Redelijk Eigenzinnig?

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is een meertalig en interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. Het wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de humanistische visie dat mens en samenleving verbeterbaar zijn, gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe willen we het toekomstige (samen)leven maken?  Volgens welke grondslagen? Waar halen we inspiratie? Welke bakens zetten we uit? Welke rol dienen burger, wetenschap(per), … te spelen? We brengen mensen samen om actief en concreet na te denken over de uitdagingen van deze tijd: academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers gaan tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen,... in gesprek met  studenten en het brede publiek. Brussel als stad en de diversiteit aan maatschappelijke actoren die deze stad dag-in-dag-uit maken, vormen hierbij een belangrijke inspiratiebron en klankbord.         

Elk jaar staat er één thema centraal. De derde editie van Redelijk Eigenzinnig (editie 2017-2018) verkent de mogelijkheden en impact van nieuwe technologieën. Leidt (bio)technologie tot een nieuwe menselijke soort? Is biotech gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk? Hoe onze privacy beschermen in tijden van big data? Is het aanvaardbaar levende organismen en genetische informatie te patenteren? Wat zijn de sociale gevolgen van bionische implantaten? Is het wenselijk dat machines onze emoties sturen? Wat is de impact van de toenemende robotisering op de  gezondheidszorg, werkgelegenheid en vergrijzing? Zullen lerende machines ons emanciperen van mensonwaardige arbeidsomstandigheden of zullen ze de sociale ongelijkheid doen toenemen? Katalyseren sociale media en digitale netwerken sociale verandering? Hoe slim zijn onze steden en hoe neutraal zijn algoritmen? Etc.

Redelijk Eigenzinnig wil de brug slaan tussen academische wereld, werkveld en publieke sfeer. Studenten die inschrijven voor het vak werken in multidisciplinair team aan aan een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. Onze publieksactiviteiten gaan door op diverse Brusselse locaties en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Inschrijven als student voor het vak Redelijk Eigenzinnig? Lees verder onder VOOR STUDENTEN.

Interesse om als niet-student één van onze activiteiten bij te wonen? Lees verder onder PROGRAMMA.

Wil je een interdisciplinair studententeam aan de slag laten gaan met een steunvraag vanuit jouw organisatie? Neem een kijkje onder PROJECTVOORSTELLEN.

Wat studenten van het vak vinden?

In volgende filmpjes delen zij hun ervaring.

Zin in meer?

Op onze blogpagina kan je meer lezen.

Verder kan je ons ook volgen, delen en liken via onze facebookpagina.

You'd rather read all about it in English?

We are currently busy building the English version of our website.

Thank you for your patience, this won’t take much longer!

Waarom dit vak volgen?

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is opgebouwd volgens het principe van community service learning (CSL). Studenten werken in multidisciplinair team (4 à 6 studenten) aan een project, gebaserd op een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. Ze werken hieromtrent een innovatieve oplossing of voorstel uit. Kritisch-wetenschappelijke reflectie, vrij onderzoek, duurzaamheid en maatschappelijk engagement staan hierbij centraal. 

Redelijk Eigenzinnig wil studenten toestaan inzicht te ontwikkelen in complexe maatschappelijke problemen, hun eigen referentiekader en het Brusselse onderzoeks- en werkveld. Het vak wil studenten de kans geven om praktijkervaring op te doen en een engagement aan te gaan met de betrokken actoren. Op die manier wil het vak ertoe bijdragen dat de betrokkenheid van studenten ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen en noden toeneemt, maar hopen we ook de betrokken organisaties vooruit te helpen dankzij de inzetbaarheid van het door de studententeams ontwikkelde eindproduct. Verder wil het opleidingsonderdeel bijdragen aan de uitbouw van duurzame samenwerkingsverbanden tussen de academische wereld en de bredere maatschappij.

Tijdens de infosessie (dinsdag 26 september 2017) wordt  een algemene introductie gegeven op het vak (campus Etterbeek, lokaal D2.15, van 11u tot 13u).  

Hoe wordt het opleidingsonderdeel georganiseerd?

Het opleidingsonderdeel (voor 3 of 6 SP, zie inschrijven) strekt zich uit over het volledige academiejaar.

