Catherine Van de Heyning

Contact

Catherine Van de Heyning
Research Group Fundamental Rights & Constitutionalism (FRC)
Building B
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussels
Belgium

Email
Catherine.Van.De.Heyning@vub.ac.be

Catherine Van de Heyning is a visiting professor at the law and criminology faculty of the VUB where she teaches the course criminal procedure and human rights to the criminology students. She is a criminal defense lawyer at the Brussels bar and a Professor of Fundamental Rights at the University of Antwerp.

Catherine is an MA in Law from the University of Antwerp (cum magnum laude) and an LLM from University College of London (distinction). She obtained a PhD from the University of Antwerp in 2011 on the impact of the interaction between the national and European courts on the protection of fundamental rights ("Fundamental rights lost in complexity?") sponsored by the Flemish Scientific Fund. She was a research student at the University of Oxford in 2010.

She previously held the position of junior associate professor at the University of Leiden and visiting professor in criminal law and criminal procedure at the UCLL Limburg. Catherine is a member of the scientific board of several legal journals on human rights and criminal law.

Her research focuses on the protection of procedural rights in the interaction between the domestic and European courts. Recently she collaborated on several publications regarding cybercrime from this perspective. She is a regular speaker at conferences and seminars on these topics.

Publications

International peer-reviewed articles

• C. Van de Heyning and P. Popelier, “Subsidiarity post-Brighton: procedural rationality as answer?", Leiden Journal of International Law 2017, vol. 1, 5-23.

• C. Van de Heyning en P. Popelier, “Procedural rationality: giving teeth to proportionality analysis”, European Constitutional Law Review 2013, 230-262

• C. Van de Heyning, “The natural home of human rights protection”? Yearbook of European Law 2012

• C. Van de Heyning, “Is it still a sin to kill a mockingbird? Remedying factual inequalities through positive action; what to be learned from the U.S. Supreme Court and the European Court of Human Rights” , European Human Rights Law Review 2008, 375-389

Edited books

• C. Van de Heyning, « Fundamental rights in Europe : lost in complexity ? », Intersentia, Brussel, 2017 (tbc).

• C. Van de Heyning, M. De Visser, M. Claes en C. Popelier, Constitutional Conversations ? Intersentia, Brussel, 2012

• Popelier, P. Van Nuffel en C. Van de Heyning (eds) The protection of fundamental rights in the interaction between the European Courts, Intersentia, Cambridge 2011

Chapters in monographs

• C. Van de Heyning, “Duiding bij artikel 11 BWHI en artikelen 147 – 158 Gw.” in X. (eds.), Duiding Staatsstructuur, Larcier, Brussel, 2017, tbc.

• C. Van de Heyning, "The boundaries of jurisdiction in cybercrime and constitutional protection: the European perspective” in O. Pollicino and R. Graziella (eds.) The Internet and Constitutional Law: The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe, Routledge, Abingdon, 2016, 26 – 46

• C. Van de Heyning, “Artikelen 11 en 11 bis bijzondere wet op de hervorming der instellingen en 148 – 158 van de Grondwet” in X. (eds.) Wet & Duiding Staatsstructuur, Larcier, Brussel, 2016

• C. Van de Heyning, “What role for the constitutional judge: the money-laundering directive and human rights” in A. Alen et all. (eds), Liberae Cogitationes: Liber Amicorum Marc Bossuyt, Intersentia, Antwerpen, 2014, 769-786

• C. Van de Heyning, “De vrijheid van de persoon en andere strafrechtelijke grondrechten” in . VANDE LANOTTE et al. (eds.) Handboek Belgisch Publiekrecht, Die Keure, Brugge, 2014, 391 – 445

• C. Van de Heyning, Artikelsgewijze commentaar in KIDS-CODEX, Larcier, Brussel, 2014

• C. Van de Heyning en S. Tack, Artikelsgewijze comentaar in Sportrecht Codex, Larcier, Brussel, 2013.

