), M.Saunders, Ph.Lewis en A.Thornhill, Amsterdam, Pearson Education, 2004
 • Handboek (Aanbevolen): De vragenlijst, J.Brinkman, Groningen,Wolters-noordhoff, 2000
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Slides e.a. op pointcarré
 • Handboek (Aanbevolen): Discovering statistics using IBM SPSS Statistics, A. Field, London, Sage Publications, 978 1 4462 4918 5, 2013
Bijkomende info

Het onderwijs-leermateriaal dat wordt gehanteerd voor het opleidingsonderdeel is zeer divers. Naast een handboek, presentatieslides, voorbeeldartikels en wetenschappelijke papers (Nederlands- en Engelstalig), wordt ook online videomateriaal (screencasts en videoclips) aangeboden ter voorbereiding van contactmomenten, ter ondersteuning bij de verwerking van leerinhouden, of ter aanvulling bij leerinhouden die niet worden toegelicht tijdens de contactmomenten.

Ter ondersteuning van de zelfstudie wordt in hoofdzaak het online leerplatform Pointcarré ingeschakeld, aangevuld met tools voor interactie en communicatie op afstand, met name VSee en Skype. Langs deze weg kunnen virtuele spreekuren worden vastgelegd na afspraak via e-mail. Alle mogelijke vragen en problemen m.b.t. het opleidingsonderdeel (theorie, oefeningen, zelfstudie, take-home examen) kunnen op vraag van een individuele student of een groep studenten worden behandeld.

Voorbereidend aan ieder hoorcollege kan een student vragen posten op het discussieforum. Deze worden dan tijdens het contactmoment toegelicht. Toepassingen en opdrachten worden zowel tijdens de contactmomenten (WPO en HOC) als online aangebracht, en dienen ofwel in groepsverband ofwel individueel te worden opgelost. Deze hebben tot doel het begrijpen van de theorie, het kritisch beoordelen van diverse methoden en technieken, het inoefenen van analysetechnieken m.b.v. statistische software, alsook het inzicht opbouwen m.b.t. specifieke leerinhouden die (nog) niet aan bod kwamen tijdens contactmomenten. De oplossingen moeten worden gedeeld met medestudenten via het discussieforum. Hiertoe wordt telkens een aparte discussielijn opgestart.

Toelichting werkvormberekening

Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
- Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

HOC: 43 uur

WPO: 41 uur

 • in klascontext oplossen van oefeningen: 35 uur
 • participatie discussieforum: 2,5 uur
 • individuele feedback: 2,5 uur (vragen via mail of tijdens permanentie in blok)
 • peer feedback (optioneel): 1 uur

ZELF: 96 uur

 • voorbereiding contactmomenten en verwerking leerinhouden: 36 uur
 • geïntegreerde opdracht: 60 uur
Leerresultaten

Algemene competenties

Dit studiedeel draagt bij aan volgende algemene leerresultaten van de bachelor communicatiewetenschappen:

 • de studenten hebben kennis over en inzicht in de in het veld toepasbare onderzoeksmethoden,
 • de studenten geven blijk van inzicht in de diverse bronnen en opzoektechnieken,
 • de studenten geven blijk van een kritische houding ten aanzien van bronnenmateriaal en literatuur,
 • de studenten kunnen een eigen wetenschappelijk onderbouwd oordeel ontwikkelen en hierbij in de geest van het vrije onderzoek - dat is vanuit een open, kritisch-constructieve en a-dogmatische houding - handelen. Zij gaan hierbij niet op zoek naar 'ultieme waarheden', maar spelen vanuit een open houding in op wetenschappelijke debatten en de relatieve onzekerheid van inzichten,
 • de studenten kunnen kritisch en zelf-reflectief, binnen een langetermijnperspectief, uitgaand van een interdisciplinaire invalshoek, en zich hoedend voor monocausale interpretaties de impact inschatten van sociale, culturele, economische, ethische, technologische, politieke, juridische en andere factoren op communicatieprocessen,
 • de studenten reflecteren over de eigen positie als wetenschapper, duiden de eigen aannames en identificeren en expliciteren kritisch eigen vooronderstellingen,
 • de studenten beschikken over het vermogen om informatie, bestaande inzichten en eigen onderzoeksbevindingen te communiceren aan diverse doelgroepen en dit zowel schriftelijk, mondeling en via de nodige multimediale ondersteuning,
 • de studenten kunnen begeleid zelfstandig, creatief, kritisch en ondernemend leren en handelen,
 • de studenten passen kennis van en inzicht in de diverse aangereikte onderzoeksmethoden en –technieken van de Communicatiewetenschappen onder begeleiding toe op een algemeen en beginnend niveau,
 • de studenten zijn in staat om een communicatiewetenschappelijk onderzoek op te zetten en te volbrengen geïnspireerd door, in het kader van of naar analogie met bestaande onderzoeken.
Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

 • Examen Praktijk bepaalt 40% van het eindcijfer.
 • Examen Andere bepaalt 60% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Groepsopdrachten met een wegingsfactor 1 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

Geïntegreerde opdracht met een wegingsfactor 1 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Dit betreft een individuele opdracht

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Er wordt van de student een actieve participatie tijdens de on- en offline leeractiviteiten verwacht, m.a.w. een actieve houding tijdens de contactmomenten (zowel WPO als HOC), alsook de (zelfstandige) verwerking van de leerinhouden.

De eindevaluatie is de totaalscore die als volgt wordt berekend:

 • geïntegreerde opdracht (indienen week voor start van de examenperiode): 60% van eindevaluatie (score op 12 punten)

Dit bestaat uit:

 1. een kritische evaluatie van een onderzoeksrapport dat werd gepubliceerd als een populair artikel in de geschreven pers of online;
 2. een essay van 3500 woorden met een complete beschrijving van een onderzoeksdesign overeenkomstig de vereisten zoals omschreven in de uitleg omtrent de geïntegreerde opdracht (beschikbaar via Pointcarré). Beide delen (kritische evaluatie en essay) moeten verweven zijn, ofwel omdat het centrale thema hetzelfde is, of omdat de essay een follow-up is van de kritische evaluatie;
 • eindscore voor WPO (evaluatie tijdens semester): 40% van de eindevaluatie (groepsscore op 8 punten)

De volgende groepsopdrachten worden beoordeeld:

 1. uitnodiging tot deelname aan onderzoek;
 2. datapreparatie en -analyse van een bestaande dataset of primaire data;
 3. rapportage van de resultaten.