Concreet wordt het opgevat als 2 modules van elk acht (3SP) of 10 (6SP) weken.

Het eerste semester start  met een inleidend werkcollege waar de projecten, organisatie van het vak, de opdrachten en wijze van evaluatie worden toegelicht.

Het tweede semester wordt afgesloten met een tentoonstelling waarop de eindproducten van de studententeams worden voorgesteld. Deze tentoonstelling fungeert tevens als jurymoment.

Bij de start van de eerste module kiezen studenten met welk project ze aan de slag gaan. Studenten worden door de onderwijsbegeleiders in teams opgedeeld, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de opgegeven keuze.  

Elke module bestaat uit:

Publieksactiviteiten die dienstdoen als hoorcolleges en waarbij de behandelde thematiek wordt belicht vanuit een specifieke invalshoek en/of wetenschapsdomein.

Werkcolleges die de vorm aannemen van groepswerk en waarin de teams worden bijgestaan door de onderwijsbegeleiders voor de analyse van het aan hen toegewezen project en het verwerken van aangereikte en verzamelde informatie, de resultaten presenteren en terugblikken op de samenwerking in hun team.

Voor de 6SP-studenten worden bijkomende SKILLSlabs ingericht: workshops en coachingsmomenten waarin gewerkt wordt rond groepsdynamica (actief luisteren, feedback geven en ontvangen, conflicten hanteren, creatieve denkpistes openen, …) en opiniërende communicatie (schrijven van blogposts, opiniestukken, maken van videoreportage, …)

Alle contactmomenten vinden plaats op dinsdag van 18u tot 20u.

Studenten dienen hierop aanwezig te zijn.

Redelijk Eigenzinnig is meertalig opgevat. Onderwijsmateriaal en -begeleiding worden in zowel het Nederlands als het Engels aangeboden, studenten kiezen wat de voertaal is binnen hun team.

Wat wordt er verwacht?

Van de studenten wordt verwacht dat ze:

  • aanwezig zijn tijdens de lezingen, workshops en werkcolleges
  • actief en constructief samenwerken in kleine, interdisciplinaire groepen
  • op basis van het aangereikte materiaal, in groep weloverwogen en onderbouwde standpunten innemen

Ter voorbereiding op het community-learning projecten (CSL) dienen de studenten een projectfiche in, aan het eind van de module schrijven ze een eindrapport en geven een eindproduct vorm, waarmee ze de slotbevindingen communiceren naar een zelfbepaalde doelgroep. Deze slotbevindingen worden mondeling toegelicht tijdens een presentatiemoment

Voor de SKILLSlabs (6SP) stellen de studenten een Persoonlijk OntwikkelingsPlan op (POP), waarin ze persoonlijke leerdoelen en -taken formuleren. Ter documentatie van het gelopen leertraject houden de studenten een portfolio bij.

Studenten krijgen hierbij de nodige ondersteuning van de onderwijsbegeleiders.

Hoe wordt er geëvalueerd?

De evaluatie voor het opleidingsonderdeel Redelijk Eigenzinnig verloopt volgens het pass/fail-principe. Er wordt zowel proces- als productmatig beoordeeld.

Procesevaluatie omvat de participatie aan en individuele inbreng tijdens de hoorcolleges, het groepswerk, aanwezigheid en actieve deelname aan workshops en begeleidingsmomenten.

Productevaluatie omvat de kwaliteit van de ingeleverde opdrachten en uitgevoerde taken.

Er wordt doorheen de modules een groei beoogd voor de verschillende deelcomponenten van de studentenbeoordeling. De onderwijsbegeleiders houden een beoordelingsfiche bij (zie studentenhandleiding). Deze kan (na afspraak) op elk moment worden ingekeken en wordt tijdens assessmentsessies besproken. De tussentijdse evaluaties worden uiteindelijk samengebracht in een globaal oordeel: pass of fail. Er worden dus geen ‘punten’ gegeven. De beoordeling voor het opleidingsonderdeel Redelijk Eigenzinnig heeft geen invloed op je gemiddelde jaarcijfer. 

Een meer gedetailleerde en jaarlijkse aangepaste inhoudsbeschrijving (sprekers, thema, data…) wordt ter beschikking gesteld op PointCarré. Ook de evaluatievorm wordt uitgebreid toegelicht in de studentenhandleiding die ter beschikking wordt gesteld op PointCarré.

