logo

Redelijk Eigenzinnig?

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is een meertalig en interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. Het wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de humanistische visie dat mens en samenleving verbeterbaar zijn, gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe willen we het toekomstige (samen)leven maken? Volgens welke grondslagen? Waar halen we inspiratie? Welke bakens zetten we uit? Welke rol dienen burger, wetenschap(per), … te spelen? We brengen mensen samen om actief en concreet na te denken over de uitdagingen van deze tijd: academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers gaan tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen... in gesprek met  studenten en het brede publiek. Brussel als stad en de diversiteit aan maatschappelijke actoren die deze stad dag-in-dag-uit maken, vormen hierbij een belangrijke inspiratiebron en klankbord.         

Redelijk Eigenzinnig verkent elk jaar één centraal thema, opgehangen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals). De vierde editie (2018-2019) neemt het thema Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet onder de loep. 

Redelijk Eigenzinnig wil de brug slaan tussen academische wereld, werkveld en publieke sfeer. Studenten die inschrijven voor het vak werken in multidisciplinair team aan aan een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. Onze publieksactiviteiten gaan door op diverse Brusselse locaties en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Interesse?

Inschrijven als student voor het vak Redelijk Eigenzinnig? Lees verder onder VOOR STUDENTEN.

Interesse om als niet-student één van onze activiteiten bij te wonen? Lees verder onder PROGRAMMA.

Wil je een interdisciplinair studententeam aan de slag laten gaan met een steunvraag vanuit jouw organisatie? Neem een kijkje onder PROJECTVOORSTELLEN.

Wat studenten van het vak vinden?

In volgende filmpjes delen zij hun ervaring.

Partners

Redelijk Eigenzinnig komt tot stand dankzij de steun en bijdragen van heel wat mensen.

Structurele partners zijn DeMens.Nu, Humanistisch Verbond - afdeling Brussel, Wtnschp, Crosstalks & Citizenne.

Zin in meer?

Op onze blogpagina kan je meer lezen.

Verder kan je ons ook volgen, delen en liken via onze facebookpagina.

Waarom dit vak volgen?

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij. wil studenten toestaan inzicht te ontwikkelen in complexe maatschappelijke problemen, hun eigen referentiekader en het Brusselse onderzoeks- en werkveld. Het vak wil studenten de kans geven om praktijkervaring op te doen en een engagement aan te gaan met de betrokken actoren. Studenten werken in multidisciplinair team (4 à 6 studenten) aan een project, gebaseerd op een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. Ze werken hieromtrent een innovatieve oplossing of voorstel uit. Kritisch-wetenschappelijke reflectie, vrij onderzoek, duurzaamheid en maatschappelijk engagement staan hierbij centraal. Op die manier wil het vak studenten doen stilstaan bij individuele en collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen en bijdragen aan duurzame maatschappelijke transformatie en vooruitgang.

Hoe wordt het opleidingsonderdeel georganiseerd?

Het opleidingsonderdeel wordt aangeboden in twee varianten: 3 of 6 SP (zie inschrijven) en strekt zich uit over het volledige academiejaar. Alle contactmomenten vinden plaats op dinsdag vanaf 18u. Studenten dienen hierop aanwezig te zijn.

De hoorcolleges van ‘Redelijk Eigenzinnig’ nemen de vorm van publieksactiviteiten. Vier lezingenavonden belichten de behandelde thematiek vanuit een specifieke invalshoek en/of wetenschapsdomein. Deze worden aangevuld door  diverse activiteiten (workshops, museumbezoek, rondleiding, debat, ..) waar theoretische inzichten en ontwikkelingen worden geconfronteerd met praktijkervaring binnen diverse maatschappelijke sectoren en disciplines. De publieksactiviteiten gaan door op diverse locaties buiten de VUB-campus en staan open voor externe geïnteresseerden.

Tussen de publieksactiviteiten door vinden werkcolleges plaats die de vorm aannemen van groepswerk. Studententeams worden bijgestaan door de onderwijsbegeleiders voor de analyse van het aan hen toegewezen project en het verwerken van aangereikte en verzamelde informatie, ze presenteren (tussentijdse) resultaten en blikken terug op de samenwerking in hun team. Tijdens SKILLSlabs wordt gewerkt aan vaardigheden die van belang zijn bij (multidisciplinair) teamwerk en praktijkgericht onderzoek (actief luisteren, feedback geven en ontvangen, conflicten hanteren, efficiënt overleggen, het formuleren en onderbouwen van persoonlijke standpunten, onderzoeksmethoden, presentatietechnieken, projectmanagement, … ).

Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat ze zelfstandig aan het werk gaan. Ze verzamelen en verwerken informatie, organiseren contactmomenten bij de organisatie en formuleren antwoorden, bevindingen, conclusies bij de vooropgestelde vragen. Tijdens het tweede semester worden helpdesk- en intervisiemomenten georganiseerd om projectvorderingen op te volgen en bij te sturen.

‘Redelijk Eigenzinnig’ sluit af met een jurymoment waar slotbevindingen worden gepresenteerd aan een breed publiek (onderwijsteam, medewerkers non-profit organisaties, medestudenten en andere geïnteresseerden).

Wat wordt er verwacht?

Van de studenten wordt verwacht dat ze:

  • aanwezig zijn tijdens de lezingen, workshops en werkcolleges
  • actief en constructief samenwerken in kleine, interdisciplinaire groepen
  • op basis van het aangereikte materiaal, in groep weloverwogen en onderbouwde standpunten innemen

Hoe wordt er geëvalueerd?

De evaluatie voor het opleidingsonderdeel Redelijk Eigenzinnig verloopt volgens het pass/fail-principe. Er wordt zowel proces- als productmatig beoordeeld.

Procesevaluatie omvat de participatie aan en individuele inbreng tijdens de hoorcolleges, het groepswerk, aanwezigheid en actieve deelname aan workshops en begeleidingsmomenten.

Productevaluatie omvat de kwaliteit van de ingeleverde opdrachten en uitgevoerde taken.

Inschrijven?

Wie kan inschrijven? Het opleidingsonderdeel staat open vanaf de 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je reeds 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding.

VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig willen volgen, kunnen het vak opnemen door het als keuzevak aan te klikken in de Self Service voor Studenten, zie https://student.vub.be/vakkenregistratie. Na registratie moet contact worden genomen met de onderwijsbegeleiders van Redelijk Eigenzinnig (redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be). Dit is belangrijk voor toewijzing aan een project en team.

Andere studenten nemen voor registratie best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Problemen bij registratie of ben je niet zeker of je registratie wel goed is verlopen? Mail redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Onderwijsteam

Vak-titularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge & Prof. dr. Joke Bauwens

Onderwijsbegeleiding: Linde Moriau (mail: Linde.Moriau@vub.be)

Publiekswerking: Goedele Nuyttens (mail: Goedele.Nuyttens@vub.be)

Samenwerking met partner-organisaties: Jozefien De Marrée & Catherine Morel

Benieuwd?

Heb je vragen over het opzet of concrete verloop van Redelijk Eigenzinnig?

Kom naar de infosessie op dinsdag 2 oktober (campus Etterbeek, 11u, lokaal D3.14) en donderdag 4 oktober (campus Jette, 11u, lokaal J. Auditorium 4).

editie 2019-2020

Volgend jaar verkent Redelijk Eigenzinnig de klimaatuitdaging. Meer info hierover volgt.

editie 2018-2019

De vierde editie van Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij neemt het thema Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet onder de loep.

Vier avonden lang buigt Redelijk Eigenzinnig zich over de oorsprong en impact van oorlog en conflicten. We gaan op zoek naar nieuwe fundamenten en visionaire beelden voor vrede en rechtvaardigheid en onderzoeken welke rol wetenschap, politiek, onderwijs, kunst en media kunnen spelen. We geven het woord aan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers voor een reeks van multidisciplinaire lezingen, debat en workshops. 

Lezingen, debatten en workshops vinden plaats op verschillende locaties in Brussel. Ze zijn gratis en open voor iedereen.

GERTRUDIS VAN DE VIJVER - Immanuel Kant: To Perpetual Peace (Inaugural lecture)

16 OCT. 2018

JOES SEGAL - Art and Crisis (Lecture)

30 OCT. 2018

Mind over Media: Hoe hedendaagse propaganda ons beïnvloedt (Workshop)

30 OCT. 2018

SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER - Remembering the War in Public Space (Lecture)

27 NOV. 2018

Brussels, November 1918. From War to Peace? (Exhibition)

27 NOV. 2018 (Guided Tour @ BELvue Museum)

NILS DUQUET - Guns for Sale: Legal and Illegal Arms Trade in Belgium (Lecture)

11 DEC. 2018

Muziektheater 'Het verdriet van Vlaanderen'

3 APRIL 2019 - INFO & REGISTRATION

Levende Bib @ Muntpunt

3 APRIL 2019 - INFO & REGISTRATION

Inschrijven als student?

