logo

Algemene gegevens

Hier vind je algemene informatie over de opleidingen wiskunde aan de VUB.

Opleidingspagina

Klik door naar de opleidingspagina van de

Bachelor of Science in de wiskunde (180 ECTS)

Master of Science in de wiskunde (120 ECTS)

Leerresultaten

Klik door naar de beoogde leerresultaten van de

Cijfers

Klik door naar cijfergegevens die beschikbaar worden gesteld op de pagina 'Opleiding in cijfers' van de Vlaamse overheid, Onderwijs & Vorming:

KWALITEIT VAN DE OPLEIDINGEN WISKUNDE

De opleidingen wiskunde leiden jonge, universeel gevormde wetenschappers op die zelfstandig en kritisch kunnen denken en die hierover vlot kunnen communiceren. In de bachelor krijgen studenten een sterke basis in alle grote gebieden van de wiskunde. In de master wordt deze aangevuld met een specialisatie (Fundamentele wiskunde of Financiële en toegepaste wiskunde) of verbreding (Onderwijs).

Het laagdrempelige contact tussen studenten en docenten is een grote sterkte van de opleiding.  Tijdens hun opleiding worden studenten zowel door de docenten begeleid als door medewerkers van Studiebegeleiding.

De opleidingsraad besteedt veel aandacht aan wetenschapspopularisering om (de opleiding) wiskunde meer in de kijker te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de wedstrijd Wiskunnend Wiske en de conferentie The Beautiful Impact of Mathematics in Society.

De VUB-opleidingen wiskunde leiden jonge wetenschappers op die zelfstandig en kritisch kunnen denken

Leerresultaten en profilering

De VUB-opleidingen wiskunde leiden jonge wetenschappers op die zelfstandig en kritisch (logisch en wiskundig) kunnen denken en over voldoende communicatievaardigheden beschikken. In de bachelor krijgen studenten een sterke basis in alle grote gebieden van de wiskunde, deze wordt aangevuld met een specialisatie of verbreding in de master. Via keuzeopleidingsonderdelen in de bachelor kunnen studenten al starten met deze specialisatie of verbreding.

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de verbanden en interactie tussen de verschillende takken van de wiskunde en de belangrijke impact van wiskunde op de wetenschap in het algemeen. Daarnaast leren studenten zelfstandig nieuwe problemen te modelleren en te analyseren om tot een efficiënte en precieze oplossing te komen, iets wat ook door het bedrijfsleven enorm geapprecieerd wordt.

De opleidingsraad vindt het belangrijk dat een afgestudeerde master in de wiskunde universeel gevormd is en onafhankelijk van keuzes die in het programma gemaakt worden terechtkan in elke beroepsomgeving.

De opleidingsspecifieke leerresultaten sluiten aan bij de niveaudescriptoren zoals beschreven in de Vlaamse Kwalificatiestructuur en in artikel II.141 van de Codex Hoger Onderwijs en voldoen aan de domeinspecifieke leerresultaten. De leerresultaten sluiten bovendien aan bij de Visie op Onderwijs van de VUB.

Studenten kunnen hun kennis verbreden in een zelf gekozen richting

Curriculum

De bacheloropleiding bestaat uit 144 verplichte ECTS-credits (waaronder voor 138 ECTS-credits opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen en een verplicht verbredend opleidingsonderdeel informatica) en 36 ECTS-credits aan keuzeopleidingsonderdelen. In het modeltraject kiezen studenten in het eerste en tweede jaar telkens voor 15, en in het derde jaar voor 6 ECTS-credits aan keuzeopleidingsonderdelen. De studenten vinden het positief dat ze de mogelijkheid hebben om hun kennis te verbreden in een zelf gekozen richting. Hoewel de opleidingsraad van mening is dat studenten voldoende keuzevrijheid moeten behouden, zal een verplicht fysica-opleidingsonderdeel toegevoegd worden aan het programma. Aangezien er reeds een informatica-opleidingsonderdeel deel uitmaakt van de verplichte opleidingsonderdelen, zullen alle studenten hierdoor een basis in informatica en fysica krijgen. Om studenten te begeleiden bij hun keuzes in het programma en om ervoor te zorgen dat keuzeopleidingsonderdelen beter in het lessenrooster passen, is de opleidingsraad momenteel modules (met fysica- en informaticaopleidingsonderdelen) aan het opstellen die studenten afhankelijk van hun interesse kunnen volgen.