Inschrijven?

Wie kan inschrijven? Het opleidingsonderdeel staat open vanaf de 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je reeds 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding.

VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig willen volgen, kunnen het vak opnemen door het als keuzevak aan te klikken in de Self Service voor Studenten, zie https://student.vub.be/vakkenregistratie. Na registratie moet contact worden genomen met de onderwijsbegeleiders van Redelijk Eigenzinnig (redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be). Dit is belangrijk voor toewijzing aan een project en team.

Andere studenten nemen voor registratie best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Problemen bij registratie of ben je niet zeker of je registratie wel goed is verlopen? Mail redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Infosessie

Op dinsdag 26 september wordt er een infosessie georganiseerd. Ben je benieuwd naar het vak of zit je met vragen ?

Kom tussen 11u en 13u naar lokaal D.2.15, campus Etterbeek.

<20/03/2018>

ROBERT RIENER

<20/03/2018>

DOLORES BOUCKAERT

PAST EVENT <12/10/17>

PETER-PAUL VERBEEK

PAST EVENT <17/10/17>

HILDEBRANDT & MANDERICK

PAST EVENT <17/10/17>

CITIZENLAB

PAST EVENT <07/11/17>

WENNERSCHEID & VANDERBORGHT

PAST EVENT <07/11/17>

HUMAN/MACHINE

PAST EVENT <21/11/17>

WALKING THE LINE

PAST EVENT <21/11/17>

MAKING A CITIZEN OBSERVATORY

PAST EVENT <21/11/17>

EXPLORING THE URBAN WIFI

PAST EVENT <21/11/2017>

(RE)CLAIMING THE CITY

PAST EVENT <13/02/18>

MITCH ALTMAN

PAST EVENT <13/02/18>

MICROFACTORY

PAST EVENT <27/02/2018>

REDESIGNING LIFE

editie 2017-2018

De derde editie van Redelijk Eigenzinnig (editie 2017-2018) zal de mogelijkheden en impact van nieuwe technologieën verkennen. Leidt (bio)technologie tot een nieuwe menselijke soort? Zal biotech gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk zijn? Hoe onze privacy beschermen in tijden van big data? Is het aanvaardbaar levende organismen en genetische informatie te patenteren? Wat zijn de sociale gevolgen van bionische implantaten? Is het wenselijk dat machines onze emoties sturen? Wat is de impact van de toenemende robotisering op de  gezondheidszorg, werkgelegenheid en vergrijzing? Zullen lerende machines ons emanciperen van mensonwaardige arbeidsomstandigheden of zullen ze de sociale ongelijkheid doen toenemen? Katalyseren sociale media en digitale netwerken sociale verandering? Hoe slim zijn onze steden en hoe neutraal zijn algoritmen? Helpt technologie de kenniskloof te dichten? Etc. Deze en vele andere vragen zullen worden verkend. We laten academici en professionals aan het woord en gaan met hen in gesprek.

Hieronder een overzicht van onze lezingen en activiteiten.

Programma publieksactiviteiten 2017 - 2018

Geen events beschikbaar

Inschrijven als student?

Wie kan inschrijven? Het opleidingsonderdeel staat open vanaf de 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je reeds 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding.

VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig willen volgen, kunnen het vak opnemen door het als keuzevak aan te klikken in de Self Service voor Studenten, zie http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie.

Andere studenten nemen voor registratie best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Problemen bij registratie of ben je niet zeker of je registratie wel goed is verlopen? Mail redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Inschrijven als niet-student?

Redelijk Eigenzinnig-activiteiten kunnen door alle geïnteresseerden worden bijgewoond.

Klik onder 'programma' op de activiteit waarvoor je wil inschrijven. Vul het registratieformulier in.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?


Hou me op de hoogte

Studenten van Redelijk Eigenzinnig werken in multidisciplinair team aan een project ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. De studenten dienen hieromtrent een innovatieve oplossing of voorstel uit te werken. Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen de projecten heel divers van aard zijn en betrekking hebben op verschillende domeinen. Zo kunnen studententeams bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • het ontwerpen of uitproberen van een prototype / voorontwerp
  • het verkennen van een draagvlak voor een bepaald idee
  • het in kaart brengen of samenbrengen van diverse expertise / actoren
  • het samenbrengen van goodpractices...