Wie kan inschrijven? Het opleidingsonderdeel staat open vanaf de 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je reeds 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding.

VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig willen volgen, kunnen het vak opnemen door het als keuzevak aan te klikken in de Self Service voor Studenten, zie http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie.

Andere studenten nemen voor registratie best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Problemen bij registratie of ben je niet zeker of je registratie wel goed is verlopen? Mail redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Inschrijven als niet-student?

Redelijk Eigenzinnig-activiteiten kunnen door alle geïnteresseerden worden bijgewoond.

Klik onder PROGRAMMA op de activiteit waarvoor je wil inschrijven.

Vul het registratieformulier in.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?


Hou me op de hoogte

Wil je met een multidisciplinair studententeam aan de slag?

Redelijk Eigenzinnig daagt studenten uit om een onderbouwd standpunt te formuleren met betrekking tot urgente maatschappelijke vraagstukken. Het vak stimuleert hen ook om een concreet engagement aan te gaan. Studenten werken in multidisciplinair team aan een project, gebaseerd op een steunvraag ingediend door een Brusselse (non-profit) organisatie. Deze vragen vertrekken van concrete uitdagingen of noden waar de organisaties mee geconfronteerd worden. De studenten worden begeleid om hierrond een eigenzinnig voorstel uit te werken.

Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen de projecten heel divers van aard zijn en betrekking hebben op verschillende domeinen. Zo kunnen studententeams bijdragen aan het ontwerpen of uitproberen van een prototype of werkvorm, het draagvlak verkennen voor een bepaald idee, bestaande expertise en goodpractices in kaart brengen, het uitdenken of voorbereiden van een event, etc.

Belangrijk is dat de projectvoorstellen het toestaan om vanuit diverse disciplines te worden behandeld en studenten uitnodigen om een onderbouwd standpunt te ontwikkelen over vragen / dilemma’s in relatie tot het jaarthema.

Voor academiejaar 2018-2019 staat het thema 'Oorlog, conflict, vrede en verzet' centraal.

Dien een steunvraag in!

Heeft uw organisatie nood aan frisse ideeën, nieuwe invalshoeken, jonge mensen die vanuit hun ervaringen en expertise mee naar jullie uitdagingen en toekomstplannen kijken?

Hebben jullie zin om aan de slag te gaan met een multidisciplinair team van VUB-studenten? 

De projectoproep voor editie '18-'19 is afgesloten, maar voor vragen kan u terecht bij  catherine.morel@vub.be.

Binnenkort gaat de projectoproep voor academiejaar '19-'20 open en vindt u hier meer achtergrondinformatie.

Projectvoorstellen editie '18-'19

Onderin een overzicht van de projectvoorstellen waar studenten Redelijk Eigenzinnig tijdens academiejaar 2018-2019 mee aan de slag kunnen.

ZIN EN ONZIN VAN MILITAIRE OPERATIES

VREDESACTIE

OORLOG & VREDE IN DE LERARENOPLEIDING

GOODPLANET

SPOREN VAN OORLOG & VREDE IN BRUSSEL

CINEMATEK

PEACEJAM! VREDESEDUCATIE IN HET HOGER ONDERWIJS

VUB

LEVENDE BIB VOOR EEN VREEDZAME SAMENLEVING

HUMANISTISCHE JONGEREN

JONGEREN MOBILISEREN VOOR MENSENRECHTEN

AMNESTY INTERNATIONAL

SIGNAL KANAL: STEDELIJKHEID & CONFLICT

GLOBE AROMA

ZIN EN ONZIN VAN MILITAIRE OPERATIES

VREDESACTIE

FILMERFGOED UIT HET OORLOGSVERLEDEN

CINEMATEK

CONFLICT & SEKSUEEL GEWELD

UCOS

BRUSSELSE STRUIKELSTENEN

STICHTING AUSCHWITZ

HEDENDAAGSE PROPAGANDA

MEDIAWIJS

Benieuwd?

Hieronder een overzicht van de projecten van vorige jaren.

Contactgegevens

Meer informatie over Redelijk Eigenzinnig? 
Contacteer redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be

Het Redelijk Eigenzinnig team?

Vak-titularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge & Prof. dr. Joke Bauwens

Onderwijsbegeleiding: Linde Moriau

Publiekswerking: Goedele Nuyttens

Samenwerking met partner-organisaties: Jozefien De Marrée & Catherine Morel

Je vindt ons hier:
lokaal 5C451, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus van de VUB
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel  (gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451)

Tel: +32 (0)26292415

VOLG ONS OP FACEBOOK


RE ON FACEBOOK

REDELIJK EIGENZINNIG BLOGT!