• C. Van de Heyning, “Fundamental rights in a multilevel context: from lingua franca to a common language” in P. Popelier, W. Vandenbruwaene en A. Mazmanyan, Role of Courts in a multilevel context, Intersentia, Brussel, 2012

• P. Popelier en C. Van de Heyning “Droits constitutionnels et droits conventionnels: concurrence ou complémentarité » in Les droits constitutionnels en Belgique - Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, Université de Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, 2011

• C. Van de Heyning, “No place like home: Discretionary space for the domestic protection of fundamental rights” in P. Popelier, P. Van Nuffel en C. Van de Heyning (eds) The protection of fundamental rights in the interaction between the European Courts, Intersentia, Cambridge 2011

• R. Lawson en C. Van de Heyning, “The EU as a party to the European Convention of Human Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court of Human Rights jurisprudence” in P. Popelier, P. Van Nuffel en C. Van de Heyning (eds) The protection of fundamental rights in the interaction between the European Courts, Intersentia, Cambridge, 2011

Dutch articles

• C. Van de Heyning en K. De Schepper, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een internetnieuwsportaal voor zijn lezersreacties: het arrest Delfi in de Belgische strafrechtelijke context”, T. Strafr. 2016, vol. 4, 282 – 293.

• C. Van de Heyning, “De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (potpourri ii), gewikt en gewogen – V.3, V.8 en VIII”, T. Strafr. 2016, vol. 2

• C. Van de Heyning, “De witwasrichtlijn als onderwerp van discussie tussen de hoogste rechtscolleges in de Europese juridische ruimte”, SEW 2014, 12-23

• C. Van de Heyning, "Advies 2/13 van het Hof van Justitie: flinke stap terug voor toetreding Europese Unie tot Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens", Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2015

• C. Van de Heyning, “Discriminatie op basis van seksuele geaardheid: een nieuwe uitdaging voor het Hof van Justitie”, J.T.T. 2013

• C. Van de Heyning en S. Tack, “’t kopke of de benen: discriminatie in het statuut arbeider en bediende”, Oriëntatie 2013, 114-124

• C. Van de Heyning en E. Breumer, “Het EVRM en de handhaving in het mededingingsrecht” Markt en Mededinging 2012

• C. Van de Heyning, “De focus op rechtsbescherming; toegang tot de rechter na legislatieve validatie”, TBP 2012

• C. Van de Heyning, « Grondwettelijke conversaties een meerwaarde voor de bescherming van fundamentele rechten?”, TBP 2012

• C. Van de Heyning, “De toetreding van de EU tot het EVRM: goede afspraken maken goede vrienden”, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2012

• C. Van de Heyning en J. Van Praet, “Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht van het instrumentarium”, Nieuw Juridisch Weekblad 2010, 562-576

• C. Van de Heyning en J. Van Praet (eds) Thema nummer: Infrastructuurwerken en de rol van de burger, Tijdschrift voor Publiekrecht en bestuurswetenschappen 2010

• C. Van de Heyning, “De Irak onderzoekscommissies Chilcott en Davids: legaliteitsvragen centraal” Wereldbeeld 2010, September editie.

• C. Van de Heyning, “50 jaar Europees Hof voor de Rechten van de Mensen: van Hercules naar Sisyphus?, Rechtskundig Weekblad 2009, 602-615

• C. Van de Heyning, “De nationale rechtshoven tussen het Hof Mensenrechten en het Hof van Justitie: de onmogelijke keuze”, Rechtskundig Weekblad 2008, 1058-1070

• C. Van de Heyning , “Langdurige procedures en mensenrechten: het verschil tussen ooit en nooit”, Tijdschrift voor Mensenrechten 2008, 7-10

Annotations

• C. Van de Heyning, “Het recht om aanwezig te zijn tijdens de procedure”, RABG 2017, vol. 1.

• C. Van de Heyning, “Riahi, of de kroniek van een aangekondigde veroordeling”, T.Strafr. 2016, vol. 5, 346 – 352.

• C. Van de Heyning, “W.D. t. België”, T.v.MR 2016, tbc.

• C. Van de Heyning en J. Coppens, “Het bevel tot medewerking van artikel 88quater Sv, het zwijgrecht en het verbod op zelfincriminatie (Noot onder Gent (4de Kamer) 23 juni 2015 en Corr. Dendermonde (19de kamer) 17 november 2014”, T. Strafr. 2016, afl. 3 (tbc).

