Missie Lerarenopleiding VUB

De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten

THOSE WHO CAN, TEACH!

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kiest voor de slogan “Those who can, TEACH!”. Deze positieve slogan drukt onze missie uit van actieve medewerking aan het werkveld om:

 • het beroep van “leraar zijn” verder te opwaarderen
 • kwaliteitsopleidingen voor “leraar  worden” te garanderen

In de media worden de leraren en het beroep van leraar soms weinig  positief neergezet. Leraren en het lerarenberoep krijgen al te vaak een negatieve belichting en een clichématige kritiek. Dikwijls onterecht! Daarom kiezen wij voluit voor deze slogan “Those who can, TEACH!”, met focus op bekwaamheid en kwaliteit.

Ons geactualiseerd curriculum, ondersteund door geüpdatete en vakspecifieke vakdidactiek, sterkt onze studenten en maakt hen tot bekwame leraren.

Jaarlijks zendt de lerarenopleiding van de VUB “zij die het kunnen” de scholengemeenschappen in.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start hier

Foundation


Inesteert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

Openingsuren

 • maandag van 13:30 tot 16:30
 • dinsdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • woensdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • donderdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • vrijdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30

Op wettelijke feestdagen en tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten. Tijdens de vakantieperiodes kunnen onregelmatigheden optreden. Best even bellen voor je langskomt.

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel voorziet in een ruim en kwalitatief aanbod nascholingen en studiedagen. Het hele jaar door biedt IDLO verschillende initiatieven aan voor het brede onderwijsveld van leraren secundair onderwijs, docenten hoger onderwijs, lectoren volwassenenonderwijs, directies, coördinatoren, CLB- en pedagogische begeleidingsdiensten. IDLO werkt hiervoor ook samen met de andere faculteiten en diensten aan de Vrije Universiteit Brussel en daarbuiten.

Onze nascholers staan in voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde sessies en hanteren daarbij steeds een interactieve en praktijkgerichte aanpak. Zowel vakspecifieke als vakoverschrijdende onderwerpen komen aan bod.

TBA - Vraaggestuurd nascholingsaanbod

IDLO biedt ook nascholingen aan op maat van je schoolteam en/of (vak)groep bij jou op school. De datum wordt in onderling overleg vastgelegd. Je herkent deze nascholingen in de kalender aan de afkorting TBA.
Interesse in deze formule? Contacteer ons via idlo.nascholingen@vub.ac.be of bel op 02/629 24 32.

Wilt u graag een brochure met overzicht van onze professionaliseringsactiveiten?

Mail ons

Informatie voor Mentoren

Als lerarenopleiding hebben we de verantwoordelijkheid om een goede en vakkundige opleiding, op maat van student-leraren, aan te bieden. Onze opleiding dient bij te dragen en te beantwoorden aan een variëteit aan competenties op school. Maar dit kunnen we uiteraard niet zonder u: leraren opleiden en hen een goede leeromgeving bieden is een zaak van opleiding en onderwijsveld samen. Wij zijn m.a.w. partners in het opleiden van leraren.

Binnen het partnerschap tussen de opleiding en het onderwijsveld is het begeleiden van student-leraren tijdens de opleidingsstages één van de voornaamste taken. In de praktijk gaat het daarbij om veel meer dan het louter ter beschikking stellen van stageplaatsen. Wederzijdse versterking en ondersteuning in het begeleiden van student-leraren is een gezamenlijk doel waarvan we beiden jaarlijks de vruchten plukken. Uw ervaringen, knowhow en deskundige ondersteuning zorgen ervoor dat vele van onze student-leraren de ‘praktijkschok’ als minder groot ervaren.

Samen opleiden

We denken continu na over manieren om de meerwaarde van ‘samen opleiden’ voor zowel de opleiding als het onderwijsveld te vergroten, om nog meer in te spelen op de maatschappelijke noden en om student-leraren nog beter op te leiden tot vakbekwame professionals. Daarom tekende de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met afgevaardigden van het werkveld en op basis van feedback van studenten een nieuw curriculum uit.

Stage als vertrekpunt

De stagelijn vormt de basis voor het nieuwe curriculum. Op die manier kennen de inhouden die in de modules worden aangeboden onmiddellijk een praktijkrelevante toepassing.

De stagelijn kenmerkt zich door een opbouwende complexiteit. De stage-activiteiten worden m.a.w. gradueel moeilijker, wat toelaat om de basiscompetenties essentieel voor het lerarenberoep geleidelijk te ontwikkelen.

Daarnaast komt in elke module zowel een pedagogisch-didactische als een vakdidactische leerlijn voor. Tegelijk zijn ook reflecties op de stages en professionele identiteitsontwikkeling stevig verankerd in de opleiding. Alle leerlijnen staan in nauwe verbinding met elkaar.

Informatie over de stage

Meer informatie over de stage en de evaluatiedocumenten in kader van de stage vindt u terug op volgende pagina https://my.vub.ac.be/IDLO.

De stagehandleiding bundelt kort waarvoor de specifieke lerarenopleiding staat en geeft meer praktische informatie (richtlijnen, afspraken, vragen en antwoorden) over uw begeleidingstaken als (vak)mentor. 

Begeleidings- en evaluatiedocumenten
Bij de evaluatie van de stagelessen kan u onze documenten gebruiken. De documenten zijn per stage geordend. 

Contact

Heeft u een vraag over stage? Contacteer ons.

IDLO

De lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel wordt georganiseerd door het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) en ressorteert onder de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (PE).

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter, prof. dr. Nadine Engels
 • Ondervoorzitter, prof. dr. Els Consuegra
 • Administratief coördinator, mevr. Veerle Vandromme
 • Stage- en nascholingscoördinator, dr. Eva Van Moer
 • Administratieve medewerkers, mevr. Lobke Van den Abeele en mevr. Nicole Van Sebroeck

Ombudspersoon

Samenwerkingspartners

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel draait om samenwerking en verbondenheid met de noden van de studenten en de scholen. Wij slaan graag de handen in elkaar met diverse partners en dit in functie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

Interne samenwerking

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, werkt intensief samen aan verschillende opleidingen, de nascholingen voor leraren en aan en waaier van onderzoeksthemata. Samen met de 8 faculteiten, meerdere centrale diensten en vakgroepen van de VUB zetten zij ‘best practices’ neer. 
Ziehier enkele voorbeelden van vruchtbare interne samenwerkingen met:

Externe partners

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, is vanuit hartje Brussel nauw betrokken op het maatschappelijk discours en het gevoerde beleid qua onderwijs en onderzoek, en werkt actief samen met:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt IDLO nauw samen met haar academische partners:

Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)
Gebouw M
Gelijkvloers, lokaal 0.30
Pleinlaan 2
Elsene
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

IDLO

[T] 02 629 36 54
[T] 02 629 24 32
[F] 02 629 36 36
idlo@vub.ac.be