logo

Ethische Commissie Humane Wetenschappen

Opdracht

De onafhankelijke Ethische Commissie Humane Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderschrijft in haar beoordelingen het algemeen onderzoeksbeleid van de Vrije Universiteit Brussel zoals het streven naar een gezonde onderzoekscultuur, kwaliteitsvolle onderzoeksoutput en wetenschappelijke integriteit in onderzoek.

De Commissie verleent een ethisch advies aan onderzoekers. Ze toetst de verenigbaarheid van het ter advies voorgelegde onderzoek aan de ethische beginselen en normen. Verder kan de Commissie een algemeen ethisch beleidsadvies verlenen omtrent ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, in zoverre deze een duidelijke ethische dimensie hebben en relevant zijn voor onze universiteit. 

De Commissie is zodanig samengesteld dat alle disciplines in de Humane Wetenschappen erin vertegenwoordigd zijn. De effectieve leden en hun plaatsvervangers worden overeenkomstig het regelement betreffende de bijzondere adviesorganen van de Onderzoeksraad aangewezen door de onderzoeksraad. Het aangeduide lid zetelt in de Commissie ten persoonlijke naam. In de Commissie zetelt steeds minstens één ethicus en één jurist onder de leden. 

De vergaderingen van de Commissie verlopen met gesloten deuren. De leden van de Commissie zijn gehouden door de discretieplicht. Het is mogelijk dat de personen die de Commissie om advies gevraagd hebben uitgenodigd worden teneinde hun vraag toe te lichten of om vragen van de leden van de Commissie te beantwoorden. De Commissie kan tevens deskundigen uitnodigen teneinde ze te horen en ze desgevallend – met raadgevende stem – aan de beraadslaging te laten deelnemen. In dat geval zijn de aldus uitgenodigde deskundigen eveneens gehouden door de discretieplicht.

Richtlijnen van de ECHW

 U kan hier de Richtlijnen van de ECHW terugvinden.


Samenstelling:

De samenstelling van de ECHW wordt jaarlijks door de Onderzoeksraad goedgekeurd.

 • Discipline Psychologie: Prof. dr. Peter Theuns & Prof. dr. Eva Dierckx (PV)

 • Discipline Educatiewetenschappen: Prof. dr. Chang Zhu & Prof. dr. Pieter Meurs (PV)

 • Discipline Sociale Bewegingswetenschappen: Prof. dr. Koen De Brandt & Prof dr. Paul Wylleman (PV)

 • Discipline Criminologie: Prof. dr. Jenneke Christiaens & Prof. dr. Sofie De Kimpe (PV)

 • Discipline Recht: Prof. dr. Aube Wirtgen & Prof. dr. Guido Van Limbergen (PV)

 • Discipline Economische Wetenschappen: Prof. dr. Nikolay Dentchev & Prof. dr. Peter Claeys (PV)

 • Discipline Sociale Wetenschappen: Prof. dr. Bram Spruyt (ondervoorzitter) & Prof. dr. Karl Verstrynge (PV)

 • Discipline Letteren & Historische Wetenschappen: Prof. dr. Daniel Acke & Prof. dr. Wouter Ryckbosch (PV)

 • Discipline Wijsbegeerte: Prof. dr. Johan Stuy (Voorzitter) & Prof. dr. Gustaaf Cornelis (PV)

 • Juridisch adviseur: Dhr. Wessel Damen

 • Secretaris: mevr. Margaux Capieau

 

Vergaderdata van de ECHW voor 2018-2019

De deadline voor indienen is telkens max. 12 dagen voor de zitting:

 • 29 oktober 2018

 • 10 december 2019

 • 14 januari 2019

 • 18 maart 2019

 • 13 mei 2019

 • 1 juli 2019

 

Vergunningsaanvraag

Bij het indienen van een dossier bij de ECHW wordt het aangeraden om het dossier eveneens in te dienen bij de Data Protection Officer (DPO) van de VUB. De DPO u kan begeleiden in de correcte verwerking (verzameling, bewaring, bescherming,...) van uw data (e.g. persoonsgegevens): DPO@vub.be

U dient volgende documenten in te dienen opdat uw aanvraag ontvankelijk verklaard kan worden:
U dient uw dossier in per mail: ECHW@vub.be

1. het aanvraagformulier: Aanvraagformulier

2. bijhorende (gevalideerde en niet-gevalideerde) vragenlijst/survey (indien van toepassing)

3. bijhorende (voorlopige) intervieuwguide/topicguide (indien van toepassing)

4. Informatie- en toestemmingsformulier voor de instelling waar het onderzoek plaatsvindt (vb. op een school) (indien van toepassing)

5. Informatie-en toestemmingsformulier voor de participant:

Dit is verplicht zodra er gewerkt wordt met persoonsgegevens. Meer informatie kan u terugvinden op de VUB-webpagina inzake Privacy.

 •  het informatie- en toestemmingsformulier voor de meerderjarige wilsbekwame participant

 •  het informatie- en toestemmingsformulier voor de meerderjarige wilsonbekwame participant EN het informatie- en toestemmingsformulier voor de voogd/ouder/wettelijk vertegenwoordiger

 •  het informatie- en toestemmingsformulier voor de minderjarige participant EN het informatie- en toestemmingsformulier voor de ouder/voogd

 

Contact

Secretariaat van de Ethische Commissie Humane Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Margaux Capieau (Secretaris ECHW )

mail: ECHW@vub.be

T°: +32 (0)2 629 21 39