• C. Van de Heyning, “Het gebruik van persoonsgegevens na het dataretentie-arrest van het Grondwettelijk Hof (Noot onder KI Gent 20 juli 2015), T. Strafr. 2016, afl. 1.

• C. Van de Heyning, “Noot onder Advies 2/13”, Tijdschrift voor Mensenrechten 2015

• C. Van de Heyning en S. Tack, “noot onder HvJ arrest van 1 maart 2011, Accept”, S.E.W. 2014

• C. Van de Heyning, “Noot onder E.H.R.M. 30 juni 2009”, Rechtskundig Weekblad 2011

• C. Van de Heyning en K. Van de Vyve, “Noot onder E.H.R.M. 22 december 2009”, Rechtskundig Weekblad 2011

• C. Van de Heyning, “noot onder EHRM Ullens en Schootens”, EHRC 2011, 1992-2004

• C. Van de Heyning, “noot onder HvJ arrest van 1 maart 2011, Test-Aankoop”, S.E.W. 2011, 544-547

• C. Van de Heyning, book review of “De ondraaglijke werklast van de rechter” by M.A.A.E.J. Lemmens Rechtskundig weekblad 2011

• C. Van de Heyning, “Noot onder Zaak C-229/08, Wolf, Zaak C-341/08 Petersen en Zaak C-555/07 Kücükdeveci”, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht 2010, 485-487

• C. Van de Heyning, “Noot onder E.H.R.M. 13 november 2007”, Rechtskundig Weekblad 2010, 854-855

• C. Van de Heyning, “Case note under the ECJ judgment Kokkelvisserij”, CMLRev. 2009

• C. Van de Heyning, “Arrest Raad van State over hoofddoekenverbod: complexiteit mis begrepen? Tijdschrift voor Mensenrechten 2009, 15-16

• C. Van de Heyning, “Geen AEL-betoging zonder eigen veiligheidsdienst” Juristenkrant, 28 Januari 2009, 16

• C. Van de Heyning, “Op weg naar een erkenning van het recht op ouderschap door het Hof Mensenrechten?” juristenkrant, 12 maart 2008, 6-7

• C. Van de Heyning, “noot onder E.H.R.M., 1 maart 2006, Sejdovic t. Italië”, Rechtskundig Weekblad 2008, 428-429

• C. Van de Heyning , “Positieve actie in de V.S. of hoe de revolutie haar kinderen opeet. Parents involved in Community Schools v. Seattle School District no. 1, 551 US (2007), No 05-908” Tijdschrift voor Mensenrechten 2007, 15-16

Conference proceedings

• C. Van de Heyning, “Is there a right to be protected against noise”. [Conference proceedings] Institute for Acoustics, Conference on Noise in the built environment (Gent, 2010)

• C. Van de Heyning, "Connecting the social and green agenda: the example of fuel poverty", Queries FEPS 2010, 77-92

Book reviews

• C. Van de Heyning, “Book Review: Rights and Courts in Pursuit of social change, by Dia Anagnostou”' Common Market Law Review 2016, vol. 53, nr. 1, pp. 267–268

• C. Van de Heyning, book review of “La Cour Constitutionnelle” door M. Rigaux en B. Renauld Rechtskundig Weekblad 2011

• C. Van de Heyning, boek review van “Thin Blue Line” door Conor Foley, Wereldbeeld 2009, juni volume

Other:

• C. Van de Heyning en P. De Hert Paul, “Opinie Dataretentie”, Mo Magazine 2015

• P. Popelier, C. Van de Heyning, D. Keyaerts, W. Vandenbruwaene en M. Penen, Expeditie België, Die Keure, Brugge, 2011

• C. Van de Heyning, “The Economic crisis, a human rights crisis”, Newsletter School of Human Rights Research 2011, December editie

• C. Van de Heyning, “Hoofddoeken in de Vlaamse scholen: zoektocht naar middle ground”, Samenleving en Politiek 2010, 49-57

• C. Van de Heyning, interview on the UNAMA mission in Afghanistan, Wereldbeeld 2009, September volume

• C. Van de Heyning, “Over de rol van wraak in de formatie, een koningsdrama”, Samenleving en Politiek 2008 (bijlage).


Created with © by Alexander Riegler