Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 120
Aantal studiejaren: 
3 + 2
Stage: 
mogelijk voor 6 studiepunten
Uitwisseling: 
mogelijk voor 30 studiepunten in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
Faculteit: 
Ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Ingenieurswetenschappen: Elektronica en Informatietechnologie:

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

elektronica en informatietechnologie
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek traject, omvat 180 SP waarvan 60 SP in jaar 1, 60 SP in jaar 2 en 60 SP in jaar 3:
- Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen
- Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen
- Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek: 60 SP verplichte studiedelen.
De eerste 120 SP zijn gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor in de ingenieurswetenschappen ('Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - verplichte studiedelen', 'Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - verplichte studiedelen' en 'Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - keuzestudiedelen'). De daaropvolgende 60 SP zijn specifiek voor de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek ('Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek). Alle modules en de daarin ondergebrachte studiedelen moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst alle studiedelen van jaar 1 van het voltijds modeltraject, dan deze van jaar 2 en ten slotte deze van jaar 3) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden. Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit de module 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject' (zie inschrijvingsvereisten 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek).

Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende en verdiepende studiedelen (submodules: Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden (45 SP) en Technologieprojecten in opleidingsateliers (12 SP)), die behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject. Deze module is vooral gericht op een verdieping in de wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden, in het bijzonder door middel van technologieprojecten in opleidingsateliers.

Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden

Volgende 9 verdiepende studiedelen, gericht op een verdieping in de wiskunde, de natuurwetenschappen en de ingenieursvaardigheden, moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 45 ECTS-credits worden geselecteerd.

Technologieprojecten in opleidingsateliers

Volgende 4 verdiepende technologieprojecten moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van voltijds modeltraject (Bachelor 2). Deze studiedelen gelden als voorwaarde om in te schrijven voor studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject'.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.

Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuzestudiedelen

In het eerste en in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1 en Bachelor 2) moet ook telkens één keuzestudiedeel (3 SP) succesvol voltooid worden.

Deze module omvat de keuzestudiedelen voor elk van deze bachelorjaren.

Voor de beide taalstudiedelen moet de student een instaptest afleggen om haar/zijn startniveau te bepalen. Beschikt de student op basis van de instaptest over een te hoog of een te laag startniveau, dan krijgt de student geen toelating om zich voor het taalstudiedeel in te schrijven. Studenten met een te hoog instapniveau voor het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels II' kunnen toegelaten worden tot het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels III'.
Om deze module af te werken, moet de student 6 studiepunten behalen.

Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuze

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).
Via ‘Economie en bedrijfsleven’ verwerft de student inzicht in de huidige staat van de economie, haar micro- en macro-economische concepten en de interpretatie ervan vanuit het standpunt van het bedrijfsleven. 'Economie en bedrijfsleven' is een prerequisite om zich later, in de masteropleiding, te kunnen inschrijven voor keuzestudiedelen m.b.t. Ondernemerschap/Entrepreneurship.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Algemene taalkennis Engels II' is Engels niveau B2; 'Algemene taalkennis Engels III' is Engels ERK niveau C1.
Via het inter- en transdisciplinair keuzestudiedeel 'Redelijk eigenzinnig. Kritische reflecties over mens en maatschappij' leert de student o.a. verschillende stellingnames in een aantal wetenschappelijke debatten rond een actueel thema en de ontwikkelingen daarbinnen te onderscheiden en te respecteren, kritisch te reflecteren over de argumenten in de gevoerde debatten en hierin ook zelf positie te nemen. Dit keuzestudiedeel kan pas gekozen worden indien de student reeds 120 ECTS in de bacheloropleiding heeft verworven.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Academic English 2 English 1e semester 3
Academic English 5 English 1e semester 3
Economie en bedrijfsleven English 1e semester 3
Academic English 2 English 2de semester 3
Redelijk eigenzinnig. Kritische reflecties over mens en maatschappij English 1e en 2e semester 3

Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek

Deze module (60 SP) is specifiek voor de Afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek traject. Ze bestaat uit een submodule die gemeenschappelijk is voor alle studenten die de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie hebben gekozen en een submodule specifiek voor het generiek traject. De studenten moeten alle studiedelen uit beide modules verplicht voltooien. Deze studiedelen behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject bachelor (Bachelor 3). Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding is het niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit deze module. Studenten mogen pas inschrijven voor studiedelen uit 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek' indien zij reeds de credits verworven hebben voor het technologieproject 'Informatie en communicatietechnologie' en ten minste één van de 3 andere technologieprojecten (Leefmilieu en duurzame materialen of Werktuigkunde en Elektrotechniek of Bouwkunde) uit de module ‘Technologieprojecten in opleidingsateliers' van 'Jaar 2 van het modeltraject BA IR' of voor deze 2 technologieprojecten inschrijven samen met de studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule. Studenten moeten voldoen aan de aan elk van de studiedelen verbonden specifieke inschrijvingsvereisten.

Gemeenschappelijke studiedelen afstudeerrichting EIT

Volgende 3 verdiepende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het derde jaar bachelor (BA3).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Computersystemen English 1e semester 5
Biotechnologie English 2de semester 3
Systeem- en controletheorie English 1e en 2e semester 6

Specifieke studiedelen afstudeerrichting EIT Generiek

Volgende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het derde bachelorjaar (BA3).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 46 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
IT Networks English 1e semester 3
Quantumfysica voor elektrotechniek English 1e semester 5
Digitale schakelingen English 2de semester 3
Elektromagnetisme English 2de semester 6
Elektronische componenten English 2de semester 4
Inleiding tot de elektrotechniek English 2de semester 5
Warmte- en massaoverdracht English 2de semester 3
Aanvullingen van de wiskunde English 1e en 2e semester 3
Elektronica English 1e en 2e semester 7
Netwerken en filters English 1e en 2e semester 7