RE BLOG

OP DE HOOGTE BLIJVEN?


Hou me op de hoogte

Programma '18-'19

In de vierde editie van Redelijk Eigenzinnig werd onder de titel Just Peace het thema Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet onder de loep genomen. Vier avonden lang boog Redelijk Eigenzinnig zich over de oorsprong en impact van oorlog en conflicten. Tijdens lezingen, debat en workshops gingen onderzoekers en studenten samen met het brede publiek en het middenveld op zoek naar nieuwe fundamenten en visionaire beelden voor vrede en rechtvaardigheid en onderzochten ze welke rol wetenschap, politiek, onderwijs, kunst en media hierin kunnen spelen.

16 okt. '18 - Gertrudis Van de VIjver: 'Immanuel Kant: To perpetual peace'
30 okt. '18 - Joes Segal: 'Art and Crisis'
27 nov. '18 - Sophie De Schaepdrijver: 'Remembering the war in public space'
02 dec. '18 - Nils Duquet: 'Guns for sale: Legal and illegal arms trade in Belgium'
12 feb. '18 - Soirée met workshops digital storytelling, interviewtechnieken en socratische dialogen

Programma '17-'18

De derde editie 'Redelijk Eigenzinnig' stond stil bij de mogelijkheden en impact van Nieuwe Technologie. Leidt (bio)technologie tot een nieuwe menselijke soort? Wie zal onze privacy waarborgen? Wat is de impact van de toenemende robotisering op de  gezondheidszorg, werkgelegenheid en vergrijzing? Zullen slimme machines ons emanciperen van mensonwaardige arbeidsomstandigheden of zullen ze de sociale ongelijkheid doen toenemen? Maken ze de weg vrij voor duurzamere productiemethoden? Onze Heerlijk Nieuwe Wereld: Technocalyps of Technotopia?

12 okt. '17 - Peter-Paul Verbeek: 'Smart cities and citizens, a question of technology?'
17 okt. '17 - Mireille Hildebrandt & Bernard Manderick: 'Democracy (as a successful misunderstanding) in an algorithmic world'
07 nov. '17 - Sophie Wennerscheid & Bram Vanderborght: 'The science & fiction of human/robot relationships'
21 nov. '17 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
13 feb. '18 - Mitch Altman: 'Hacking, rethinking technology in collaboration'
27 feb. '18 - Soirée met workshops en debat
20 mar. '18 - Robert Riener: 'Human-centered technologies for movement assistance and rehabilitation'

Programma '16-'17

Het thema voor academiejaar 2016-2017 was migratie. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, rondleidingen, getuigenissen... werden een aantal belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikkelingen mbt migratie vanuit verschillende disciplines bvelicht. In het eerste semester lag de focus op de oorzaken en impact van migratie. In het tweede semester bekeken we vraagstukken met betrekking tot participatie en burgerschap.

10 okt. '16 - Saskia Sassen: 'Migration and Expulsions'
18 okt. '16 - Bram Cleys: 'Migratie en ontwikkeling'
08 nov. '16 - Fred Mednick: 'Emergency Education'
22 nov. '16 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
14 feb. '17 - Mary Bosworth: 'Is immigration detention a form of punishment?'
07 mar. '17 - Nadia Fadil: 'On radicalisation. Critical perspectives on a contested paradigm'
21 mar. '17 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
 

Programma '15-'16

Voor de eerste editie (academiejaar 2015 - 2016) stond het thema duurzaamheid centraal. We verkenden 4 thema's: duurzame wetenschap, duurzaamheid en klimaat, duurzaam omgaan met werk, duurzaam bewegen.

13 okt. '15 - Eric Corijn: Inagurale rede: 'Een wereld in transitie, een missie voor deze generatie'
20 okt. '15 - Jean-Claude Burgelman: 'Duurzame wetenschap'
10 nov. '15 - Philippe Huybrechts: 'Kimaat en duurzaamheid'
16 feb. '16 - Marc Elchardus: 'Duurzaam omgaan met werk'
12 apr. '16 - Paul De Knop: 'Levenslang en duurzaam bewegen'

Zin in meer?

Op onze blogpagina kan je meer lezen.

Verder kan je ons ook volgen, delen en liken via onze facebookpagina.

Lezingen kunnen bekeken worden op youtube.