Redelijk eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij

Programma | Schrijf je in! Voor studenten | Nieuws | Blijf op de hoogte

Redelijk Eigenzinnig?

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- en activiteitenreeks voor een breed publiek. 

Aan de basis liggen de humanistische waarden en onderwijsvisie van de VUB waarin vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, vrij onderzoek, kritische vorming en verantwoordelijkheid centraal staan. Vanuit deze pijlers wil 'Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij' aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. We geven het woord aan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers. Tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen,... gaan zij in gesprek met  studenten en het brede publiek. Tijdens academiejaar 2016-2017 buigen we ons over het thema migratie.

Studenten werken volgens de principes van probleemgestuurd onderwijs samen in interdisciplinaire teams. Aan de hand van een concrete probleemtaak leren ze zo om informatie te verzamelen en kritisch te verwerken, waarbij ieder vanuit de eigen achtergrond kan bijdragen.

Inschrijven als student voor 'Redelijk Eigenzinnig'? Lees verder onder voor studenten.

Wil je als niet-student onze activiteiten bijwonen? Lees verder onder programma.

Benieuwd naar wat dit allemaal concreet betekent? Lees en volg ons op onze blogpagina of via facebook.

 Programma

(vanaf 1 september komt hier het volledige programma)

2016   2017

SASKIA SASSEN

MIGRATION AND EXCLUSION

11/10/2016 - LEZING

 

MARY BOSWORTH

IMMIGRATION DETENTION

14/02/2017 - LEZING

     

BRAM CLEYS

MIGRATIE EN ONTWIKKELING

18/10/2016 - LEZING

 

 

TE BEVESTIGEN

07/03/2017 - LEZING

     

FRED MEDNICK

EMERGENCY EDUCATION

08/11/2016 - LEZING

 

THOMAS SWERTS | ABDELHAK ZIANI 

PARTICIPATIE VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN

21/03/2017 - WORKSHOP

     

IVES HUBLOUE | GERLANT VAN BERLAER

MEDISCHE INTERVENTIES BIJ RAMPEN

22/11/2016 - LEZING

 

MINNE HUYSMANS 

RONDLEIDING IN EEN AANKOMSTWIJK

21/03/2017 - WANDELING

     

JOSY SALDECO WONG| LARS VAN DENSEN

PEOPLE'S ORGANISATION 

22/11/2016 - WORKSHOP

 

LABOvzw 

INBURGERING VOOR AUTOCHTONEN

21/03/2017 - WORKSHOP

     

KEVIN SMETS (ea)  

MEDIA-TOOLBOX VAN VLUCHTELINGEN

22/11/2016 - WORKSHOP

 

YOUSSEF KOBO | DALILLA HERMANS (ea) 

IN GESPREK OVER BURGERSCHAP EN ACTIVISME

21/03/2017 - DEBAT

     

S. MESSOUDI | F. MESTRUM | M. KEGELS

DILEMMA'S IN OPVANGKAMPEN 

22/11/2016 - DEBAT

 

KLARA VAN ES

CARNOTSTRAAT 17

21/03/2017 - DOCUMENTAIRE

     

LIEVEN CORTHOUTS

THE INVISIBLE CITY / KAKUMA

22/11/2016 - DOCUMENTAIRE

   

SLOTHAPPENING

18 tem 25 april 2017

 

Het thema voor academiejaar 2016-2017 is migratie. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, rondleidingen, getuigenissen... zullen een aantal belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikkelingen gelinkt aan dit onderwerp worden belicht vanuit verschillende disciplines.

In het eerste semester  ligt de focus op de oorzaken en impact van gedwongen migratie. Welke nieuwe migratiedynamieken tekenen zich af ten gevolge van (oa) klimaatverandering, technologische evoluties en  toegenomen ongelijkheid? We leggen een aantal misvattingen en dilemma’s bloot met betrekking tot humanitaire interventies en ontwikkelingsvraagstukken. Ook verkennen we het belang van educatie en sociale bewegingen in het weerbaar maken van kwetsbare gemeenschappen.

In het tweede semester  bekijken we vraagstukken met betrekking tot participatie en burgerschap. Welke processen van in – en uitsluiting zijn aan het werk ten aanzien van mensen met migratie-achtergrond? Wat betekent burgerschap en hoe bepalen we wie wel en wie geen ‘burger’ is? We bekijken de impact van bestaande wettelijke kaders en beeldvorming, denken na over solidariteit en toegankelijkheid, en gaan na welke rol onderzoekers, middenveldorganisaties en activisten hierin spelen.

Hierbij komen zowel academici als mensen actief in het werkveld aan het woord.

Al onze activiteiten gaan door buiten de campus, op diverse Brusselse locaties. Op die manier willen we bij het uiteenzetten van het thema ook ingaan op de zeer specifieke Brusselse grootstedelijke context en uitdagingen.

 

Hoe inschrijven?

Wie kan inschrijven? 'Redelijk Eigenzinnig'-activiteiten kunnen door alle geïnteresseerden worden bijgewoond. Klik onder 'programma' op 'meer info en inschrijven' bij de activiteit waarvoor je wil inschrijven. Vul het inschrijvingsformulier in.