Wil je een interdisciplinair studententeam aan de slag laten gaan met een steunvraag vanuit jouw organisatie?

Hier vindt u het formulier om een projectvoorstel in te dienen. 

U kan het formulier online invullen of per mail opvragen bij Jozefien.de.marree@vub.be.

Graag ontvangen wij uw projectvoorstel uiterlijk op 19 juni 2017.

Raadpleeg hier de handleiding voor de organisatie.

Benieuwd naar de projecten waar je als student mee aan de slag kan?

Hier vind je binnenkort het overzicht van projecten voor het acdemiejaar 2017-2018.

DIY-BIOTECH

Open BioLab

DUURZAME ONDERWIJSINNOVATIE

VUB

DIGITALISERING, ARBEIDSMARKT & VORMING

OSB

TECHNOLOGIE VOOR SCHONE(RE) STEDEN

VVSG

SURFGEDRAG VAN DIGITAL NATIVES

VSK

FILOSOFEREN MET JONGEREN

HUJO

OPEN SOURCE IT

HUJO

WANGEDRAG IN CYBERSPACE

CAW

TECHNOLOGIE & CULTUURPARTICIPATIE

LASSO

Genderstereotypen 2.0

vzwZIJN

SOCIALE MEDIA & VLUCHTELINGEN

FEDASIL

IDENTITEIT & MULTIMEDIALE SAMENLEVING

WORKSPACEBRUSSELS

NAAR EEN CIRCULAIRE STAD

GOOD PLANET BELGIUM

DUURZAAM MAILVERKEER

VUB

LUCHTVERONTEREINIGING IN BRUSSEL

CLEANAIRBXL

DIGITAAL CULTUURBELEID

VLAAMSE OVERHEID

LAAGGESCHOOLDEN EN DIGITALISERING

JES STADSLABO

AUTOBEZIT EN -GEBRUIK

CLEANAIRBXL

Contactgegevens

Meer informatie over Redelijk Eigenzinnig? 
Contacteer redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be

Je vindt ons hier:
lokaal 5C451, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus van de VUB
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel  (gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451)

Tel: +32 (0)26292415

VOLG ONS OP FACEBOOK


RE ON FACEBOOK

REDELIJK EIGENZINNIG BLOGT!


RE BLOG

OP DE HOOGTE BLIJVEN?


Hou me op de hoogte

Onderwijsteam

Titularis: Karl Verstrynge (LW/ES)

Stuurgroep: Joke Bauwens (ES), Gily Coene (LW), Willem Distelmans (GF), Els Dumortier (RC), Dirk Lefeber (IR), Koen Lombaerts (PE), Sophie Withaeckx (LW), Evert Zinzen (LK), Jan Danckaert (Vice-rector Onderwijs), Nino Junius & Romeo de Bellefroid (studentenvertegenwoordigers), Jan Vandenbrande (DeMens.nu)

Onderwijsbegeleiding: Linde Moriau (mail: Linde.Moriau@vub.ac.be)

Partners

                                

Programma '16-'17

Het thema voor academiejaar 2016-2017 was migratie. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, rondleidingen, getuigenissen... werden een aantal belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikkelingen gelinkt aan dit onderwerp werden belicht vanuit verschillende disciplines. In het eerste semester lag de focus op de oorzaken en impact van migratie. In het tweede semester bekeken we vraagstukken met betrekking tot participatie en burgerschap.

Voor het volledige programma '16-'17, raadpleeg de brochure.

Programma '15-'16

Voor de eerste editie (academiejaar 2015 - 2016) stond het thema duurzaamheid centraal. We verkenden 4 thema's: duurzame wetenschap, duurzaamheid en klimaat, duurzaam omgaan met werk, duurzaam bewegen. Professor Eric Corijn gaf de aftrap op dinsdag 13 oktober 2015 met zijn inaugurale rede “Een wereld in transitie, een missie voor deze generatie".

Zin in meer?

Op onze blogpagina kan je meer lezen.

Verder kan je ons ook volgen, delen en liken via onze facebookpagina.

Lezingen kunnen bekeken worden op youtube.