In de masteropleiding hebben studenten de keuze uit drie afstudeerrichtingen, namelijk Financiële en toegepaste wiskunde, Fundamentele wiskunde en Onderwijs. De afstudeerrichtingen Financiële en toegepaste wiskunde en Fundamentele wiskunde worden gezamenlijk met de Universiteit Antwerpen (UA) georganiseerd. De afstudeerrichting Financiële en toegepaste wiskunde (voorheen: Financiële wiskunde) werd recent hervormd; de naam werd gewijzigd en er is meer toegepaste wiskunde aan het curriculum toegevoegd. De specifieke lerarenopleiding is sinds 2016-2017 ingedaald in de bachelor- en masteropleiding wiskunde.

Er is een opleidingsmatrix voor de bachelor- en de masteropleiding. Met behulp van dit instrument worden de opleidingsonderdelen van de opleiding gekoppeld aan de opleidingsspecifieke leerresultaten, de werk- en de evaluatievormen.

Evaluatiebeleid

In de bachelor wordt voor de meeste opleidingsonderdelen een combinatie van een schriftelijke en een mondelinge evaluatie gebruikt. De schriftelijke evaluatie wordt in verschillende opleidingsonderdelen ook formatief ingezet. Ook in de masteropleiding wordt vaak met een combinatie van een mondelinge en schriftelijke evaluatie gewerkt. Studenten krijgen feedback wanneer ze daar om vragen.

De opleidingsraad heeft gezamenlijke opleidingsspecifieke richtlijnen m.b.t. evalueren voor de bachelor- en masteropleiding opgesteld. Voor enkele opleidingsonderdelen vindt een tussentijdse evaluatie plaats in het eerste semester van het eerste bachelorjaar.

Voor zowel de bachelor- als de masterproef zijn er richtlijnen en een beoordelingsformulier. Ook is er een feedbackformulier ingevoerd. Voor de bachelorproef dienen de studenten twee papers te schrijven over verschillende domeinen, zodat ze van twee domeinen kunnen ‘proeven’ vooraleer ze een keuze maken in de master. Volgens de opleidingsraad zijn deze bachelorproeven zeer nuttig. Studenten werken er graag aan en besteden er veel tijd aan; er worden mooie werkstukken gemaakt. De bachelorproef telt voor 6 ECTS-credits in het programma. Omdat de werklast toch hoger lijkt te liggen, zal de opleidingsraad bekijken of de bachelorproef verlicht kan worden of er meer studiepunten aan toekennen.

Tevredenheid studenten

In de studentenfeedback beoordelen de studenten hun onderwijs. Hieronder worden de resultaten weergegeven voor de laatste twee semesters waarvoor resultaten beschikbaar waren bij het opstellen van dit rapport.

Bachelor Wiskunde

Deelname:

2016-2017 semester 2: 33,33% (8/24)

2017-2018 semester 1: 19,35% (6/31)

Master Wiskunde

Deelname:

2016-2017 semester 2: 63,64% (7/11)

2017-2018 semester 1: 72,73% (8/11)

De resultaten van de studentenfeedback laten zien dat de studenten wiskunde tevreden zijn over het onderwijs.

Docenten

De ingezette onderwijscapaciteit is beperkt en bedroeg in 2015-2016 5,9 voltijds equivalenten voor de bachelor- en masteropleiding samen. De studenten zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop de opleidingsonderdelen gedoceerd worden.

Sinds het najaar van 2015 moet het zelfstandig academisch personeel beantwoorden aan de vereisten die beschreven worden in de competentietoets.

de studenten zijn tevreden over de laagdrempeligheid en het persoonlijke contact dat studenten met docenten en assistenten hebben

Voorzieningen en studiebegeleiding

Studenten worden zowel door de docenten als door de medewerkers van Studiebelegeleiding begeleid tijdens hun opleiding. Het nauwe contact met de studenten is een sterkte van de VUB-opleiding; de studenten zijn tevreden over de laagdrempeligheid en het persoonlijke contact dat studenten met docenten en assistenten hebben. Studiebegeleiding organiseert verschillende begeleidingsactiviteiten, gebundeld in het Very Intensive Program, om studenten te helpen met de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit. De studenten kunnen ook een beroep doen op een tutor.

Instroom

Een groot aandeel van de studenten die starten met de opleiding hebben in het secundair onderwijs een opleiding gevolgd die goed voorbereidt op een academische opleiding (voor de mate waarin richtingen voorbereiden op een studie wiskunde, zie de onderwijskiezer). Alle generatiestudenten van het academiejaar 2015-2016 hebben ASO en een richting met minstens 6 uur wiskunde per week gevolgd.