VUB-studenten die 'Redelijk Eigenzinnig' als keuzevak willen volgen, kunnen inschrijven via de Self Service Studenten, zie http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie.

Andere studenten nemen voor registratie best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Voor studenten

Waarom dit vak volgen?

Het universiteitsbrede opleidingsonderdeel 'Redelijk Eigenzinnig' is opgebouwd volgens het principe van probleemgestuurd onderwijs. Het wil studenten inzicht geven in wetenschappelijke ontwikkelingen en argumentatievoering ten aanzien van het behandelde thema, uitdagen tot interdisciplinaire reflectie en standpuntontwikkeling en toestaan communicatieve en samenwerkingsvaardigheden te versterken.

Door het bijwonen van de lezingen, het actief deelnemen aan de leeractiviteiten en het reflecteren met medestudenten uit uiteenlopende disciplines, leer je niet alleen de verschillende stellingnames en argumenten in actuele wetenschappelijke discussies  kennen, je wordt ook uitgedaagd om hier zelf een kritische positie over in te nemen en te verwoorden.

Je steekt dus niet alleen inhoudelijk heel wat op: je komt ook in contact met medestudenten uit andere faculteiten, je leert de visie van de VUB, haar proffen en notoire sprekers uit verschillende domeinen kennen, en wordt gestimuleerd om een eigen standpunt in te nemen en te communiceren naar anderen.

Tijdens de infosessie (dinsdag 27 september 2016, van 11u tot 13u) wordt  een algemene introductie gegeven op het vak.  

Hoe wordt het opleidingsonderdeel georganiseerd?

Het opleidingsonderdeel (voor 3 of 6 SP, zie inschrijven) strekt zich uit over het volledige academiejaar.

Concreet wordt het opgevat als 2 modules van elk acht weken.

 • In de eerste week worden tijdens een inleidend werkcollege een aantal centrale probleemstellingen / casussen met betrekking tot de behandelde thematiek toegelicht en verkend.

 • In de tweede en vierde week worden hoorcolleges (state of the arts) gegeven door specialisten ter zake, die het behandelde thema belichten vanuit een specifieke invalshoek en wetenschapsdomein.

 • In de derde week wordt een werkcollege voorzien om de studententeams bij te staan bij het verwerken van de informatie aangereikt tijdens de lezingen en de analyse van en oriëntering op de aan hen toegewezen probleemstelling / casus (formuleren van subvragen/leerdoelen).

 • Gedurende  weken 5 en 6 gaan de studenten in interdisciplinaire groep (3 à 10 studenten) zelfgestuurd aan de slag, ze verzamelen en verwerken informatie en formuleren antwoorden / conclusies / bevindingen bij de vooropgestelde vragen.

 • In de zevende week dienen studenten een verslag in over de wijze waarop ze tewerk zijn gegaan.

 • In week acht presenteren de teams hun bevindingen, conclusies op creatieve wijze voor de ganse groep van ingeschreven studenten.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagen van 18u tot 20u.

Wat wordt er verwacht?

Van de studenten wordt verwacht dat ze:

 • aanwezig zijn tijdens de lezingen, workshops en werkcolleges
 • actief en constructief samenwerken in kleine, interdisciplinaire groepen
 • op basis van het aangereikte materiaal, in groep weloverwogen en onderbouwde standpunten innemen
 • voor de 6SP-variant: drie individuele opiniestukken uitwerken

Studenten krijgen hierbij de nodige ondersteuning van de twee onderwijsbegeleiders.

Hoe wordt er geëvalueerd?

Er is geen eindexamen voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’. De evaluatie verloopt volgens het pass/fail-principe.

Meer informatie hierover is te vinden in de studentenhandleiding.

Inschrijven?

Wie kan inschrijven? Het opleidingsonderdeel staat open vanaf de 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je reeds 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding.

Hoe kan je inschrijven? Wil je inschrijven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’, log in via Self Service Studenten en duid Redelijk Eigenzinnig aan als keuzevak. Zie http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie. Problemen bij registratie of ben je niet zeker of je registratie wel goed is verlopen? Mail redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Blijf op de hoogte

Contact

Meer informatie over Redelijk Eigenzinnig? 
Contacteer redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be

Onderwijsbegeleiders
Lokaal 5C451 (gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451)
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Tel: +32 (0)26292415

Linde.Moriau@vub.ac.be
Sophie.Withaeckx@vub.ac.be

Team

Titularis:

 • Karl Verstrynge (LW/ES)

Co-titularissen:

 • Evert Zinzen (LK)
 • Els Dumortier (RC)
 • Jan Danckaert (WE)
 • Willem Distelmans (GF)
 • Gily Coene (LW)
 • Dirk Lefeber (IR)
 • Joke Bauwens (ES)
 • Koen Lombaerts (PE)

Onderwijsbegeleiders:

 • Sophie Withaeckx
 • Linde Moriau

Onderwijsexperten:

 • Yvette Michotte (Vicerector Onderwijs)
 • Jolein De Ridder
 • Stijn Van Achter 

Partners