Het effect van reflectief functioneren bij waakzame zorg: ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument voor reflectief functioneren in professionele relaties (ProRFS)


Dank voor uw interesse in deze vragenlijst. De vragenlijst gaat over de interacties van mensen die beroepshalve omgaan met kinderen of jongeren (2.5 tot 18 jaar), meer specifiek over de houding die u aanneemt in een conflictsituatie. Een conflict is een situatie waarin u als volwassene belandde omwille van een verschil tussen wat u wou en wat een kind of jongere wou. Het gaat om een gebeurtenis waarbij u, het kind of beiden geëmotioneerd raakten.

 

Doel

Het doel van deze vragenlijst is het opstellen van een gevalideerd instrument over mentaliseren, specifiek in een professionele context. Dergelijke vragenlijst kan daarna ingezet worden om individuen en teams informatie te geven over waar kan bijgestuurd worden in de relatie tijdens het werken met kinderen of jongeren, en in de organisatie van de setting. Dit onderzoek kadert binnen een doctoraatsonderzoek.

 

Verloop

Deze vragenlijst bestaat uit maximaal 134 vragen die op te delen zijn in 3 grote onderdelen. Het aantal vragen is afhankelijk van voorafgaande antwoorden.

 • Informatieve en demografische vragen (beroep, leeftijd,…)
 • Vragen over omgaan met conflicten in professionele relaties met kinderen/jongeren.
 • Bijkomende vragen over belangrijke andere variabelen die hier verband mee houden (stress, tevredenheid, bekendheid met theorie,…)

 

Vertrouwelijkheid

 • Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en bewaard, in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tot maximaal vijf jaar na afronding van het onderzoek (voorzien 2020).
 • De ruwe data worden bewaard op de beveiligde server van het UZ Brussel tot maximaal vijf jaar na het afronden van het doctoraatsonderzoek (voorzien in 2020). Nadien worden zij verwijderd van alle digitale platformen.
 • Door de anonieme verwerking zal uw werkgever in geen geval uw individuele resultaten kunnen zien. De verwerking gebeurt enkel door de onderzoekers die hieronder vermeld staan
 • Er zal gevraagd worden naar de code die u bij eventueel eerder onderzoek invulde zodat wij uw beide deelnames aan elkaar kunnen linken. Ter herinnering: we kunnen uw identiteit hieruit niet afleiden. Door de anonieme verwerking van de gegevens zal ook uw werkgever in geen geval individuele resultaten kunnen inzien.

 

Dit onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel, die als centrale commissie fungeert, na raadpleging van de ethische commissies van andere deelnemende ziekenhuizen. Als deelnemer aan dit onderzoek bent u gedekt door de verzekeringspolis die de Vrije Universiteit Brussel heeft afgesloten bij Ethias (Prins-Bisschopssingel 73, Hasselt) onder polisnummer 45.147.458.

 

Er is geen vergoeding voorzien voor deelname.

Verder herinneren wij u graag aan uw rechten als deelnemer, namelijk het recht om voorgelicht en vrij toe te stemmen tot deelname, het recht op het opvragen van de algemene resultaten na het onderzoek en het recht om te stoppen met het onderzoek wanneer u wilt.

Hoewel er geen risico's verbonden zijn aan het invullen van de vragenlijst, zou u een zeker ongemak kunnen ondervinden bij sommige vragen. Indien u door het invullen van de vragenlijst de nood ervaart aan psychologische hulp, dan kan u de hoofdonderzoeker (Bart Colson) contacteren.

 

Praktisch:

 • De vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. U kan de vragenlijst in twee keer invullen door op "hervat later" te klikken.
 • Keer niet terug in de vragenlijst want hierdoor gaan uw gegevens verloren.
 • Gebruik enkel de knoppen "volgende", "hervat later" of "versturen".
 • Wacht niet langer dan 20 minuten tussen twee vragen (antwoorden worden dan niet bewaard).
 • De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 30/06/2019.

 

 

Na het verzenden van de antwoorden, krijgt u weblinks naar waar u meer informatie kan vinden over de achterliggende theorieën die voor deze bevraging gebruikt werden.

 

Om het onderzoek niet te beïnvloeden verzoeken we u niet over de vragen of uw antwoorden te communiceren met mensen die de vragenlijst eventueel nog kunnen invullen.

 

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Bart Colson, 02/477.60.72, bart.colson@uzbrussel.be  (doctorandus in de psychologie)
Koen De Vos, (master psychologie)
prof. dr. Johan Vanderfaeillie, VUB, faculteit psychologie en educatiewetenschappen
prof. dr. Patrick Luyten, KU Leuven, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen

 


Een opmerking over uw privacy

Deze enquête is anoniem. De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.


 


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.