Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

Klinische Psychodiagnostiek bij Kinderen

Doelstelling

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen,...), collega’s (psychiaters, psycho-therapeuten, ...) of vanuit de cliënt zelf.

Psychodiagnostiek bij jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis. Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om pertinente diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theorische kaders. De diagnostische terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, dit met oog voor diverse werksettings. De opleiding integreert empirische en hermeneutische verklaringsmodellen om op handelingsgerichte diagnostische adviezen uit te monden. 

Doelgroep

Bent u psycholoog of pedagoog en actief in de klinische praktijk (zelfstandig, in loondienst of als vrijwilliger)? Wenst u uw klinisch psychodiagnostische deskundigheid, verworven in de master-opleiding en in de praktijk, verder te ontwikkelen? Wenst u tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties? Dan is deze opleiding voor u bestemd!

Opbouw

Deze interuniversitaire permanente vorming richt zich op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen.

Het programma is gespreid over twee academiejaren en omvat in totaal 26 à 30 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), minstens 12 uren supervisie en een eindwerk (individueel uitgewerkte casussen).

Programma PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

Plaats: Vrije Universiteit Brussel

Academiejaar 2015-2016:

Basismodule met empirische en hermeneutische werkwijzen in de praktijk; opvoedings- en gezinsdiagnostiek; methoden en instrumenten.

Module ontwikkelingsstoornissen met o.m. motorische stoornissen, autismespectrumstoornissen.

Module emotionele stoornissen met o.m. angst en depressie, somatoforme stoornissen, eet- en hechtingsstoornissen.

Integratiemodule aan de hand van casussen.

Academiejaar 2016-2017: 

Basismodule met o.m. verslaggeving en deontologie (ethiek).

Module gedragsstoornissen met o.m. oppositioneel en antisociaal gedrag, ADHD.

Module stress en coping met o.m. mishandeling en misbruik, rouw, trauma, pesten.

Module capita selecta met o.m. leer- en taalstoornissen, neuropsychodiagnostiek.

Supervisie: 12 individuele supervisie-uren en vier collectieve supervisiedagen verspreid over de cyclus.

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. S. Celestin-Westreich, Prof. dr. J. Vanderfaeillie en Prof. dr. C. Andries (VUB); Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. H. Roeyers en dr. Mark Schittekatte (UGent); Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. Bijttebier en Prof. dr. N. Vliegen (KU Leuven) en J. Peeters (VVKP-BFP), die allen ook doceren.

Organisatie

De negende PEV klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2015–2016.

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn.

De stuurgroep omvat zodoende vertegenwoordigers van: 

 • de faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van:
  • KU Leuven
  • UGent
  • Vrije Universiteit Brussel
 • de beroepsverenigingen:
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Het programma vindt volgens een beurtrol om de twee jaar plaats aan één van de drie deelnemende universiteiten. De universiteit die de opleiding inricht, is verantwoordelijk voor de administratie en de praktische organisatie.

Deze tweejarige cyclus gaat voor de negende keer van start. In 2015–2017 vindt het programma voor klinische psychodiagnostiek bij kinderen plaats aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De cursusdagen vinden plaats op vrijdagen.

Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

De parallelvorming voor klinische psychodiagnostiek bij volwassenen gaat momenteel niet van start. Belangstellenden kunnen contact opnemen met: prof. dr. Rudi De Raedt en dr. Mark Schittekatte van de UGent, prof. dr. Laurence Claes van de KU Leuven, prof. dr. Imke Baetens en drs. Tinne Cuypers van de VUB.

Getuigschrift

Deze opleiding leidt tot een officieel getuigschrift van een permanente vorming, waarop de vijf partners van het samenwerkingsverband vermeld staan. Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit.

Kandidaturen

Stuur uw schriftelijke kandidatuur naar de vermelde verantwoordelijken van het betrokken programma met de vermelding “PEV Klinische psychodiagnostiek kinderen”.

Voeg als bijlage een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma toe.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 24 personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1250 euro per academiejaar. Opleidingscheques worden aanvaard.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De deadline om je kandidaat te stellen is daarom verlengd tot 15 juli.

Verantwoordelijken voor de opleiding 2015-2017

Prof. Dr. Smadar Celestin-Westreich, Prof. dr. Johan Vanderfaeillie en Prof. dr. Caroline Andries.

Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Meer informatie?

Neem contact op via email met de verantwoordelijken van de cyclus 2015 – 2017:

Smadar.Westreich@vub.ac.be
Johan.Vanderfaeillie@vub.ac.be
Caroline.Andries@vub.ac.be

klinischepsychodiagnostiek