De instroom in de opleidingen is beperkt. De opleidingsraad onderneemt verschillende activiteiten rond wetenschapspopularisering om meer studenten aan te trekken, zoals het geven van voordrachten in scholen, het opzetten van de wervingswebsite www.wiskundeinbrussel.be, de organisatie van de wedstrijd Wiskunnend Wiske en de organisatie van de conferentie The Beautiful Impact of Mathematics in Society (BIMS), waarvan nu reeds 2 succesvolle edities hebben plaatsgevonden. Verder is de opleidingsraad van plan om nauwer samen te werken met Brusselse scholen.

Studiesucces

In academiejaar 2015-2016 bedroeg het studierendement van de bachelorstudenten 73,6%. De doorlooptijd is goed. Het verbeteren van de drop-out ratio is een belangrijk aandachtspunt van de opleiding. Om ervoor te zorgen dat studenten met de vereiste achtergrond de opleiding aanvatten, heeft de opleidingsraad de verwachte wiskunde- en fysicavoorkennis geïnventariseerd en gepubliceerd op de opleidingspagina’s. Ook zijn er bijhorende toetsen opgesteld die toekomstige studenten op de universiteitscampus (bv. op infodagen) kunnen afleggen. De mogelijke redenen waarom studenten afhaken zullen aan de hand van gesprekken met studenten nader onderzocht, en indien mogelijk geremedieerd, worden. Ook zullen modeltrajecten via de website gecommuniceerd worden om het studierendement te verhogen.

Het studierendement van de masteropleiding bedroeg in 2015-2016 100%. Ook de doorlooptijd is goed.

wiskundigen hebben een waaier aan beroepsmogelijkheden

Uitstroom, alumni en relatie met het werkveld

Er zijn voldoende beroepsmogelijkheden voor wiskundigen, de afgestudeerden vinden zonder problemen werk. De opleidingsraad heeft, samen met de fysici, een brochure ‘100 beroepen voor wiskundigen en fysici’ opgesteld, waaruit duidelijk blijkt dat wiskundigen een waaier van beroepsmogelijkheden hebben.

Om tegemoet te komen aan de vraag van studenten om hen meer te informeren over beroepsuitwegen, plant de opleidingsraad meer met het werkveld (onder andere bedrijven in Brussel) samen te werken.

Internationalisering

In de bacheloropleiding wordt taalonderwijs aangeboden via keuzeopleidingsonderdelen. Opleidingsonderdelen, zowel in de bachelor- als in de masteropleiding, worden soms in het Engels gedoceerd wanneer een anderstalige (Erasmus- of ULB-) student de lessen bijwoont of een buitenlandse docent de lessen geeft. Alle docenten zijn onderzoekers met een internationaal netwerk. Studenten hebben de mogelijkheid om één of twee semesters aan een buitenlandse universiteit te studeren, en ieder jaar zijn er inkomende Erasmusstudenten. Vanaf 2016-2017 wordt er ook jaarlijks een buitenlandse excursie voor de studenten georganiseerd.

De opleidingsraad onderzoekt hoe de samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB) versterkt kan worden. Momenteel wordt er al een bacheloropleidingsonderdeel uitgewisseld tussen beide instellingen. De masteropleiding wordt samen met de UA georganiseerd.

Communicatie

Om tegemoet te komen aan de nood van studenten aan informatie, heeft de opleidingsraad de doorstroomboom die studenten kan helpen bij het kiezen van opleidingsonderdelen geüpdatet en werd een infosessie over de bachelorproef ingevoerd. Communicatie over de opleiding verloopt ook via de website www.wiskundeinbrussel.be.

Werking opleidingsraad

De opleidingsraad bevordert en bewaakt de kwaliteit van de opleidingen. De opleidingsraad tekent de visie uit en formuleert onder meer voorstellen over de inhoud, de vorm, de samenhang en de studeerbaarheid van de programma’s. Om efficiënter te kunnen vergaderen, werden de opleidingsraden van de bachelor- en de masteropleiding wiskunde vanaf het academiejaar 2017-2018 samengevoegd. Deze opleidingsraad komt geregeld samen.

 

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling die plaatsvond op 4 mei 2017.  Hierbij waren vertegenwoordigers van de opleidingsraad aanwezig, inclusief studenten, naast interne en externe peers en experten en een alumnus.

Tekst goedgekeurd door de Academische Raad op 2 juli 2018.